top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

PROGRAM rokovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni

Poslanci Mestského zastupiteľstva sa stretnú 17. februára (štvrtok) o 13.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Starej Ľubovni.


Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 sa rokovanie uskutoční s dodržaním aktuálnych protiepidemických opatrení a bez prítomnosti verejnosti. Zabezpečený bude živý prenos na facebookovej stránke „Stará Ľubovňa – oficiálna stránka mesta“. Obyvatelia mesta a iné osoby môžu na rokovaní vystúpiť v rámci bodu č. 3.


PROGRAM:

1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania.

2. Voľba návrhovej komisie.

3. Vystúpenie obyvateľov mesta a iných osôb.

4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúcich rokovaní MsZ.

5. Vyhodnotenie interpelácií poslancov a  vystúpení obyvateľov mesta a iných osôb z predchádzajúceho rokovania MsZ.

6. Správa o výsledku finančnej kontroly.

7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Stará Ľubovňa za r. 2021.

8. Majetkové prevody Mesta Stará Ľubovňa.

9. Rozbor projektových aktivít.

10. Návrh dotácií v zmysle VZN č. 44 na r. 2022.

11. Návrh VZN č. 68 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Stará Ľubovňa.

12. Návrh VZN č. 69 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa.

13. Správa o činnosti ZPOZ Človek - človeku pri MsÚ v Starej Ľubovni za r. 2021.

14. Správa o činnosti mesta v sociálnej oblasti za r. 2021.

15. Správa o plnení Akčného plánu realizácie Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Stará Ľubovňa za r. 2021.

16. Návrh Dodatku č. 1 Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Stará Ľubovňa na roky 2021 – 2024.

17. Správa o činnosti mestskej polície za r. 2021.

18. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2021.

19. Správa o činnosti OO CR Severný Spiš – Pieniny za r. 2021.

20. Správa o činnosti OZ Miestna akčná skupina ĽUBOVNIANSKO za r. 2021.

21. Interpelácia poslancov.

22. Rôzne.

23. Záver.


Foto: archív ĽMS

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 6 (16. február 2022)

Comments


bottom of page