top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Zápisy detí do prvých ročníkov sa blížia

Updated: Jul 28, 2020

Zápisy detí do prvých ročníkov

Termín: 3. – 6. apríl 2017 – ZŠ na Komenského ul., ZŠ na Levočskej ul., ZŠ Za vodou a ZŠ v Podsadku, 4. – 5. apríl 2017 – ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda.

Čas: od 13.00 do 17.00 h

Kto má prísť na zápis? Rodič alebo zákonný zástupca a dieťa, ktoré 31.augusta 2017 dovŕši 6 rokov (aj tie, ktoré majú odklad).

Čo si treba priniesť? Občiansky preukaz rodiča, rodný list dieťaťa (v prípade hendikepu aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí). Na niektorých školách je možné uhradiť aj poplatok za školské pomôcky už pri zápise, spravidla je to okolo 10 eur.

Na akú školu? Rodičia sú povinní prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky!  A to spravidla v základnej škole v školskom obvode, v zmysle VZN Mesta Stará Ľubovňa č. 35, v ktorom má dieťa trvalý pobyt. Vybrať si ale môžu aj školu mimo tzv. rajonizácie. U cirkevnej školy obvody neplatia.

Kto môže určiť odklad? Riaditeľ základnej školy, a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu. Súčasťou tejto žiadosti musí byť odporučenie pediatra a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade aj na návrh materskej školy, a to na základe predchádzajúceho návrhu psychológa. Podmienkou je však aj v tomto prípade informovaný súhlas rodiča. Ten má tiež právo rozhodnúť o tom, či jeho dieťa bude v prípade odkladu navštevovať materskú školu alebo nultý ročník.

Rozhodnutie o prijatí: O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 15. júna t.r. A rozhodnúť môže aj o dodatočnom odložení povinnej školskej dochádzky, ak sa u žiaka po nastúpení do prvého ročníka do konca prvého polroka zistí, že ešte nedosiahol školskú spôsobilosť.

Škola v zahraničí, zápis na Slovensku: V prípade, že dieťa bude navštevovať základnú školu v zahraničí, rodič ho musí zapísať aj na spádovú školu na Slovensku, spravidla v mieste trvalého bydliska. V nej bude žiak vykonávať komisionálne skúšky z predmetov, ktoré určí riaditeľ školy.


Comments


bottom of page