top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Stanovisko Poľovníckeho spolku Osli k zámeru cyklotrás v mestských lesoch

Poľovnícky spolok (PS) Osli doručil našej redakcii stanovisko k minulému článku pod názvom “Ďalšie cyklotrasy v lese? Poľovníci ich nechcú“. Článok zachytával základné postoje a fakty súvisiace so zámerom rozširovania horských ciest v mestských lesoch, o ktoré požiadal súčasný prevádzkovateľ OZ Cyklovňa. Tie boli prezentované na júnovom mestskom zastupiteľstve.


„Za posledné roky sa v mestských lesoch v rôznych lokalitách realizujú rôzne chodníky a cyklotrasy, stavebné objekty, prístrešky, poldery a raritou bola sauna, všetko v rozpore s viacerými zákonmi. Berúc do úvahy i ten fakt, že využívanie lesa verejnosťou je prístupné avšak je limitované t.j. podlieha určitým pravidlám. Základným pravidlom pri využívaní lesa verejnosťou je povinnosť každého, chrániť a nenarušovať lesné prostredie, rešpektovať práva a oprávnené záujmy vlastníka, rešpektovať pokyny správcu a obhospodarovateľa lesa, člena lesnej a poľovníckej stráže a orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.


Z pohľadu zákona o poľovníctve sa zakazuje v poľovnom revíri okrem iného plašiť zver akýmkoľvek spôsobom, spôsobovať zveri stres, rušiť ju pri hniezdení a kladení mláďat a vykonávať činnosti, ktoré pôsobia na zver ako voľne žijúce živočíchy nepriaznivo, okrem bežného obhospodarovania poľovných pozemkov v poľovnom revíri.


Je potrebné si uvedomiť, že na výmere 1 150 ha lesa z celkovej plochy poľovného revíru o celkovej výmere 2.050 ha je už vybudovaných 12 km cyklotrás, 22 km spevnených lesných ciest a 18 km zvážnic čo je veľký zásah do genofondu zveri hlavne v čase kladenia mláďat jelenej a srnčej zveri. Poznamenávame, že toto sa deje práve v južnej časti revíru, ktorého genofond je vhodný práve na kladenie mláďat. Rozšírovanie cyklotrás nemá oporu v žiadnom zákone pri čom na druhej strane starostlivosť o zver podľa zákona musia zabezpečovať poľovnícke spoločnosti.

Taktiež dávame na vedomie, že Poľovnícky spolok Osli ročne stoja náklady na starostlivosť o zver vo výške 7 až 8 tisíc eur a to na krmivo, údržbu a obhospodarovanie políčok, ktoré podľa zákona musí poľovnícka spoločnosť zabezpečovať a okrem toho platí ročne nájom vlastníkovi poľovných pozemkov, poplatok Slov. poľovníckej komore 1600 € ročne.


Na základe uvedených skutočností Poľovnícky spolok Osli Stará Ľubovňa žiada členov MsZ Stará Ľubovňa, aby pri posudzovaní žiadosti OZ Cyklovňa o ďalšie rozširovanie cyklotrás v danej lokalite poľovného revíru Osli, rešpektovalo vyššie uvedené zákony a nepovolilo ich ďalšie rozširovanie.“


Na lesných pozemkoch je potrebné vyvarovať sa niektorým činnostiam, ktoré sú zákonom zakázané, najmä:

- vykonávať terénne úpravy, stavať ploty alebo budovať chodníky, narúšať pôdny kryt

- zakladať alebo udržiavať otvorené ohne na nich alebo v ich ochrannom pásme mimo vyznačených miest

- stavať posedy, príbytky alebo táboriť mimo vyznačených miest

- jazdiť alebo stať motorovým vozidlom, motocyklom, skútrom, snežným skútrom, motorkou alebo motorovou trojkolkou alebo štvorkolkou mimo vyznačených miest, jazdiť na bicykli alebo na koni mimo lesnej cesty alebo vyznačené trasy to neplatí ak ide o využitie lesnej cesty podľa § 25

- vstupovať do lesných porastov na miestach, kde sa vykonáva technologická príprava pracoviska, výrub stromov a sústreďovanie dreva na odvozné miesto alebo plošné chemické ošetrenie.

- rušiť ticho a pokoj

- zakázané je neoprávnene používať alebo poškodzovať lesné pozemky, lesné porasty, stromy, kry, stavby a zariadenia slúžiace lesnému hospodárstvu.

- ťažiť stromy alebo kry alebo odnášať alebo odvážať stromy, kry alebo ich časti vrátane dreva ležiaceho na zemi


Poľovnícky spolok Osli

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 31 (24. august 2022)


Comments


bottom of page