top of page
  • roman4723

Svetový deň vody

Updated: Aug 6, 2020

Viete, akú vodu pijete?

Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý si pripomíname 22. marca, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni pripravil všetkým záujemcom z radov občanov i predstaviteľov miestnej samosprávy a pod., 21. marca (štvrtok) v RÚVZ odborné poradenstvo.

A to v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody zo zdrojov využívaných na individuálne a hromadné zásobovanie pitnou vodou, úpravy pitnej vody, ochrany vodných zdrojov, kvality vody a iné problémy týkajúce sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka. Uvedené informácie je možné získať osobne návštevou na RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni na odd. HŽPaZ (prízemie č. dverí 43, 45 alebo telefonicky na číslach: 052/428 0133 a 052/428 0130).

Zároveň bude zabezpečené bezplatné orientačné vyšetrenie donesených vzoriek vôd z individuálnych vodných zdrojov pomocou testovacích prúžkov na stanovenie obsahu dusitanov a dusičnanov 21. marca od 7.00 h do 12.00 h (čistá 0,2 l plastová alebo sklenená fľaša).

Touto výzvou chceme prispieť k zvýšenému zdravotnému uvedomeniu občanov okresu v otázkach ochrany a podpory vlastného zdravia najmä z pohľadu prevencie ochorení súvisiacich s pitnou vodou.

Mária Mancalová, regionálny hygienik

Comentarios


bottom of page