top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

ROKOVANIE: Čo majú na programe mestskí poslanci?

Poslanci Mestského zastupiteľstva sa stretnú na rokovaní vo štvrtok 21. októbra o 13.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Starej Ľubovni.


Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 sa rokovanie uskutoční s dodržaním aktuálnych protiepidemických opatrení bez prítomnosti verejnosti. Dostupnosť rokovania bude zabezpečená prostredníctvom živého prenosu na facebookovej stránke „Stará Ľubovňa – oficiálna stránka mesta“. Obyvatelia mesta a iné osoby môžu na rokovaní vystúpiť v rámci bodu č. 3


Program:

1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania.

2. Voľba návrhovej a volebnej komisie.

3. Vystúpenie obyvateľov mesta a iných osôb.

4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania MsZ.

5. Vyhodnotenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho rokovania MsZ.

6. Návrh laureátov Ceny Mesta Stará Ľubovňa a informácia o laureátoch Ceny primátora mesta Stará Ľubovňa za r. 2021 v zmysle VZN č. 29.

7. Majetkové prevody Mesta Stará Ľubovňa.

8. Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta.

9. Návrh zmeny VZN č. 41 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta.

10. Návrh VZN č. 67 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Stará Ľubovňa.

11. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa.

12. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta na I. polrok 2022.

13. Návrh Plánu práce Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni na rok 2022.

14. Návrh Plánov práce komisií pri MsZ v Starej Ľubovni na rok 2022.

15. Správa o vyhodnotení Kultúrneho leta 2021.

16. Interpelácia poslancov.

17. Záver.

Foto: archív ĽMS

Comentários


bottom of page