top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Zápisy detí do 1. ročníkov sa blížia

Updated: Jul 28, 2020


zapis 1

Už druhý rok sa zápisy detí do 1. ročníkov základných škôl konajú namiesto doterajších prvých februárových dní na začiatku apríla. Zmenu umožnila novela školského zákona a dvojmesačný posun dáva možnosť lepšej zrelosti predškoláka. Aj mestská samospráva tak určila dni od 3. do 6. apríla za dni jednotného zápisu na všetkých školách vo svojej  pôsobnosti.  


Budú sa tak konať v  ZŠ na Komenského ul., na Levočskej ul., Za vodou a v Podsadku. A to v čase od 13. do 17. hodiny. K mestským školám sa pridáva aj jediná cirkevná škola v meste – ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda, ktorá bude čakať na svojich budúcich zverencov 4. a 5. apríla v rovnakom čase. Zbystriť pozornosť teraz musia rodičia alebo zákonní zástupcovia dieťaťa, ktoré 31. augusta 2017 dovŕši 6 rokov. Sú totiž povinní prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky! A to spravidla v základnej škole v školskom obvode, v zmysle VZN Mesta Stará Ľubovňa č. 35, v ktorom má dieťa trvalý pobyt. Vybrať si ale môžu aj školu mimo tzv. rajonizácie. Cirkevná škola určené obvody nemá. Výbavou na zápis je, okrem dobre naladeného predškoláka, občiansky preukaz rodiča a rodný list dieťaťa (v prípade hendikepu aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí). Na niektorých školách je možné uhradiť aj poplatok za školské pomôcky už pri zápise. Spravidla je to okolo 10 eur.


Ako je to s odkladom?


Škola zapíše dieťa, ktoré dosiahlo školskú spôsobilosť, a to primeranú psychickú, telesnú a sociálnu vyspelosť. „V opačnom prípade môže riaditeľ  rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok, a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu. Súčasťou tejto žiadosti musí byť návrh pediatra a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,“ informoval Štefan Joštiak z tunajšieho MsÚ. Ako dodal, riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade aj na návrh materskej školy, a to na základe odporúčania psychológa. Podmienkou je však aj v tomto prípade informovaný súhlas rodiča. Ten má tiež právo rozhodnúť o tom, či jeho dieťa bude v prípade odkladu navštevovať MŠ  alebo nultý ročník. Momentálne sú nulté ročníky iba v ZŠ v Podsadku. 

zapis

Škola v zahraničí, zápis na Slovensku O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 15. júna t.r. A rozhodnúť môže aj o dodatočnom odložení povinnej školskej dochádzky, ak sa u žiaka po nastúpení do 1. ročníka do konca prvého polroka zistí, že ešte nedosiahol školskú spôsobilosť. „V prípade, že dieťa bude navštevovať základnú školu v zahraničí, rodič ho musí zapísať aj na spádovú školu na Slovensku, spravidla v mieste trvalého bydliska. V nej bude žiak vykonávať komisionálne skúšky z predmetov, ktoré určí riaditeľ školy,“ pripomenul Š. Joštiak. Zápisy prebiehajú na jednotlivých školách hravou formou a deti ani rodičia sa nemusia obávať. Ak dieťa navštevuje materskú školu, už tam ho na zápis pripravia.  Užitočné je sledovať aj webové stránky jednotlivých škôl, kde je množstvo informácií o aktivitách i charaktere tej-ktorej ZŠ-ky a, samozrejme, i o zápisoch.


Foto: archív ĽMS


Comments


bottom of page