top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

SERIÁL: Skrutkáreň - pýcha Starej Ľubovne

V dnešnej časti pokračujeme v histórii, ktorú z rôznych písomností týkajúcich sa aj konca jednej éry závodu, ktorému patril kedysi monopol na výrobu skrutiek, zdokumentovalo Ľubovnianske múzeum. V spomienkach sa vraciame ešte aj do dobrých dôb rozvoja a rastu výroby v podniku, keď sa posilňujúce pracovné sily snažili vytvárať hlavne budovaním učilišťa.

V období rokov 1981 - 1985 sa nepodarilo naplniť pravidelný rast výroby a dodržať stanovené plány. Problémy boli ovplyvnené najmä nedostatkom objednávok. V podniku často zostávali prebytkové druhy výrobkov.


V roku 1990 poklesol objem výroby a nepodarilo sa splniť plán. Deficit dosiahol hodnotu 6,14 milióna Kčs. Plán nebol splnený ani vo vývoze do nesocialistických krajín, kam sa vyviezol tovar iba v hodnote 19, 479 miliónov Kčs. Pôvodný plán bol stanovený na 24,35 miliónov Kčs, čiže deficit bol 4,871 miliónov Kčs. Naproti tomu vývoz do socialistických krajín bol nielen splnený, ale prekročený o 1,843 milióna Kčs. Nesplnenie vývozu do nesocialistických krajín bolo zapríčinené nedostatkom zákaziek od odberateľov.


Klesanie výroby od roku 1990 a neplnenie stanovených výrobných plánov spôsobilo, že sa Skrutkáreň dostala do krízy. V dôsledku nedostatočného dopytu po spojovacích výrobkoch, ktoré fabrika produkovala, došlo k jej postupnému krachu. Krach najvýznamnejšieho miestneho podniku vyvolal v okrese hospodársky pokles.


1. mája 1992 bol štátny podnik Skrutkáreň Stará Ľubovňa rozhodnutím Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zrušený bez likvidácie a vznikla akciová spoločnosť s obchodným názvom Skrutkáreň, a. s. Táto spoločnosť sa po niekoľkých rokoch pretransformovala na spoločnosť s obchodným menom Skrutkáreň-Exim, a. s. Výroba spojovacieho materiálu pod novým názvom firmy sa začala od 1. januára 1999. Táto spoločnosť pôsobí na trhu v obmedzenej výrobnej prevádzke do súčasnosti.
Výber z materiálu Ľubovnianskeho múzea. Autori: Dalibor Mikulík, Eduard Laincz

 

Čo bolo napísané v publikácii k 30. výročiu založenia podniku?


SPOMIENKA K 25. VÝROČIU ODBORNÉHO UČILIŠŤA


Súbežne s rozvojom a rastom výroby v podniku sa utvorili podmienky na sústavné zabezpečovanie dôležitého zdroja reprodukcie pracovných síl s cieľom rozvíjať všestrannú výchovu mladých ľudí, pestovať v nich hrdosť na robotnícke povolanie a čo možno najtrvalejší vzťah k podniku.

Fotografia z roku 1968 pred budovou učilišťa, kde sa vykonávali praktické veci ako pilovanie, vŕtanie. V strede v obleku sedí vedúci odboru p. Škrada. Fotografiu nám poskytol Ján Fáber (zhora štvrtý sprava), ktorý sa vyučil v trojročnom odbore ako strojný zámočník. V treťom ročníku ho zobrali do podniku ako zoraďovača výroby na strojoch značky Z2. Na fotografii vpravo stužková vo vinárni nad Duklou v roku 1968, Ján Fáber tretí sprava.


Učilište vzniklo v skromných podmienkach, ktoré v prvých rokoch svojej pôsobnosti pripravovalo v jednotlivých ročníkoch 10-12 učňov. Tento počet pochopiteľne nestačil kryť potrebu rastu pracovníkov podniku, ktorá bola daná prudkým rastom výroby v týchto rokoch. Z tohto dôvodu sa v roku 1977 pristúpilo k rekonštrukcii dielní a rozšírenia celkovej plochy učilišťa. Taktiež stúpol počet žiakov v jednotlivých ročníkoch až na 36. Za 25-ročného trvania odborného učilišťa sa pre potreby podniku vyučilo viac ako 500 kvalifikovaných robotníkov v profesiách strojný zámočník, nástrojár a strojný mechanik. Učebné odbory sa postupom času menili v nadväznosti na potreby podniku. Títo pracovníci v podstatnej miere vylepšili kvalifikačnú štruktúru robotníkov a boli podstatným zdrojom nových pracovných síl pre potreby podniku.


V roku 1984 došlo k ďalšiemu rozšíreniu priestorov pristavením dielní a učebne, čím sa zlepšili podmienky najmä pre odbornú výchovu učňov. Vzhľadom na novú štruktúru učňovského školstva od 1. septembra 1984 započalo sa s výukou učňov v združenom Strednom odbornom učilišti strojárskom, ktoré začalo zabezpečovať kompletnú výuku aj pre Závody 1. mája a závod Tesla v Starej Ľubovni.


Teoretická výchova učňov sa uskutočňuje v samostatnej budove, kde sa žiaci vyučujú pod dohľadom pedagógov pre tieto študijné a učebné odbory: Mechanik strojov a zariadení, Mechanik-elektronik, Strojový mechanik a Hutná výroba.

V júni 1988 bola započatá komplexná výstavba Stredného odborného učilišťa, ktoré bude postavené v tesnej blízkosti už jestvujúceho Domova mládeže pre 380 žiakov v hodnote 64 miliónov korún. Po dostavbe, ktorá je plánovaná na rok 1991 budú mať žiaci k dispozícii moderné učebne, dielne, telocvičňu a jedáleň s kuchyňou - všetko pod jednou spoločnou strechou.


Výber z publikácie vydanej

k 30. výročiu založenia podnikuSpracovala: ms

foto: Publikácia vydaná k 30. výročiu výroby spojovacích súčiastok


(9. časť nabudúce)

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 2 (19. január 2022)Commentaires


bottom of page