top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

SERIÁL: Skrutkáreň - pýcha Starej Ľubovne

Updated: Nov 26, 2021

Kvalitu skrutiek vyrábaných v Starej Ľubovni poznali na všetkých kontinentoch našej planéty a aj v čase studenej vojny závod vyvážal svoje výrobky ďaleko za hranice tzv. východného bloku.

Výrobná prevádzka podniku pre 800 pracovníkov.

V roku 1963 sa realizovala prvá organizačná zmena. Rozhodnutím Ministerstva hutného priemyslu a rudných baní a rozhodnutím riaditeľa VHJ č. 18/63 z 21. marca 1963 bol zrušený podnik Šroubárna, n. p., Žatec a závod 07 Stará Ľubovňa bol začlenený pod správu národného podniku Šroubárny Libčice nad Vltavou. Táto organizačná zmena sa dostala do platnosti od 1. júla 1963. Pre závod Skrutkáreň v Starej Ľubovni bol zvolený III. stupeň riadenia, t. z. forma odlúčeného závodu. Výrobky Skrutkárne sa začali vyvážať do Dominikánskej republiky, Holandska, Juhoslávie, Jordánska, Kuby, Maďarska, Nemeckej demokratickej republiky (NDR), Rumunska, Tuniska.

MONOPOLNÝ VÝROBCA SKRUTIEK DO DREVA V CELEJ ČSSR

V roku 1964 sa uskutočnila zmena výrobného programu. Na základe príkazu podnikového riaditeľa číslo PR 12/64 bolo rozhodnuté o rozdelení výrobného programu podniku v rámci špecializácie závodov. Závod prebral výrobu skrutiek do dreva (skrutky oceľové, skrutky mosadzné) zo Šroubárne, n. p., Žatec, a tým sa stal monopolným výrobcom skrutiek do dreva v celej ČSSR. Závod súčasne od 1. júna 1964 odovzdal Šroubárnam, n. p., Žatec výrobu skrutiek do kovu 5S – skrutky do kovu strednej hrúbky. Po tomto presune závod 07 Skrutkáreň Stará Ľubovňa svoj výrobný sortiment rozšíril o skrutky mosadzné, valcované, podstavcové s rezaným a valcovaným závitom, skrutky s krížovou drážkou a výkresové skrutky.


Ďalšie organizačné zmeny nastali v roku 1965, keď Šroubárny, n. p., v Libčiciach nad Vltavou boli zrušené. Závod 07 v Starej Ľubovni ako pobočný závod bol pričlenený pod Drôtovne Hlohovec, n. p., Hlohovec. Táto zmena bola platná od 1. júla 1965. Vedúcim závodu bol naďalej M. Mázik, podnikovým riaditeľom bol Albín Zoller a generálnym riaditeľom sa stal Vladimír Janický. Závod Skrutkáreň Stará Ľubovňa patril pod Ministerstvo ťažkého priemyslu.


NASTUPUJE EMIL HEINS

V priebehu roka 1966 sa vo vedení závodu uskutočnilo viacero personálnych zmien. Na vlastnú žiadosť bol z funkcie vedúceho závodu uvoľnený M. Mázik. Vedúcim závodu sa stal dovtedajší výrobno-technický námestník Emil Heins. Na jeho miesto bol menovaný L. Kormaňak. Od 1. mája 1966 po odchode Štefana Mačáka funkciu ekonomicko-obchodného námestníka vykonával J. Lampart, ktorý bol súčasne aj vedúcim útvaru ekonomiky práce.


Začiatkom roku 1967 došlo k ďalšej zásadnej organizačnej zmene závodu. Rozhodnutím podpredsedu vlády a ministra ťažkého priemyslu Jozefa Krejčího z 28. decembra 1966 pod číslom 3/21/66 bol závod Skrutkáreň Stará Ľubovňa vyčlenený z Drôtovne Hlohovec, n. p., Hlohovec a od 1. januára 1967 bola zriadená Skrutkáreň Stará Ľubovňa, n. p., so sídlom v Starej Ľubovni. Závod bol podriadený generálnemu riaditeľstvu Hutnej druhovýroby v Prahe. Rozhodnutím generálneho riaditeľa Hutnej druhovýroby V. Janického z 30. decembra 1966 pod č. j. G/3228/66 bol do funkcie riaditeľa novozriadeného podniku menovaný E. Heins, ktorý dovtedy zastával funkciu vedúceho závodu.


