top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Matica slovenská v Starej Ľubovni

Updated: Jul 29, 2020


V ĽN č. 24 sme si v prvej časti príspevku o Matici slovenskej pripomenuli všeobecné informácie o histórii i zlomové roky Matice slovenskej, dnes sa v 2. časti pozrieme na jej fungovanie v Starej Ľubovni.


Pred 78 rokmi Matica slovenská v Starej Ľubovni začala svoju činnosť 29. decembra 1938, kedy sa skupina obyvateľov mesta Stará Ľubovňa stretla a uskutočnila prvé valné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej Stará Ľubovňa (ďalej len MO MS SL). Prvým predsedom MS bol zvolený rímskokatolícky farár Michal Sztankó. Výbor MO MS SL pozostával z miestopredsedu Štefana Kolodzeja – správca rímskokatolíckej ľudovej školy v Starej Ľubovni, z tajomníka Eduarda Bárdoša – riaditeľ meštianskej školy v Starej Ľubovni a z pokladníka Petra Sokolíka, riaditeľ Roľníckej vzájomnej pokladnice v Starej Ľubovni. MO MS SL mal v roku 1938 celkovo 28 členov, medzi ktorými môžeme ešte spomenúť Jozefa Adamca – berný vykonávateľ, Štefan Bendík – súdny zriadenec, Imrich Dlugolinský – vrchný kancelársky úradník, Štefan Kolodzej, Štefan Krajger – obaja učitelia, Július Kováč – bankový úradník, Florián Stančík, Štefan Bisák – obaja vložkári a ďalší. V roku 1939 sa MO MS SL rozšíril o troch nových členov, ktorí pracovali ako učitelia v Starej Ľubovni, a to Marta Ranezayová, Emil Čaplovič, Lenka Schusteková. Taktiež sa MO MS SL rozšíril o Okresnú hasičskú jednotu, ktorá sa stala zrejme kolektívnym členom. Bohužiaľ, z archívnych dokumentov je vidieť, že ani Starej Ľubovni sa nevyhýbali vojnové reštrikcie. Je to možné vidieť z dokumentu o nahlasovaní zmeny členstva v MO MS SL z druhého štvrťroku 1939. Členka MO MS SL Mária Hajná musela opustiť MO MS SL a odísť zo Slovenského štátu kvôli nútenému presťahovaniu sa jej manžela do Protektorátu Čechy a Morava, a to len z dôvodu, že jej manžel bol český četník. V roku 1940 zriadil MO MS SL v Starej Ľubovni rôzne vzdelávacie prednášky a kurz pre široké obyvateľstvo. Boli to kurz slovenských dejín, prednášky o zdravotníctve, daniach, peňažných ústavoch a pozemkových knihách. Pri príchode nového roku 1941 sa niektorým členom MO MS SL nepáčilo, že v Starej Ľubovni nenapreduje národné upovedomenie a tajomník Eduard Bárdoš povedal do zápisnice: „Vyzerá to tu tak, ako by sme bývali niekde na Kamčatke a nie na Slovensku. Niet tu žiadneho národného oduševnenia. Je potrebné, aby sa i Stará Ľubovňa úplne zapojila do národného života slovenského tak, ako je to na západnom Slovensku.“ Koncom roka bol celkový počet členov 31. Zo zápisnice z tohto roku je možné usúdiť, že Stará Ľubovňa ani v 1941 roku nebola nejako národne uvedomelá, ale nemyslíme, že to bolo určite takto. Od roku 1939 boli v Starej Ľubovni desiatky statočných Slovákov a Sloveniek, ktorí boli hrdí na svoje korene a tradície, ale nesúhlasili s daným režimom a už vonkoncom nie s vraždením, arizáciou a transportmi ľudí zo Starej Ľubovne a okolia do Osvienčimu. Ako jasný dôkaz tejto teórie sú poľsko-slovenské kuriérske chodníčky, po ktorých obyvatelia Starej Ľubovne a okolia pomáhali pašovať ľudí a materiál z a do nacistami okupovaného Poľska.


