top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Nová riaditeľka GTV

Updated: Jul 22, 2020

Nový školský rok 2016/17 je, aj keď to študentom neradi pripomíname, predo dvermi. A Gymnázium Terézie Vansovej (GTV) Stará Ľubovňa ich privíta s jednou veľkou novinkou, novou riaditeľkou, ktorou sa po výberovom konaní stala Klaudia Satkeová.

Na tomto gymnáziu ste prežili svoje štyri študentské roky a po škole ste tu pôsobili ako pedagogička… Takže tie pocity návratu sú asi príjemné. – Áno, je tak. Od roku 1988 som bola súčasťou pedagogického kolektívu v gymnáziu, kde som učila 19 rokov, a to ruštinu, občiansku náuku a etickú výchovu. Mala som na starosti mládež a jej aktivity, založila som časopis Gymploviny, ktorý je dnes mimoriadne úspešný… Takže aj v novej pozícii chcem zúročiť svoju vyše 20-ročnú pedagogickú prax, keďže som neskôr, jeden rok, vyučovala aj v ZŠ na Komenského ulici. Chcem podotknúť, že medzi žiakmi som sa vždy cítila dobre, nabíjajú ma energiou. Asi aj skúsenosti z pozície mestskej poslankyne i prednostky mestského úradu vnímate ako plus pre vaše nové pôsobenie… – Určite áno, hlavne preto, že ako prednostka som mala štyri roky na starosti, okrem iného, práve školy a školské zariadenia v meste. Vo svojej práci chcem využiť i skúseností z manažérskych funkcií v štátnej správe, vďaka ktorým sa pozerám na riešenie problémov s istým nadhľadom, ktorý je veľmi dôležitý. Na Gymnáziu T. Vansovej ste od 1. júla, takže máte už za sebou prvé pracovné týždne. Neboli určite o prázdninách. Čo ste prioritne riešili? – Moje prvé rozhodnutia sa týkali komisionálnych skúšok, na základe žiadostí z dôvodu pochybností o správnosti klasifikácie, povolenia štúdia v zahraničí, rozdielových skúšok, riešila som prestup žiaka na našu školu… Spolu so svojou zástupkyňou pripravujeme pedagogickú agendu na nový školský rok. Medzitým sme vymaľovali školskú jedáleň a zopár tried, v ktorých sme vymenili pôvodné obklady a umývadlá. Ešte by som chcela stihnúť pár drobných, ale užitočných vecí, ako napríklad nahradiť pôvodné zvonenie na vyučovanie  príjemnými melódiami, ktoré by vtiahli žiakov na hodinu bez stresu zo zvonenia. Pri výmene na najvyšších postoch sú vždy sledované personálne zmeny, udiali sa aj teraz? – Jedna pedagogička sa vrátila z materskej a pribudla nová kolegyňa Ivana Hurtošová, ktorá je na základe výberového konania od 1. augusta mojou zástupkyňou. Ešte k 30. júnu odišiel pedagóg Dušan Sroka do dôchodku a riaditeľ školy. K 31. júlu dohodou ukončili  pracovný pomer bývalá zástupkyňa a jedna učiteľka. To sú konečné personálne výmeny? – Zatiaľ áno. V súčasnosti tu pracuje 30 učiteľov a tento počet, pri predpokladanom počte 370 študentov, postačuje. Škola je dimenzovaná na 500 žiakov  a 16 tried. Ako chcete pritiahnuť viac študentov do „vášho“ gymnázia? – Najneskôr do dvoch rokov chcem zastabilizovať pokles žiakov študujúcich na našej škole. Sme rozpočtovou organizáciou založenou na normatívnom financovaní, čiže finančná situácia školy sa odvíja od počtu žiakov. Motiváciu vidím v zabezpečení kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu a materiálno-technických podmienok. Rezervu vidím vo väčšej propagácii školy a výsledkov žiakov. Čo sa týka motivácie pedagógov, je tu prísľub  ministra školstva, ktorý avizuje viac prostriedkov do škôl. Už od septembra je to navýšenie tarifných platov pedagogickým zamestnancom o 6 %. Okrem toho sa budem snažiť získať mimorozpočtové zdroje, napr. cez projekty, sponzorské dary… Na Úrad práce, soc. vecí a rodiny som podala tri žiadosti na obsadenie miesta informátora-vrátnika pri vstupe do školy, na asistenta učiteľa a pomocného pracovníka do kuchyne. S možnosťou využiť refundáciu mzdy. Určite máte aj dlhodobejšie plány? – Na základe záujmu žiakov, rodičov a potrieb spoločnosti plánujem vyprofilovať zameranie jednej triedy štvorročného štúdia a do budúcna nadviazať  spoluprácu so strednými školami v partnerských mestách Starej Ľubovne a PSK. Čo nutne potrebuje štátne gymnázium z pohľadu rekonštrukcií? – Máme prísľub od zriaďovateľa na rekonštrukciu kotolne, čakáme tu na rozhodnutie krajských poslancov. Napriek tomu, že sa študenti môžu tešiť na nové športové náradie za 3300 eur, do budúcna by bolo dobré zamyslieť sa nad väčšou telocvičňou. Chcem zriadiť aj minimálne jednu jazykovú učebňu… Predstáv a cieľov je veľa a ja verím, že v spolupráci s pedagógmi, žiakmi, rodičmi, zriaďovateľom a sponzormi sa nám ich podarí naplniť. Foto: Michal Petrilák


Comments


bottom of page