top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Občania vyzbierali takmer 300 ton bioodpadu

Updated: Jul 17, 2020


bio

V zmysle pokynov kalendára separovaného zberu odpadov pre rok 2016 spol. EKOS, s.r.o., ukončila 8. novembra zber bioodpadov od obyvateľov mesta Stará Ľubovňa. Pravidelne každý utorok od apríla až novembra sa vyzbieralo 295 ton bioodpadu,  čo predstavuje asi 10 ton týždenne.


Tento odpad sa musí v kompostárni pretriediť a postupne spracovávať (drvenie, miešanie, fermentácia, ukladanie do prizmy – hroble) a konečným produktom je kvalitný kompost. Dá sa skonštatovať, že vo väčšine prípadov obyvatelia mesta akceptovali pokyny uvedené v kalendári separovaného zberu, kedy bol uložený bioodpad odoberaný bez problémov. Našli sa však aj takí, ktorí tento bioodpad ukladali voľne na kopy a v takýchto prípadoch vznikali pracovníkom EKOS-u veľké prestoje. Takto by sa nedokázal pozbierať bioodpad v určenom termíne. V prípade, že obyvatelia mesta ešte produkujú bioodpad, môžu ho privážať svojimi dopravnými prostriedkami do kompostárne každý pracovný deň v čase od 7.00 do 14.30 h. Cieľom spoločnosti EKOSj e túto službu neustále skvalitňovať a za výdatného prispenia obyvateľov mesta veríme, že zber bioodpadov v budúcnosti bude prebiehať bez väčších problémov ešte na vyššej úrovni.


Milan Fabian, ved. prevádzky kompostárne


bottom of page