Fungovali aj v ťažkých rokoch Predsedom MO MS SL bol po smrti farára Michala Sztanka zvolený Štefan Kolodzej, ktorý navrhol minútou ticha uctiť si pamiatku zomrelého bývalého predsedu. Taktiež boli zvolení noví členovia Výboru MO MS SL. Povojnové reštrikcie sa nevyhli ani MO MS SL. Červená armáda zaistila desať členov MO MS SL, medzi nimi aj predsedu Štefana Kolodzeja. Tí neboli prepustení zo zaistenia, a to sa už v archívnych dokumentoch nespomína. Avšak MO MS SL sa nikdy nepodieľal na akýchkoľvek vojnových, trestných či amorálnych činnostiach. Tajomník MO MS SL Ján Hanula dokonca bojoval viac ako pol roka u IV. div. I. Československého armádneho zboru gen. Ludvíka Svobodu. Ešte aj rok po vojne sa zaistení členovia MO MS SL nevrátili z nútených prác v Sovietskom zväze. V zápisnici z roku 1946 sa spomínajú aj ťažké životné podmienky obyvateľstva. Konkrétne nespravodlivé prerozdeľovanie prídelov potravín a iných vecí, ktoré boli na prídel, ale aj napríklad to, že Stará Ľubovňa bola v čase písania zápisnice už tri mesiace bez elektrického prúdu. Aj napriek týmto životným ťažkostiam sa MO MS SL nevzdával svojej činnosti a už začiatkom tohto roku mal 65 riadnych členov. Pomohol obnoviť činnosť MO MS Podolínec, zakladal nový MO MS Nová Ľubovňa a rokovania s predsedom ONV, ktorý im prisľúbil finančnú podporu na kultúrne aktivity a taktiež im oznámil, že sa plánuje začať s výstavbou kultúrneho domu, kde bude priestor pridelený aj MO MS SL. Po voľbách v roku 1946, kedy zvíťazila na Slovensku Demokratická strana so ziskom takmer 62 % hlasov bola Komunistickou stranou postupne posilňovaná moc až do „februárového prevratu,“ kedy sa komunisti vo februári 1948 chopili moci a zrušili všetky ostatné politické strany. Činnosť Matice slovenskej ako takej bola výrazne obmedzená. Archívne dokumenty nehovoria o žiadnej činnosti MO MS SL už od roku 1947, kedy ešte MO MS SL zrejme existovala.


Po roku 1968 Po zvolení Alexandra Dubčeka do funkcie Prvého tajomníka ÚV KSČ a zavedení politiky „socializmu s ľudskou tvárou“ dochádzalo k postupnému uvoľňovaniu útlaku Matice slovenskej, ale aj jednotlivým miestnym odborom Matice slovenskej, ktoré sa v tejto dobe nazývali „spolkami priateľstva Matice slovenskej.“ V Starej Ľubovni bol taktiež založený Klub priateľov Matice slovenskej v Starej Ľubovni. Staroľubovňania, ktorí vytvorili spomínaný klub, sa rozhodli na 30. júna 1968 o 10. h zvolať na námestie v Starej Ľubovni manifestačné zhromaždenie, na ktorom nielen znovuobnovili činnosť MO MS SL, ale taktiež prijali rezolúciu na podporu demokratizačného procesu v Československu, vyjadrili plnú podporu progresívnemu vedeniu ÚV KSČ na čele s Alexandrom Dubčekom, žiadali v rámci demokratizačného procesu, aby došlo k rehabilitácií Matici slovenskej, žiadali, aby orgány doriešili štátoprávne usporiadanie Československa a oboch národov v rámci federatívnej ČSSR, žiadali zachovať pôvodné národné štátne symboly a v neposlednom rade žiadali zrevidovať, opraviť a doplniť školské učebnice, učebné osnovy, na úseku slovenskej národnej histórie, aby už nedochádzalo k deformácií slovenského národa. Túto rezolúciu zaslali najvyšším štátnym orgánom, SNR v Bratislave, Matici slovenskej v Martine, OV KSS v Starej Ľubovni. Dočasne boli zvolení do orgánov MO MS SL predseda Rudolf Damaškovič, podpredseda Ladislav Kormaňák –  ekon. nám. riad. Skrutkárne, tajomník Rudolf Kriššák. Prvým riadne zvoleným predsedom sa stal Andrej Šikra, za podpredsedov boli zvolení: Rudolf Kriššák, Ladislav Kormaňák, Rudolf Damaškovič, za tajomníka bol zvolený Jozef Kluka, za pokladníka Mikuláš Kandera, za zapisovateľku Ela Suchá. Členmi MO MS SL v roku 1968 ešte boli: Jozef Greizinger, Anton Juščák, Mikuláš Kandera, Jozef Kluka, Pavol Košč, Ján Lampart, Anton Novák,  Štefan Popovič, Andrej Šikra, Oskar Ščigulinský, Pr. ped. Jozef Štefaňák, František Zentko, Vlasta Cechová, Anton Vychovalý, Ján Žiak, Ondrej Čepičák, Štefánia Svrčková, Vilma Kovaľová, Štefan Tokarčík, Marcel Schich, Michal Bizovský, Štefan Krämer, Jozef Pajonk, Šťastný, Alžbeta Ševelová, Alojz Flosina, František Hurtoš, František Sroka, Štefan Chovan, Elena Budzinová. Na valnom zhromaždení MO MS SL konanom 10. októbra 1968 prijali členovia ďalšiu rezolúciu, ktorej obsah bol nasledujúci: V situácii, ktorá vznikla vstupom vojsk Varšavskej zmluvy súhlasili so závermi prijatými a vyrokúvanými v Moskve ako jediným možným východiskom z tejto situácie. 2. Plne podporili pojanuárovú politiku tzv. socializmu s ľudskou tvárou a jej jednotlivých uskutočňovateľov. 3. Poďakovanie za zákonné umožnenie aktivít a samotnej existencie Matice slovenskej. 4. Vyjadrenie stotožnenia sa s federatívnym usporiadaním ČSSR. 5. Podpora stanoviska predsedníctva Matice slovenskej k návrhu zákona o postavení národností v ČSSR a podpora pripomienok Ústavu slovenského jazyka pri SAV. Kolektívnymi členmi MO MS SL sa stali: Skrutkáreň nár. podnik Stará Ľubovňa, Okresný stavebný podnik Stará Ľubovňa, OÚNZ Stará Ľubovňa, MsNV Stará Ľubovňa a Okresné veterinárske zariadenie.

