top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Svitá na lepšie časy

Updated: Jul 30, 2020


27983303_2082429001991973_8489576467336188327_o (1)

MFK Stará Ľubovňa je po jesennej časti V. futbalovej ligy na výbornom 3. mieste. O dianí v klube, zimnej príprave a cieľoch sme sa pozhovárali s Jánom Fröhlichom, prezidentom klubu (na fotografii vpravo).


Ľubovniansky futbal vstáva z kolien. Očakávali ste taký pokrok za tak krát­ky čas?


– Pravdupovediac, ani re­alizačný tím ani výkonný výbor sme to určite neoča­kávali, lebo sme mali mož­no len dvojtýždňovú krát­ku prípravu pred jesennou časťou. Rýchlo sme skladali hráčsky káder, ale nejako sa to podarilo. Sme veľmi spo­kojní s jeseňou, ukázala nám, že mužstvo má vnútornú silu aj predispozíciu, aby hralo ešte lepšie. Všetko však zále­ží od chlapcov, od ich prístu­pu a disciplíny. Toľko bodov sme určite nečakali, ale keď­že sme to zvládli na jednot­ku všetci spoločne, sme radi a ideme ďalej pracovať.


V čom spočíva taký viditeľný progres mužstva, ktoré prakticky ani neabsol­vovalo letnú prípravu?


– Určite aj v tom, že na­stali výrazné zmeny – prišiel nový realizačný tím, stavili sme na disciplínu aj atmosfé­ru v tíme. Tréningový systém sme nastavili trikrát do týžd­ňa, a to bolo kľúčom k úspe­chu, lebo chlapci začali pra­videlne trénovať, čo sa od­zrkadlilo na ich výkonnos­ti. Aj keď možno nie všetky zápasy boli lahodiace oku, disciplínou i dobrou defen­zívou sme to zvládli.


Mužstvo je momentál­ne v zimnej príprave. Čo je jej náplňou a čo všetko čaká hráčov do začiatku jarnej časti súťaže?


– Začali sme už 15. janu­ára. Do začiatku jarnej časti je to dosť dlhý čas, ja osobne som nebol zvyknutý na dlhé prípravy, 8 – 9 týždňov urči­te stačilo. Máme za sebou už niekoľko prípravných zápa­sov, dokopy sme ich naplá­novali len 9, a to aj preto, že nikto neodišiel.


Koľko hráčov sa zapo­jilo do zimnej prípravy, na­stali alebo ešte nastanú aj nejaké zmeny v kádri?


– Pred jesennou časťou sme si povedali, že budeme stavať na chlapcoch, ktorí sú odchovanci a chcú hrať za Starú Ľubovňu s tým, že bu­deme systematicky vyťaho­vať tých najlepších z dorastu, ako napr. Mateja Kinského, ktorý už je v A tíme, ale sle­dujeme aj iných na čele s Lu­kášom Klanduchom. Všet­ko však musí byť prirodze­né, nič sa nedá robiť narých­lo. Treba s chlapcami trpezli­vo a poctivo pracovať. V jese­ni veľké zmeny nenastali, ale do mužstva pribudli kvalitní hráči ako Janko Straka, Lu­káš Vandžura, Miro Krafčík, Michal Beliš, Dávid Kyšeľa, ktorý pôsobil v Poľsku a ve­nuje sa aj deťom spolu z Mir­kom Krafčíkom. Do mužstva sa vrátil aj Janko Imrich, kto­rý pracoval v zahraničí. Zák­ladňa aj konkurencia sa tým rozšírila a je teraz na realizač­nom tíme a trénerovi, ako to poskladáme. Hlavne si že­láme, aby boli všetci zdraví a aby sa neurážali tí, ktorým sa neujde miesto v základnej zostave. Osobne si však mys­lím, že chlapci nám rozume­jú, že určite to realizačný tím nemyslí s nimi zle a v danom prípade sa musí rozhodnúť. Všetci musíme ťahať za je­den povraz tak, že keď pre­hráme, tak prehráme všetci a keď vyhráme, tak opäť vy­hráme všetci.


