top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Počty žiakov sa budú redukovať

Updated: Jul 3, 2020


studenti

Stredné školy v pôsobnosti  kraja sa budú musieť uspokojiť s nižším počtom prijatých študentov pre školský rok 2019/20. Viacerým riaditeľom sa to nepozdáva.


Ako informovala Daša Jeleňová, hovorkyňa PSK, počty žiakov, ktoré prijmú v budúcom roku stredné školy, by mali reálnejšie zohľadňovať demografický vývoj i potreby trhu práce. Vyplýva to z novej legislatívy, ktorou ministerstvo školstva oklieštilo právomoci krajských zastupiteľstiev a určilo počty žiakov prvých ročníkov pre všetky školy na území kraja. V zmysle zákona o odbornom vzdelávaní, nastavenie plánov výkonov stredných škôl (teda počty žiakov v prvých ročníkoch) od 1. septembra t.r. už nepodlieha rozhodovaniu prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia, ktoré prijíma zastupiteľstvo samosprávneho kraja, ale je vydávané predsedom samosprávneho kraja. PSK má pre všetky školy vo svojej územnej pôsobnosti podľa vyhlášky ministerstva školstva v školskom roku 2019/20 na prerozdelenie 6 316 miest. Požiadavky stredných škôl sú ale podstatne vyššie, ako dovoľuje vyhláška. „Školy ponúkajú o 2 753 miest viac, ako je skutočná potreba, a tak tomu bolo aj v minulosti. To predznamenáva, že tento stav bol dlhodobo nadsadený a neudržateľný. Opatrenia, ktoré sa teraz prijímajú v súvislosti s optimalizáciou siete stredných škôl a legislatívnymi zmenami, sú predovšetkým zreálnením skutočných potrieb praxe a snahou reflektovať vývoj trhu práce,“ povedal Ján Furman, vedúci Odboru školstva, mládeže a telesnej výchovy PSK a dodal, že je vysoko pravdepodobné, že niektoré stredné školy neotvoria všetky odbory, ktoré si naplánovali. Podľa jeho slov pri určovaní počtu žiakov v nasledujúcom školskom roku kraj vychádzal aj z Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách, ktorá bola schválená Zastupiteľstvom PSK 22. októbra. V zriaďovateľskej pôsobnosti PSK je aktuálne 75 stredných škôl. Kraj pritom rozhoduje o počtoch žiakov aj na súkromných či cirkevných školách, ktorých je v kraji  34.


ŠKOLY V STAREJ ĽUBOVNI V meste Stará Ľubovňa sa tieto zmeny dotknú 5 stredných škôl. Kraj im určil najvyšší počet žiakov pre prijímacie konanie v školskom roku 2019/20. Pre Obchodnú akadémiu (OA) to je 44 miest, pre Strednú odbornú školu technickú (SOŠT) na Levočskej ul. 62, Strednú odbornú školu (SOŠ) na Jarmočnej ul. 73, Gymnázium T. Vansovej 46 a Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša 46.


Ako reagujete na tieto rozhodnutia?


Klaudia Satkeová, riaditeľka Gymnázia T. Vansovej: – Nepredpokladali sme, že pokles bude taký výrazný. Zo zákona máme možnosť prijať do dvoch tried 1. ročníka 62 žiakov. Naša požiadavka bola 60, avšak VÚC Prešov nám určil maximálne 46 miest, čo je o 14 menej. Uvedomujeme si klesajúci demografický vývoj, ale naša škola svojimi výchovno-vzdelávacími výsledkami má predpoklad i ambíciu úspešne vzdelávať väčší počet žiakov.


Pavol Chmeliar, riaditeľ Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša: – Je to veľmi silný zásah štátu a VÚC do slobodného rozhodovania rodičov a ich detí pri výbere strednej školy. Našej školy sa dotkne negatívne pri nižšom počte žiakov, ktorých môžeme prijať v porovnaní s dlhodobo vyšším záujmom, ale dotkne sa to negatívne takmer všetkých stredných škôl v okrese. Obávam sa, že ministerstvo pri určení pravidiel dosť nešťastne zvolilo nariadenia a zle odhadlo situáciu, pretože aj pri zodpovednom výbere rodičov zrejme nastanú nepríjemné situácie s neumiestnenými žiakmi. Môže nastať napr. situácia, že v druhom kole zvýši pre neumiestnené dievčatá v kraji iba odbor murár.


Daniela Šidlovská, riaditeľka SOŠT na Levočskej ul.: – Naša škola je technického zamerania a pripravuje žiakov v odboroch potrebných pre trh práce, o čom svedčí aj fakt, že v septembri školského roka 2018/19 vstúpila do duálneho vzdelávania s dvoma firmami zo Starej Ľubovne. Zatiaľ sú  doň zapojené študijné odbory Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, Mechanik elektrotechnik a učebný odbor Obrábač kovov. Do duálu sa pripravuje aj odbor Elektromechanik, ktorý patrí medzi nedostatkový na trhu práce spolu s Inštalatérmi. Škola vstúpila do rokovania o duálnom vzdelávaní aj s ďalšou firmou z Prešova a zo Starej Ľubovne. V pláne výkonov na školský rok 2019/20 nám ale chýbajú učebné odbory s dlhoročnou históriou a aj veľmi dobrými výsledkami v súťaži zručností, a to učebný odbor Stolár a Autoopravár – mechanik. Veríme, že je to len prechodné obdobie a na nasledujúci školský rok ich opäť dostaneme do plánu výkonov našej školy. S plánom výkonov pre budúci školský rok môžeme byť vcelku spokojní. Skôr máme obavy o nenaplnení najnižšieho počtu žiakov v jednotlivých odboroch a tým aj možnosť otvoriť daný študijný alebo učebný odbor aj napriek ich nedostatku na trhu práce.

Článok  bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 47-48 (18. december 2018)


Comments


bottom of page