top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Pre rodiny s hendikepovanými deťmi je tu nová služba

Updated: Jul 7, 2020


DSC_0028

Život s dieťaťom so zdravotným postihnutím je náročný z viacerých hľadísk. Znamená veľký zásah do života celej rodiny, ktorá potrebuje často pomoc aj cez službu včasnej intervencie (SVI). S tou majú, v pôsobnosti Grécko-katolíckej charity (GKCH), svoje skúsenosti od roku 2014 v sídle Domu sv. Anny v Starej Ľubovni a pre zvýšený záujem zo strany rodičov otvorili najnovšie Centrum služby včasnej intervencie na Letnej ulici č. 7.


„Táto služba vznikla na základe trojročného prieskumu, ktorým sa zistilo, že má v rodine dieťaťa kľúčový význam. Rodiny so zdravotne postihnutým dieťaťom sú veľmi málo informované o možnostiach pomoci vo viacerých oblastiach a tiež nie sú pripravené na zmenené životné podmienky,“ uviedla Zdenka Zavacká z Centra SVI. Nové centrum v priestoroch tzv. Lentilky na sídlisku Západ je určené pre deti s narušeným vývinom a poskytovať bude kompletné služby a poradenstvo zamerané aj na rodinu dieťaťa. „V ranom veku je dieťa stimulované predovšetkým prostredníctvom rodičov. Tí dostávajú potrebné informácie a zároveň si môžu osvojiť praktické schopnosti stimulácie vývinu dieťaťa v domácom prostredí. Dostavia sa lepšie výsledky v rozvoji reči, v kognitívnych schopnostiach či v schopnosti fungovať v širšom spoločenstve. Aby sa to stalo, treba začať čím skôr, zapojiť dieťa a rodinu do sociálnych interakcií,“ vysvetlila Z. Zavacká. Ako dodala, prakticky ide o to, aby rodičia dostali hneď po narodení dieťaťa, respektíve po zistení jeho diagnózy, všetky informácie o svojich možnostiach – nielen o liečbe a stimulácii vývoja dieťaťa, ale aj o možnostiach finančných kompenzácií pre ťažko zdravotne postihnuté dieťa či o možnostiach vzdelávania v každom veku. Jednoducho, aby rodinu niekto sprevádzal v tejto náročnej životnej situácii, aby jej poskytol aj psychickú podporu, ak je to nevyhnutné. „Mnoho odborníkov sa zhoduje v názore, že pre život človeka majú nesmierny význam prvé roky jeho života. Správnym prístupom a stimuláciou môžeme výrazne zlepšiť aj situáciu detí s akýmkoľvek postihnutím. Čím skôr je rodina zaangažovaná do včasnej intervencie, tým lepšie výsledky je možné dosiahnuť. Tieto výsledky, samozrejme, závisia od množstva faktorov – druhu, stupňa postihnutia, veku vzniku postihnutia, vnútorné predpoklady dieťaťa a rodiny, atď.,“ dodáva Z. Závacká, ktorá sa bude v novom centre venovať rodinám. Pre rodičov sa tak otvára nová možnosť odbornej pomoci, venovať sa im bude tím odborníkov individuálne a tak dlho, ako to bude potrebné. „Každá rodina má svoju špecifickú situáciu, a preto aj otázky a ťažkosti, ktoré rieši, sú jedinečné. Myslím si, že ak rodina dostáva podporu a pomoc hneď od začiatku, dokáže zvládnuť aj takúto neľahkú životnú situáciu,“ uzavrela Z. Zavacká a očakáva, že prípadné otázky k uvedenej sociálnej službe budú záujemcovia adresovať aj cez Ľubovnianske noviny. Radi ich posunieme k odborníkom.


Čo je služba včasnej intervencie (SVI)? Definícia včasnej intervencie podľa § 33 Zákona 448/2008 o sociálnych službách: (1) Služba včasnej intervencie sa poskytuje dieťaťu do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa. (2) V rámci služby včasnej intervencie sa: a) poskytuje špecializované sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, b) vykonáva stimulácia komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím, preventívna aktivita. (3) Službu včasnej intervencie možno poskytovať ambulantnou sociálnou službou a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu. (4) Zdravotné postihnutie podľa odseku 1 fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 25 (26. jún 2018)


Comments


bottom of page