Ako prispelo ku kva­lite prípravy ihrisko s ume­lou trávou?


– Môžem povedať nielen za seba, ale aj za všetkých, ktorí okolo futbalu robia, že je to veľký prínos. Všet­ky kategórie od žiackych až po „áčko“ majú zabezpeče­ný kvalitný tréningový pro­ces a získavajú hernú prax, hrajú každý víkend nejaké prípravné zápasy alebo tur­naje. Je to na osoh všetkých, tréningový proces je inak na­stavený a je určite kvalitnejší ako v hale, a to nám dáva veľ­ké možností do budúcnosti.


V jesennej časti súťaže ste získali 36 bodov a čo je veľmi pozitívne, nazbierali ste 13 plusových

bodov, čo je veľký prísľub do odvet­nej časti.


– Tých bodov máme veľa. Myslím, že doma sme boli silní a potvrdili sme rolu mestského klubu, že sme zvládali tromi bodmi všetky zápasy. Von sme hrali u sú­perov, ktorí, zvlášť doma, majú svoju silu. Prehrali sme v Čirči, Demjate, Koprivni­ci. Nezabúdajme ale, že jar­ná časť je vždy ťažšia. V na­stúpenom trende však bude­me pokračovať, a to nielen doma, ale aj u súperov. Bu­deme sa snažiť našich priaz­nivcov nesklamať, lebo futbal hráme hlavne pre nich.


Defenzíva, zdá sa, stojí na pevných nohách, ale chý­bajú vám strelci. V 14 zápa­soch ste strelili súperom iba 24 gólov. Hľadáte aj na to ne­jaký recept?


– V dnešnej dobe každé mužstvo, ktoré takého strelca má, si ho stráži. Nie je ich veľa ani u nás. Myslím si však, že všetci hráči, ktorí jesennú časť odohrali, či už to boli útoč­níci, alebo defenzívni hrá­či, odovzdali maximum pre klub a každý k tomu úspe­chu priložil svoju tehličku. My sme skôr stavali na ko­lektíve, lebo po príchode no­vého realizačného tímu sme deklarovali, že veľké kádro­vé zmeny nebudú, skôr sme sa chceli zamerať na chlap­cov, ktorí tu boli, ktorým zá­leží na klube a chcú zaň hrať. A s nimi sme začali praco­vať. Škoda, že niektorí hrá­či sa zranili ako Maťo Gri­valský na konci jesene, či te­raz v zimnej príprave Ma­tej Kinský. Príprava, bohu­žiaľ, prináša aj takéto boles­tivé momenty, veríme však, že sa čoskoro uzdravia a za­radia do kolektívu.


Od lídra súťaže vás delí 6 bodov, zabojujete na jar o postupové miesto?


– Nedá sa povedať, či je to len 6 bodov alebo až 6 bodov. Začiatok nám zrejme všetko neukáže, lebo nás čaká ešte 13 kôl a je o čo bojovať. Ur­čite urobíme maximum pre to, aby náš futbal išiel hore a budeme sa biť do konca aj o postup.

Na záver by som sa chcel v mene celého kolektívu MFK poďakovať všetkým poslancom mestského za­stupiteľstva na čele z primá­torom mesta Ľubošom Tom­kom, že aj tohto roku nás fi­nančne podporili a verím, že naša spolupráca do bu­dúcnosti nebude prospeš­ná len pre MFK, ale že bude­me robiť dobre meno mes­tu v okrese i na Slovensku. Chcem zároveň pozvať všet­kých priaznivcov futbalu, aby si našli cestu na futbalo­vý štadión a prišli sa pozrieť na našu hru a povzbudiť nás.


Text a foto: Ján Petrus


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 12 (27. marec) 


Comments


bottom of page