DSC_0541

Prvé podujatie, ktoré členovia MO MS SL usporiadali, bolo podujatie s názvom Víťazstvo rozumu, ktorého podstatou bolo poukázať na hrôzy 2. svetovej vojny. 


Nástup novej generácie Ďalšie aktivity MO MS SL nie sú z archívnych dokumentov známe až do deväťdesiatych rokov, kedy bola činnosť MO MS SL obnovená. Tento MO MS SL bol na Členskom ústredí Matice slovenskej evidovaný ako neaktívny až do 4. novembra 2016, kedy sa ho skupina mladých ľudí rozhodla obnoviť na obnovujúcom valnom zhromaždení v Dome kultúry Stará Ľubovňa. Pozvaní boli aj bývalí členovia MO MS SL – bývalá predsedníčka Mária Bucová, Oskár Ščigulinský a Jozef Jendrichovský. Obnovujúcemu valnému zhromaždeniu predsedal riaditeľ Domu Matice slovenskej Spišská Nová Ves Rastislav Zacher. Za predsedu bol zvolený Patrik Polakevič (na fotografii dole), za podpredsedníčku Zuzana Pčolková, za tajomníka Martin Barnovský, za kronikárku Natália Timaniková a za pokladníčku bola zvolená Klaudia Imrichová. Členmi Výboru MO MS SL sa stali Patrik Polakevič, Zuzana Pčolková, Martin Barnovský, Maroš Matoľák, Barbora Repková a Jozef Jendrichovský. Dodatočne bol za člena Výboru MO MS SL zvolený Dávid Aftanás. Členmi dozorného výboru sa stali Daniel Lazorčák a Natália Timaniková. MO MS SL má momentálne 20 členov z toho 18 riadnych.

DSC_0492

Dúfame, že poukázaním na zločiny aj našej histórie prostredníctvom ukážky zajatia a popravy civilistov a ukážky bojov druhej svetovej vojny sme ľuďom dostatočne ukázali našu históriu a spoločne nedopustíme, aby sa história zopakovala.

V novembri 2017 sa bude konať nové valné zhromaždenie Matice slovenskej, na ktorom, dúfame, zvolíme najlepších možných kandidátov do orgánov MS, tak aby sa činnosť MS rozvíjala tým správny národným, mravným a demokratickým smerom. Je veľmi potrebné, aby Matica slovenská získala späť svoje dobré meno, ktoré v deväťdesiatych rokoch stratila. Spoločne sa budeme usilovať o prinavrátenie dobrého mena Matici slovenskej. Každý občan Slovenskej republiky sa môže stať členom Matice slovenskej, stačí, ak zašle vyplnenú prihlášku, ktorú nájde na stránke http://matica.sk/clenske-ustredie/ako-sa-stat-clenom-matice-slovenskej/ na adresu Miestny odbor Matice slovenskej Stará Ľubovňa, Nám. gen. Štefánika 5, 064 01 Stará Ľubovňa, kontakt aj na email momsstaralubovna@gmail.com.


DSC06858

Členovia MO MS SL na jednom zo svojich zasadnutí. Každý občan Slovenskej republiky sa môže stať členom Matice slovenskej, stačí, ak zašle vyplnenú prihlášku, ktorú nájde na stránke matice.


Patrik Polakevič, predseda Miestneho odboru MS SL (člen výboru Mladej Matice), (zdroj: archívne dokumenty MO MS SL)


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 24 (27. jún 2017)


Comments


bottom of page