top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

Najväčší záujem v Cirkevnej ZUŠ je o hru na organ

Updated: Aug 6, 2020


IMG_20191018_145018

V Starej Ľubovni už desiaty školský rok pôsobí Cirkevná základná umelecká škola sv. Jána Nepomuckého. Jej hlavné sídlo je v Klčove. V súčasnosti školu navštevuje 343 žiakov z toho elokované pracovisko v priestoroch Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Cyrila a Metoda navštevuje 148 žiakov v individuálnej forme a 21 žiakov v skupinovej.


Výučbe odborov hudby a cirkevnej hudby sa venuje deväť kvalifikovaných učiteľov. Najviac žiakov sa učí hrať na klavír, ale aj akordeón a keyboard. „Najväčší záujem je o hru na organe a o spev. Organ sa však dá navštevovať až po absolvovaní hry na klavíri. Ostatné hudobné nástroje si držia svoj primeraný počet žiakov. Stúpa však záujem o spev a o zborový spev,“ zhodnotil riaditeľ ZUŠ sv. Jána Nepomuckého Amantius Akimjak.


Novinka V Cirkevnej ZUŠ sa chystajú otvoriť nový predmet – cirkevnú hudbu. Bude zameraný na hru na nástrojoch a spev v chrámoch a cirkevných zboroch. „V rámci tohto odboru to nebude len hra na organe, ale aj spev zameraný predovšetkým na liturgický spev, a to najmä pre východné cirkvi – gréckokatolícku, pravoslávnu, ale aj iné. Vo východných cirkvách sa totiž organ nepoužíva, ani iné hudobné nástroje. Hlavný dôraz je kladený na cirkevnoslovanský spev a na viachlasný spev. V západných cirkvách má naďalej prvenstvo hra na organe, ale hrá sa aj na všetkých hudobných nástrojoch. Výber skladieb a ich interpretácia musí byť vždy výsostne duchovná,“ ozrejmil A. Akimjak. Od ostatných základných umeleckých škôl sa odlišujú najmä tým, že pri vyučovaní hudby a cirkevnej hudby pripravujú žiakov hrať a spievať tak, aby dokázali vystúpiť v chrámoch a cirkevných zboroch pri bohoslužbách zameraných pre deti a mládež. Žiaci sa tak na cirkevnej škole zúčastňujú žiackych bohoslužieb a spolu so svojimi učiteľmi hrajú a spievajú liturgické spevy. Pripravujú aj adventné spevy pred Vianocami, spevy počas Jasličkových pobožností na Vianoce, pôstne spevy počas krížovej cesty v pôste a veľkonočné spevy počas slávenia veľkonočných sviatkov. „Snažíme sa takto prepájať domáce tradície so súčasnými bohoslužbami a ich prejavmi nielen v kostoloch, ale aj v súčasnej spoločnosti, napríklad prostredníctvom televízie a ďalších masovokomunikačných prostriedkov,“ doplnil na záver riaditeľ školy.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 39 (22. október)


bottom of page