top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

VIDEO Nový šéf hasičov: Menej požiarov, viac dopravných nehôd

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (OR HaZZ) má od polovice januára nového riaditeľa.
Po Jánovi Fröhlichovi a Vladimírovi Haľkovi prevzal vedenie Peter Pazera. Rodák zo Spišských Hanušoviec pôsobí v odbore od roku 2001, kedy nastúpil ako závodný hasič vo Vagónke Poprad, o dva roky neskôr už pôsobil v OR HaZZ v Kežmarku na rôznych pozíciách od rádového hasiča až po vedúceho oddelenia požiarnej prevencie. Od 1. júna 2021 bol poverený zastupovaním riaditeľa OR HaZZ v Starej Ľubovni, ku ktorému patrí Hasičská stanica v Ľubotíne, a od 15. januára bol vymenovaný za riaditeľa.Prešli ste si rôznymi pozíciami, pri hasičoch pracujete prakticky 20 rokov... Nová pozícia, zvlášť vedúca, prináša nové výzvy. S akými víziami teda prichádzate?

- Nastúpil som s víziou zefektívniť a pokračovať v budovaní toho, čo začali moji predchodcovia. Za obdobie, kým som bol poverený vedením, som mal dostatok času na to, aby som sa rozhodol, akým smerom viesť okresné riaditeľstvo. Mojím hlavným cieľom je zabezpečiť, aby bola čo v najväčšej miere poskytnutá profesionálna pomoc pri ohrození života a zdravia osôb, zvierat, majetku a životného prostredia.


Pod vaše vedenie patria dve stanice a 52 príslušníkov a zamestnancov hasičského zboru. Aké plány máte v oblasti materiálno-technického vybavenia a v personálnej oblasti?

- Zbor v takejto forme ako ho poznáme teraz, má v tomto roku 20. výročie a za túto dobu prešiel rôznymi zmenami, a to nielen po materiálno-technickej, ale i personálnej. Prax však poukazuje na to, že vývoj v doprave, ale aj iných oblastiach napreduje a našou snahou je neustále sa rozvíjať, nielen po technickej stránke - obmena a doplnenie techniky a technických prostriedkov, ale aj po odbornej stránke, rôznymi školeniami a výcvikmi, ktoré sa vykonávajú nielen u nás, ale aj v našich výcvikových zariadeniach, napríklad Lešť a Stredná škola požiarnej ochrany. Taktiež našou snahou je zvyšovať úroveň Dobrovoľného hasičského zboru pri cyklickej príprave veliteľov a tiež pri súčinnostných cvičeniach.
Práca hasičov je náročná a zodpovedná. Máte dostatok kvalitných členov, je o túto profesiu záujem?

- Je tu vyvážený pomer zrelých skúsených a ich rady postupne dopĺňajú mladí a draví príslušníci. Od 1. januára tohto roka sa navýšil počet zasahujúcich príslušníkov na Hasičskej stanici Ľubotín o troch príslušníkov, čím sa výrazne zefektívni výjazd hasičskej jednotky.

Práca hasiča si vyžaduje často veľkú fyzickú a psychickú záťaž, ktorú musia naši príslušníci zvládať pri jednotlivých typoch zásahov. Ak si to vyžaduje situácia a čo sa stáva pomerne často, bez ohľadu na to, či je noc, víkend, sviatok - sú zvolávaní na hasičské stanice na zabezpečenie akcieschopnosti hasičskej jednotky, prípadne priamo na zdolávanie daných nežiadúcich udalostí.


Záber výkonu hasičov je široký, skúste načrieť do štatistiky minulého roku, ktoré typy zásahov dominovali?

- V roku 2021 Okresné riaditeľstvo vykonalo 313 zásahov, čo je v porovnaní z rokom 2020 o štyri zásahy viac. Z toho požiare tvorili 49 zásahov, čo je pokles s predchádzajúcim rokom o 29 zásahov. Za poklesom tu môže byť aj menšia mobilita ľudí počas pandemickej doby. Pri týchto požiaroch bola, žiaľ, usmrtená jedna osoba, došlo k zraneniu dvoch ľudí. Ďalšiu kategóriu zásahov tvorili dopravné nehody a iné technické zásahy. Týchto bolo vlani 264, čo je o 34 viac ako v predchádzajúcom roku.Veľká časť práce hasičov súvisí aj s preventívnymi akciami...

-Tu významnú úlohu u nás plní aj oddelenie požiarnej prevencie, ktoré zodpovedne vykonáva štátny požiarny dozor, a to najmä pri posudzovaní dokumentácie stavieb v rámci územného, stavebného konania z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavieb, tiež v rámci kolaudačného konania, pri vykonávaní kontrolnej činnosti právnických a fyzických osôb a zisťovaním príčin vzniku požiarov.

Tieto činnosti majú veľký vplyv na prípadný zásah hasičskej jednotky a následne aj minimalizáciu ďalších škôd, ku ktorým by došlo, ak by takúto činnosť nevykonávali.


Hasiči sú súčasťou integrovaného záchranného systému, aká je spolupráca profesionálnych hasičov s dobrovoľnými a inými zložkami a organizáciami?

- Spolupráca so zložkami integrovaného a záchranného systému je na veľmi dobrej profesionálnej úrovni, ktoré sú prínosom pre občana. Najčastejšie sú to zásahy so záchrannou zdravotnou službou a policajným zborom. Veľmi dobrá je aj spolupráca s dobrovoľnými hasičmi, ktorí sa snažia za pomoci ich zriaďovateľov efektívne využívať pomoc Ministerstva vnútra SR a je to výrazne vidieť nielen na materiálno-technickej, ale aj odbornej úrovni. Tá sa prejavuje pri zásahoch, na ktorých s našou jednotkou spolupracujú. Veľmi pozitívne vnímam pôsobenie Asociácie samaritánov Slovenskej republiky, ktorí ukázali svoju profesionálnu úroveň aj na medzinárodných zásahoch a verím vo veľmi dobrú spoluprácu na rozsiahlejších udalostiach, na ktorých bude naša účasť potrebná.


Aj covidová doba priniesla zrejme nové činnosti pre hasičov...

- Pandémia covidu zasiahla, samozrejme, aj nás. Občas nám to spôsobovalo problémy, čo sa týka zabezpečenia, ale dokázali sme akcieschopnosť hasičskej jednotky. Tiež poukázala na to, že naša pomoc je potrebná aj pri takýchto udalostiach a hasičský zbor bol vo veľkej miere využívaný, napríklad pri testovaní alebo v minulosti v karanténnych zariadeniach a podobne.
Foto: archív PZ, HaZZ, ĽMS

Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 5 (9. február 2022)Comentarios


bottom of page