top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Vo štvrtok 9. januára zasadnú mestskí poslanci

Poslanci Mestského zastupiteľstva sa stretnú na rokovaní vo štvrtok 9. decembra o 13.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Starej Ľubovni.Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 sa rokovanie uskutoční s dodržaním aktuálnych protiepidemických opatrení a bez prítomnosti verejnosti. Sprostredkovanie rokovania občanom bude zabezpečené prostredníctvom živého prenosu na facebookovej stránke „Stará Ľubovňa – oficiálna stránka mesta“.

Obyvatelia mesta a iné osoby môžu na rokovaní vystúpiť v rámci bodu č. 3.


PROGRAM

1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania.

2. Voľba návrhovej komisie.

3. Vystúpenie obyvateľov mesta a iných osôb.

4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúcich rokovaní MsZ.

5. Vyhodnotenie interpelácií poslancov a vystúpení obyvateľov mesta a iných osôb z predchádzajúceho rokovania MsZ.

6. Majetkové prevody Mesta Stará Ľubovňa.

7. Informácia o prebiehajúcich súdnych sporoch Mesta Stará Ľubovňa.

8. Návrh zmeny VZN č. 52 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Mesta Stará Ľubovňa.

9. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa za školský rok 2020/2021.

10. Oznámenie o začatí obstarávania Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu mesta Stará Ľubovňa.

11. Návrh Zmeny č. 1 Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2021.

12. Návrh Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2022. 13. Návrh zmeny č. 2 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS na rok 2021 (vrátane stanovísk hlavného kontrolóra a finančno-ekonomickej komisie).

14. Návrh Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS na rok 2022, 2023 a 2024 (vrátane stanovísk hlavného kontrolóra a finančno-ekonomickej komisie).

15. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa.

16. Informácia o zahraničných služobných cestách primátora mesta za r. 2021.

17. Interpelácia poslancov.

18. Rôzne.

19. Záver.

Ilu.foto.: ĽMS

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 46 (8. december 2021)


Comentarios


bottom of page