Zriadením národného podniku sa ukončilo šesťročné obdobie, keď bol závod organizačne pričlenený pod tri národné podniky. Časté organizačné zmeny mali skôr negatívny vplyv na činnosť závodu. Napriek tomu sa podarilo Skrutkárni modernizovať, rozšíriť výrobu a uplatniť sa na trhu doma a v zahraničí.


V júni 1967 sa začalo s plánovaným rozšírením podniku. I. etapa rozšírenia Skrutkárne mala priniesť zvýšenie výroby spojovacích súčiastok o 87,64 %. Projektantom stavby bol Hutný projekt Bratislava. Celkový investičný náklad pri tejto stavbe bol schválený v sume 17 976 tis. Kčs, ktorý sa však v nasledujúcich rokoch zvyšoval. Ukončenie stavebných prác bolo určené na koniec roku 1969. Tento termín sa napokon predĺžil až o dva roky.

Pokračujúca výstavba závodu.

V nasledujúcom roku 1970 sa výroba v podniku rozšírila o hliníkové nity a drevené obaly pre exportné balenia. Z celkovej výroby sa predalo 92,3 % na tuzemskom trhu a ostatných 7,7 % išlo na zahraničný trh, väčšinou do kapitalistických štátov. V tomto období sa vyvážalo do siedmich štátov sveta: do Francúzska, Juhoslávie, Rakúska, Poľska, Vietnamu, Nórska a Holandska.

Po dvoch krízových rokoch nastala už v roku 1970 hospodárska konsolidácia podniku, predovšetkým stabilizáciou počtu zamestnancov, najmä mužov. V roku 1971 bola dokončená výstavba prvej etapy rozšírenia Skrutkárne. Všetky objekty boli v priebehu roka dané do prevádzky. Podnik dostal v tomto roku od firmy Hilgeland z Nemeckej spolkovej republiky (NSR) strojné zariadenia: lisy CH 2, CH 3, CH 5 a CH 2 KH v hodnote 8 741 tis. Kčs.


Výber z materiálu Ľubovnianskeho múzea. Autori: Dalibor Mikulík, Eduard Laincz

 

Čo sa písalo o Skrutkárni v roku 1975?

PRACUJÚCI SKRUTKÁRNE SO SPLNENÝMI ZÁVÄZKAMI

Vítajú výročie oslobodenia


Tohtoročné 30. výročie oslobodenia Československa slávnou Sovietskou armádou vítajú pracujúci národného podniku Skrutkáreň Stará Ľubovňa prijatím mobilizačných úloh plánu na rok 1975, ktoré sa prejavuje v tom, že napríklad úlohy vo výrobe tovaru sú oproti roku 1974 o 9,3 perc. vyššie, čo predstavuje výrobu navyše v hodnote 9,9 mil. Kčs. Úlohy v tvorbe zisku sú o 32,07 perc. vyššie ako v roku 1974, čo predstavuje zvýšenie jeho tvorby oproti tomuto obdobiu o viac ako 4 milióny Kčs a pod.


Plnenie týchto úloh za obdobie 1. štvrťroka je viac ako úspešné, o čom svedčia i následovné výsledky: Pracujúci splnili výrobu tovaru na 102,4 perc., teda oproti plánu dodalo naviac výroby v hodnote 687 tisíc korún. Tieto úlohy splnili s podplánovaným stavom pracovníkov o 30 ľudí. Teda takmer celý nárast sa zabezpečoval rastom produktivity práce, ktorá bola splnená na 106,6 perc. Oproti rovnakému obdobiu 1974 táto vzrástla o 7,7 perc., teda je vyššia na pracovníka o 2 506 Kčs, ako v rovnakom období minulého roka. Podnik znížil podiel materiálových a iných nákladov bez odpisov o 0,7 perc, t. j. o 39 halierov na 1 Kčs upravených výkonov.


