top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

Prioritou školy je odborné vzdelávanie

Updated: Mar 11, 2022

Novým riaditeľom Spojenej školy Jarmočnej sa po výberovom konaní stal Ján Bondra, ktorý bol doteraz poverený jej riadením. Na ešte vtedajšiu Strednú odbornú školu Jarmočnú nastúpil v roku 2013 ako majster odbornej výchovy.

Priblížte nám vaše začiatky pred 9-timi rokmi, aké predmety ste vyučovali?

- Moje stredoškolské a vysokoškolské štúdium bolo zamerané na odbornú gastronomickú, hoteliersku a manažérsku profesiu. Prirodzene som sa tak uchádzal o vyučovanie najmä predmetu odborný výcvik v odbore hotelová akadémia. Po piatich rokoch som dostal ponuku na pozíciu zástupcu pre teoretické vzdelávanie. Mojou úlohou bolo, okrem iného, zastrešovať odbornú problematiku teoretického vyučovania, keďže škola bola zameraná na hotelové služby a remeslá a zároveň som učil odborné predmety viazané na techniku obsluhy i pravidlá stolovania. Neskôr som sa posunul na praktickú výučbu v nadstavbovom štúdiu v odbore spoločné stravovanie a zameral som sa na manažérske činnosti, ktoré sa vyskytujú v gastronómii a hotelierstve.


Bolo vaše rozhodnutie prihlásiť sa do výberového konania prirodzeným kariérnym krokom?

- Asi som bol v správnom čase na správnom mieste, alebo aj naopak (úsmev, pozn.). Určite je takýto postup prirodzený a správny. Sme veľkou, široko koncipovanou školou s množstvom rozličných úloh na jednotlivých pozíciách, preto byť riaditeľom takej školy je dosť náročné. Myslím si, že mojou výhodou bolo pôsobenie nielen na praktickom, ale i teoretickom vyučovaní, kde som trochu “pričuchol” k systému výchovy a vzdelávania žiakov na Elokovanom pracovisku v Lomničke.


S akými víziami ste nastúpili do novej funkcie?

- Škola je systémom, ktorý dobre funguje vtedy, ak je dobre nastavený a má jasne stanovené pravidlá. Keďže sme sa nedávno spojili a vytvorili nový systém, je potrebné správne ho nastaviť, vybrať z obidvoch zložiek to najlepšie a aplikovať ho na systém fungovania školy pre žiakov, pedagogických i nepedagogických zamestnancov. Toto by som chcel v spolupráci s členmi vedenia školy zvládnuť čo najskôr. Škola zároveň realizuje viaceré projekty, v ktorých sa okrem nákupu materiálno-technického vybavenia zameriavame na vzdelávanie pedagogických zamestnancov formou rôznych školení, vzdelávaní. No, myslím si, že určitá zmena je potrebná aj v našej ponuke študijných a učebných odborov, aby boli pre žiakov atraktívnejšími, zaujímavejšími, modernejšími a hlavne žiadanými na trhu práce.


Do funkcie ste nastúpili v období historicky prvej fúzie stredných škôl v meste. Pripojila sa k vám Obchodná akadémia...

- V ostatnom období sa zoznamujem so systémom vzdelávania na organizačnej zložke Obchodná akadémia, ktorá je od 1. septembra 2020 súčasťou Spojenej školy Jarmočnej. Určite som si predstavoval trochu pomalšie tempo, no život sa nás na nič nepýta. Buď na vlak naskočíme, udržíme sa a budeme zvyšovať rýchlosť, alebo nám jednoducho odíde a už sa nemusí nikdy vrátiť. Tí, ktorí to poznajú, vedia, že každá takáto pozícia je veľmi náročná a istým spôsobom aj obeta. No niekedy to musíme urobiť, aby sme sa v živote posunuli.


Pristupujete odlišne k jednotlivým študijným častiam vašej školy?

- Snažíme sa pristupovať k všetkým rovnako. No sú situácie, kedy by takto zvolený prístup nebol vhodný. Jednou z nich je napr. škála hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. Rovnaká škála by nemala význam hlavne na Elokovanom pracovisku v Lomničke. Aj kritériá prijímania žiakov a nastavovania bodov z jednotlivých oblastí musia byť odlišné. V škole sa vzdelávajú žiaci od dvojročných učebných odborov až po bilingválny anglicko-slovenský študijný odbor. Často sa pri stanovovaní určitých prvkov nášho systému zamýšľame, či je vhodné pre všetky “jednotky” - SOŠ hotelových služieb a remesiel, Obchodnú akadémiu a Elokované pracovisko v Lomničke, alebo je potrebná určitá modifikácia pre tú - či onú časť. Je to zložitejšie, ako keby sme mali žiakov iba v jednom type odboru ako napríklad gymnázium.


Prednedávnom vaša škola dostala 4,7 miliónov eur na modernizáciu. Ako napreduje rekonštrukcia?

- So zhotoviteľom sme odsúhlasili časový harmonogram prác tak, aby sa veľmi nenarušoval výchovno-vzdelávací proces a už v septembri 2022 sme mohli využívať veľkú časť nových alebo zrekonštruovaných priestorov. Aktuálne prebiehajú búracie a prípravné práce v dvoch objektoch a ak to počasie dovolí, začne sa výstavba nového objektu. Každá rekonštrukcia starších objektov prináša mnohé “prekvapenia” a ani u nás to nie je inak. No priebežne ich riešime, aby sme najneskôr v septembri 2023 mohli vzdelávať žiakov vo všetkých zrekonštruovaných a novootvorených priestoroch Spojenej školy.


Blíži sa maturita a podľa všetkého sa konať bude. Ako to prijali vaši študenti?

- Do poslednej chvíle veria, že minister maturitnú skúšku nakoniec zruší a bude prebiehať ako pred rokom, administratívnym spôsobom. Sme odbornou školou, našou prioritou je odborné vzdelávanie, čo ale neznamená, že sa všeobecnému vzdelávaniu nevenujeme, skôr naopak. Žiaci sú na túto oblasť pripravovaní, pedagogickí zamestnanci im boli k dispozícii počas celého obdobia, napríklad aj teraz cez jarné prázdny. Mohli využiť konzultácie na upevnenie učiva alebo vysvetlenie určitej problematiky priamo v škole, čo mnohí aj urobili.


Podľa mňa, by ale žiaci na odborných školách mali maturovať hlavne z odbornej oblasti a všeobecnú časť si zvoliť ako doplnkovú pre potreby odboru, pre prijatie na vysoké školy či ďalšie profesijné smerovanie. Takto je to napríklad vo Švajčiarsku. Maturitná skúška je pomyselným odrazovým mostíkom do sveta vysokých škôl či ďalšieho profesijného života, preto si myslím, že by sa mala aj tento rok uskutočniť klasickou prezenčnou formou. To, či to tak nakoniec aj bude, uvidíme už o niekoľko dní.


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách 8 (2. marec 2022)


Kommentare


bottom of page