top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Petíciu na podporu sociálneho taxíka podpísalo 654 občanov

Mesto Stará Ľubovňa sa zaoberá petíciou, ktorá sa týka prevádzky sociálneho taxíka, resp. jej možného obmedzenia. Impulzom bolo májové rokovanie mestského zastupiteľstva, kde sa diskutovalo o doplnku Všeobecno-záväzného nariadenia (VZN) č. 63, ktoré je potrebné na to, aby neziskovej spoločnosti Elixír zdravia, ktorá prepravnú službu – sociálny taxík prevádzkuje už štvrtý rok, garantovalo zmenu spôsobu financovania služby mestom.


Petícia, ktorú ešte počas mesiaca máj podpísalo 654 občanov mesta, sa tak dostala na stôl rokovania júnového zasadnutia, kde sa o téme diskutovalo. „Petíciu podpísali nielen občania využívajúci služby sociálneho taxíka, ale aj občania, ktorým táto služba uľahčuje starostlivosť o svojich rodinných príslušníkov a občania, ktorým záleží na tom, aby služba bola poskytovaná,“ poznamenala pred poslancami Valéria Ochotnická zastupujúca petičný výbor. Čas do vybavenia petície sa kráti, záverečné resumé k požiadavkám občanov by malo zaznieť do 15. augusta.


Čo žiadajú v petícii?

V petícii je niekoľko požiadaviek. Navrhovatelia žiadajú, aby bola do VZN-ka doplnená sociálna služba pod názvom ,,poskytovanie prepravnej služby – sociálny taxík“, tiež definovať prepravnú službu a aby sa prepravná služba vzťahovala pre fyzické osoby, ktoré dosiahnu vek 65 rokov a fyzické osoby, ktoré sú držiteľom preukazu ŤZP a tie, ktoré sú prijímateľom opatrovateľskej služby.


„Takéto znenie, aké navrhujú v petícii, nie je možné dať do VZN-ka,“ podotkla mestská právnička Katarína Železniková. Ako vysvetlila, prepravná služba je definovaná ako sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, odkázaným na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie. Ako doplnila, aj druh sociálnej služby ,,prepravná služba – sociálny taxík“ ako pojem neexistuje, zákon o sociálnych službách definuje sociálnu službu ako ,,prepravnú službu“.


„Rovnako nemožno pomenovať prepravnú službu tzv. vlastnou definíciou, pretože takáto definícia nie je daná zákonom. Čo sa týka určenia, komu bude služba poskytovaná, tu sú otázkou financie. Keďže ide o samosprávnu činnosť, môže si mesto v rozpočte vyčleniť aj pre takéto osoby poskytovanie finančných prostriedkov, avšak je na mieste otázka, či mesto má v rozpočte finančné prostriedky aj pre tieto,“ vysvetlila vedúca odd. vnútornej správy a služieb obyvateľstvu mesta.


 Podpora a náklady
- Mesto za obdobie 4 rokov doteraz podporilo prepravnú službu – sociálny 
  taxík sumou 17 800 € vo forme dotácií. 
- Ročné náklady na celkovú činnosť neziskovej organizácie v roku 2022 sa 
  predpokladajú približne vo výške 50 000 €.
- Počet prepravených osôb stúpa, za rok 2021 sa takto prepravilo 273 osôb.
  

Na čom sa poslanci zhodli

V diskusii odznelo aj to, že viaceré mestá takéto VZN-ka majú. „To, že to majú iné mestá schválené, neznamená, že to je dobré,“ dodala mestská právnička a pripomenula, že už sa stalo, že prijaté VZN-ko v Starej Ľubovni po vzore iných miest bolo po napadnutí prokurátorom zrušené.

Diskusia naprieč poslaneckým plénom sa niesla v duchu podpory sociálneho taxíka, nik nespochybňoval jeho potrebu a opodstatnenosť. Napokon, mesto musí zo zákona prevádzkovať sociálny taxík, aj externým subjektom. I to, že nároky prevádzkovateľa o podporu sú oprávnené, zvlášť v tomto náročnom období.

Rozpravu uzavrelo rozhodnutie, že sociálna komisia pri MsZ tému podpory sociálneho taxíka podrobne rozdiskutuje, nastavia sa pravidlá a bude sa hľadať nejaké kompromisné riešenie. „Na konci dňa to bude o jednom – koľko peňazí vieme dať na sociálny taxík,“ podotkol primátor Ľuboš Tomko.


Helena Musalová, rin

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 29 (10. august 2022)
Comments


bottom of page