Oproti plánu 1975 vytvoril vyšší zisk o 669 tisíc Kčs, teda tento splnil na 114,7 perc. a dosiahol tým jeho rast oproti rovnakému obdobiu v roku 1974. Zvýšila sa rentabilita podniku meraná k nákladom o 14,3 perc. Pracujúci podniku úspešne plnia dodávky pre vnútorný trh i pre zahraničný obchod. Dodávky pre tuzemský trh boli prekročené o 848 tisíc Kčs a dodávky pre zahraničný obchod boli preplnené v Fco o 863 tisíc Kčs. Niet takmer oblasti, v ktorej by sa pracujúci nevyrovnali s úlohami plánu posledného roku piatej päťročnice.


Takýmto postojom a aktivitou pracujúci n. p. Skrutkáreň Stará Ľubovňa prispievajú k plneniu úloh plánu piatej päťročnice. Úlohy päťročného plánu vo výrobe tovaru chcú splniť v novembri 1975 a tak dodať navyše výrobky v hodnote 18,4 mil. Kčs za päťročnicu. Tieto úlohy zabezpečia väčšinou rastom produktivity práce, ktorá na pracovníka oproti predpokladom päťročnice bude o 11 090 Kčs vyššia. Výkony oproti plánu päťročnice budú prekročené o 10,8 mil. Kčs, tvorba zisku bude činiť takmer 7-násobok roku 1970 a prekročia sa úlohy päťročného plánu.

Milióny a milióny rôznych druhov výrobkov vychádza denne z výrobných hál n. p. Skrutkáreň a svojím dielom sa o to pričiňuje i súdruh Duračinský, nastavovač strojov, člen kolektívu súťažiaceho o získanie titulu BSP. /Foto. Baláž/


Tieto výsledky pracujúci mohli dosiahnuť vďaka široko rozvinutej socialistickej súťaži, o ktorej svedčí niekoľko údajov z tejto oblasti. V roku 1975 vo vnútropodnikovej socialistickej súťaži je zapojených 732 pracovníkov, ktorí podali 46 kolektívnych socialistických záväzkov.


V hnutí brigád socialistickej práce je zapojených celkom 30 kolektívov, z ktorých 8 kolektívov v tomto roku obhajuje titul BSP a uchádza sa o udelenie strieborných odznakov II. stupňa a 6 kolektívov sa uchádza o udelenie titulu BSP a bronzových odznakov I. stupňa.


Národný podnik Skrutkáreň Stará Ľubovňa je v neustálej premene vyvolávanej investičnou výstavbou. Tohto roku podnik pristúpi k realizácii II. etapy rozšírenie podniku, ktoré si vyžiada celková náklad 81 miliónov Kčs.


Touto výstavbou zabezpečuje prírastok výroby v objeme 4 130 ton spojovacích súčiastok doterajších sortimentov a strojových dielov. Prírastok výroby z investičnej výstavby v hodnotovom ukazovateli prestavuje viac ako 40 miliónov korún. Realizáciou výstavby dostane 150 pracujúcich okresu ďalšiu pracovnú príležitosť.


Pracujúci národného podniku Skrutkáreň Stará Ľubovňa takýmto plnením úloh hospodárskeho plánu na rok 1975 a úloh piatej päťročnice napĺňajú skutkami závery XIV. zjazdu KSČ, zjazdu KSS a plén týchto organov a tým prispievajú do vienka osláv 30. výročia oslobodenia našej vlasti slávnou Sovietskou armádou, k posilneniu našej socialistickej vlasti, svetovej socialistickej sústavy a medzinárodného robotníckeho hnutia.


E. Heins, podnikový riaditeľ

8. mája 1975


Spracovala: ms foto: archív ĽM, M.Š. (3. časť o týždeň) Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 43 (18. november 2021)Comments


bottom of page