top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Naše 8-ročné gymnázium spĺňa limit

Updated: Jul 9, 2020


web - hm

V ostatných dňoch sa o 8-ročných gymnáziách na Slovensku hovorilo mimoriadne búrlivo, hlavne bratislavské školy neboli s limitmi spokojné a niektoré v budúcom školskom roku ani neotvoria. V Starej Ľubovni máme iba jedno 8-ročné gymnázium na Gymnáziu T. Vansovej (GTV) a avizované zmeny sa ho nedotýkajú, pretože limit počtu prijímaných žiakov – 5 %, napĺňa. A ministerstvo ho chce dokonca zvýšiť na 10 percent. 


Momentálne má GTV na 8-ročnom štúdiu sedem tried, kde vzdeláva 137 žiakov, chýba 3. ročník – tercia. Ako nám potvrdila riaditeľka Klaudia Satkeová, za ostatné dva roky sa záujem rodičov a žiakov o túto formu štúdia zvýšil, o čom svedčia počty žiakov: v II. O triede je 22 žiakov a v I. O už 26 . V budúcom školskom roku 2018/19 budú opäť otvárať jednu triedu, a to s počtom 26 žiakov.


Boj o žiaka Diskusie o 8-ročných gymnáziách silnejú v ostatnom období aj z dôvodu, že základné školy prichádza už v 6. ročníku odchodom na toto štúdium práve o tých najlepších žiakov, ktorí by ťahali triedu a zároveň im klesajú počty, čo sa aj u nás ukazuje ako veľký problém. „Chápem základné školy. Systém normatívneho financovania na Slovensku núti školy, vrátane našej, doslova „bojovať“ o každého žiaka, čím sa vytvára veľmi silné konkurenčné prostredie. Každá škola ale má priestor v školskom vzdelávacom programe ponúknuť žiakom a ich rodičom niečo na odlíšenie sa od iných,“ podotkla k téme K. Satkeová. 8-ročné štúdium GTV ponúka priestor na štúdium deťom hlavne s dobrými študijnými výsledkami. „Školský vzdelávací program nášho gymnázia počíta už od 1. ročníka s druhým cudzím jazykom. Výchovy, ako hudobná a výtvarná, sa redukujú, dokonca predmet technika je v štátnom vzdelávacom programe pre 8-ročné gymnázia zrušený. Tieto hodiny sa u nás používajú na posilnenie jazykov, prírodovedných predmetov a informatiky,“ doplnila riaditeľka GTV, ktorá každopádne za výhodu štúdia v osemročnom gymnáziu pokladá to, že všetci žiaci sú viac-menej na rovnakej vzdelanostnej úrovni, kým na základnej sa nachádzajú veľmi dobrí, priemerní i slabí žiaci. „Učiteľ sa musí venovať všetkým, čo môže ísť na úkor jednej i druhej skupiny. V našich triedach prevažuje počet výborných žiakov, ktorí svojím výkonom motivujú aj tých niekoľko priemerných,“ odpovedala riaditeľka na otázku, či sa na 8-ročné gymnázium neprijímajú aj slabší žiaci, čo ZŠ ešte výraznejšie odoberá počty. Napokon téma základného školstva sa v Starej Ľubovni začala búrlivo preberať aj na stretnutiach vedenia mesta s rodičmi i učiteľmi v ZŠ na Levočskej ul. i v ZŠ Za vodou. Radnica pripravuje koncepciu zefektívnenia škôl a školských zariadení a chce predložiť poslancom štyri modely, takže sa dá očakávať, že na februárovom rokovaní mestských poslancov bude dominantné práve školstvo.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 3 (23. január 2018)


Comments


bottom of page