top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

D. Matiová: Informácie pre rodičov na OČR!

Updated: Jun 25, 2020Soc. poitovna

Ako požiadať o ošetrovné


1.Rodič musí prejaviť záujem o priznanie ošetrovného dvoma možnými spôsobmi:


a/ vyplniť formulár žiadosti o dávku ošetrovné:


Žiadosť o ošetrovné pre koronavírus (word)


b/ zatelefonovať (odporúčame uprednostniť e-mailové alebo poštové podanie žiadosti o dávku, telefonické linky môžu byť preťažené) do pobočky Sociálnej poisťovne (ak je zamestnanec, tak v sídle zamestnávateľa; ak je SZČO alebo dobrovoľne poistená osoba, tak v mieste trvalého bydliska) alebo


2.Odoslať formulár e-mailom (E-mailové adresy pobočiek SP) alebo poštou do príslušnej pobočky a zostať s dieťaťom doma.


Pozor: Všetky kontakty (e-mailové adresy, poštové adresy a telefónne kontakty) na pobočky nájdete tu: Kontakty – pobočky


Pozor: Vyplnené formuláre žiadosti posielajte na e-mailové adresy pobočiek, nie pracovísk (tie samostatné e-maily nemajú).


3.Zamestnanec o tom musí informovať svojho zamestnávateľa.


4.Následne si Sociálna poisťovňa z vlastnej iniciatívy overí, že školské/predškolské zariadenie daného dieťaťa bolo uzavreté a takisto z vlastnej iniciatívy začne konanie o dávke ošetrovné.


5.Po skončení konania vydá rozhodnutie, ktoré doručí žiadateľovi a vyplatí peniaze.


V prípade dieťaťa, ktoré je vo veku nedovŕšených 11 rokov (teda max 10 rokov plus 364 dní) netreba kontaktovať pediatra (nemusí nič potvrdzovať), nárok na ošetrovné po uzatvorení školského/predškolského zariadenia vzniká automaticky.


V prípade dieťaťa, ktoré má 11 a viac rokov, treba telefonicky kontaktovať pediatra, ktorý ak to uzná za vhodné, vystaví žiadosť o ošetrovné z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa a pošle ju do Sociálnej poisťovne. Následne Sociálna poisťovňa postupuje podľa vyššie uvedených bodov.


K žiadosti o ošetrovné treba poslať aj čestné vyhlásenie


Sociálna poisťovňa upozorňuje všetkých poistencov, ktorí si v súvislosti s pandémiou koronavírusu uplatnili alebo ešte len uplatnia nárok na dávku ošetrovné (OČR), že do príslušnej pobočky musia poslať čestné vyhlásenie. Ide v ňom o oznámenie skutočností potrebných pre nárok na výplatu ošetrovného za príslušný mesiac. Sociálna poisťovňa potrebuje poznať presné dni, kedy sa ktorý rodič o dieťa staral.


Na tento účel Sociálna poisťovňa pripravila formulár/tlačivo tu: Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné, a tiež postup, ako ho vyplniť.


Toto čestné vyhlásenie musí Sociálnej poisťovni poslať každý rodič osobitne za seba ku koncu každého mesiaca, za ktorý žiada vyplatiť ošetrovné.


Vzhľadom na blížiaci sa koniec mesiaca marec je potrebné zaslať čestné vyhlásenie čím skôr (ak nebude dodržaný termín – koniec mesiaca – nárok na výplatu dávky nezanikne, ale bude vyplatená až po doručení tohto dokladu). Čestné vyhlásenie odošlite e-mailom (E-mailové adresy pobočiek SP) alebo poštou – kontakty pobočky sú na www.socpoist.sk


Upozornenie: Čestné vyhlásenie je možné poslať aj za dva, tri mesiace naraz, dávka však môže byť vyplatená až po doručení tohto vyhlásenia.


Ak chcete dávku za príslušný mesiac, treba vypĺňať a posielať tlačivo do Sociálnej poisťovne priebežne po mesiacoch.


Ako vyplniť čestné vyhlásenie


1.Vyplňte údaje o poistencovi


2.Doplňte meno a priezvisko dieťaťa/detí, o ktoré sa staráte/ktoré ošetrujete


3.Údaje o poskytovaní starostlivosti

  1. a) najskôr vyberte mesiac, za ktorý podávate čestné vyhlásenie, môžete naraz vybrať aj viac mesiacov, ak podávate čestné vyhlásenie po uplynutí viacerých mesiacov

  2. b) ak ste boli s dieťaťom doma celý kalendárny mesiac vyznačte x prvý riadok

  3. c) ak ste boli s dieťaťom doma časť kalendárneho mesiaca vyznačte x druhý riadok a doplňte obdobia

  4. d) Doplňte ostatné dôležité údaje

4.Ak posielate čestné vyhlásenie poštou alebo ako pdf prílohu emailu, podpíšte ho.


Ďalšie informácie nájdu klienti na www.socpoist.sk

socialna

PhDr. PaedDr.  Danka  Matiová  PhD.


riaditeľ pobočky SP Stará Ľubovňa


Comments


bottom of page