top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

Hasiči začali s kontrolami schodísk


Po tragickej udalosti výbuchu plynu v bytovke v Prešove bolo nariadené vykonávanie kontrol bezpečnostných pravidiel v bytových domoch. Hasiči mali s týmto nariadením začať už v marci, no kvôli pandémii sa kontrolovanie presunulo. 


V zadymenom priestore je slabá viditeľnosť, hasiči sa mnohokrát pohybujú len po hmate. Aj malý kvetináč môže znemožniť záchranu ľudského života. „Evakuačná cesta je chránená úniková cesta a trvale voľný komunikačný priestor. Preto sa na schodiskách, chodbách, podestách, medzipodestách nesmie nachádzať nič. Aj malý koberček, kvetináč alebo topánky môžu skomplikovať zásah zasahujúcim hasičom v prípade evakuácie osôb,“ povedal Vladimír Bučko, veliteľ čaty HaZZ v Starej Ľubovni.


V chránenej únikovej ceste, ktorá siaha až do suterénu s podschodiskovým priestorom, nemôžu byť umiestnené žiadne horľavé látky, okrem konštrukcií dverí do bytov, okien a madiel zábradlí. Ďalej musí byť zabezpečený prístup k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu, vody a k požiarnym hydrantom. Mnohí obyvatelia si z týchto priestorov vytvárajú doslova sklad, kde často končia nepotrebné veci. Všetky tieto materiály môžu pomôcť nabrať plameňom na sile.


Pokuty sa môžu vyšplhať na 165 eur


V prípade katastrofálneho stavu sa môže priamo na mieste uložiť aj bloková pokuta, a to do výšky 100 eur. Normálne sa pri prvej kontrole bytového domu najprv spíše zápisnica prípadných nedostatkov požiarnych pravidiel a nájomníci budú vyzvaní k náprave. Na odstránenie chýb im bude určený termín. Po jeho ukončení sa opäť vykoná kontrola.


„V prípade, že nedostatky nebudú odstránené, tak správcovská spoločnosť dostane pokutu, tá bude ďalej fakturovaná nájomníkom a vlastníkom bytov,“ informoval Jozef Olejár, technik požiarnej ochrany. Ak sa zistené nedostatky v uloženej lehote neodstránia, výška pokuty sa môže vyšplhať až do výšky 165 eur. „Najväčšou výčitkou zo strany hasičov bolo, že v pivniciach nie je vybudovaný samozatvárací mechanizmus,“ dodal J. Olejár.


Hasiči sa prednostne zamerali na bytové domy s najvyšším počtom podlaží a urobili neočakávané kontroly v dvanástich vchodoch. Pri revíziách bolo zistených 119 nedostatkov. Nazreli aj do nižších bytových domov, v štyroch vchodoch zaznamenali 10 chýb. Majú byť odstránené do 15. septembra tohto roku. Po uplynutí tejto lehoty môžu hasiči opäť vykonať kontrolu. Môžu ju urobiť kedykoľvek, najneskôr do roka od prvej kontroly.


Náhodné revízie nie sú jednorazovou záležitosťou. Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru ich bude vykonávať v pravidelných intervaloch.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 29 (11. august 2020)

Comments


bottom of page