top of page
  • Mário Veverka

Novinky v separovaní

Updated: Jul 23, 2020


VZN č. 33 už nie je v platnosti. Pod to, že ho Mesto muselo zmazať, sa podpísal nový zákon o odpadoch. Ten vstúpil do platnosti 1. januára a pre samosprávy v ňom bola uzákonená povinnosť vytvoriť úplne nové VZN.


V 20-stranovom materiáli, ktorý počas ostatného MsZ schválili poslanci, sú tri podstatné úpravy. Pravdepodobne najdôležitejším je fakt, že náklady na separovaný zber už nebude znášať Mesto, ale organizácia zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK, a.s. Zmena sa však dotkla aj nakladania s drobným staveným odpadom. Ako totiž upozornil Miroslav Pristáš, odteraz sa zavádza jeho množstvový zber, čo znamená, že, „si fyzické osoby budú túto službu objednávať priamo v EKOSE a zaplatia za ňu toľko, koľko odpadu vyprodukujú,“ vysvetlil pracovník na referáte životného prostredia MsÚ.

Keďže od 1. januára vznikla pre samosprávy povinnosť zabezpečiť zber biologicky rozložiteľného odpadu aj od obyvateľov, tretia úprava sa týka nakladania s ním. EKOS preto umiestnil na území mesta dva kontajnery (pri plavárni na Mierovej ul. – na fotografii a SOŠ Technickej na Levočskej ul.), v blízkej budúcnosti by však k nim mali pribudnúť i ďalšie. Nič sa však nezmenilo pri samovývoze na skládku. „V rámci neho má občan právo odovzdať bezplatne 500 kg mesačne. Týka sa to veľkoobjemových odpadov, ktoré nevie umiestniť do bežného kontajnera,“ upresnil M. Pristáš, podľa slov ktorého sa nezabudne ani na osvetu. Ako totiž na pôde MsZ povedal, Mesto vydá manuál, o tom, aký odpad vhadzovať do tej ktorej nádoby. V oblasti propagácie by však mal (zo zákona) pomôcť i NATUR-PACK. Ten by mal postupne financovať aj nákup nových zberných kontajnerov.

Kompletné znenie VZN č. 61 je k dispozícii na webovom portále mesta – www.staralubovna.sk


bottom of page