top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

ANKETA Tohtoročná maturita očami štvrtákov a pedagógov

Zatiaľ, čo predošlé dva školské roky, poznačené nástupom pandémie a bojom s nákazou, ktorá v moderných dejinách nemá obdoby, vyústili v zrušenie maturít, tohtoročnú realizáciu takzvanej skúšky dospelosti s najväčšou pravdepodobnosťou neohrozí nárast prípadov ani apel spoza lavíc.


Blížiaci sa študentský údel vnáša medzi nastávajúcich abiturientov, s pečaťou takmer dvojročnej dištančnej výučby diskutabilnej kvality, vlnu polemiky, kritiky či neistoty z pripravenosti. Na povrch sa čoraz väčšmi vynárajú i spýtavé úvahy o tom, do akej miery je tradičná forma maturít adaptívna pre súčasnosť. Na pretras v priebehu školského roka napokon prišla aj internetová petícia z dielne stredoškolákov, žiadajúca zrušenie maturitných skúšok a ich nahradenie aritmetickým priemerom známok z vysvedčení, ktorú doteraz podpísalo viac než 18 000 ľudí. Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Branislav Gröhling však jasne avizoval, že konanie záverečných skúšok platí a maturovať sa bude rovnako ako pred pandémiou, s výnimkou predlženia času písomnej časti o pätnásť minút, zároveň v jednej z nedeľných televíznych diskusií vyzval k zohľadneniu obsahu učiva, ktoré má študent ovládať s ohľadom na uplynulé obdobie.

Téma tohtoročných maturít rezonuje a polarizuje školopovinnú verejnosť. Zaujímalo nás, aký postoj na poli názorového rozhrania zastávajú naši študenti i pedagógovia.


Viera Sasaráková

(pedagogička, Gymnázium Terézie Vansovej, Stará Ľubovňa):

- Maturitná skúška by mala byť zavŕšením istého obdobia edukácie a skutočne prvou skúškou zrelosti a vedomostí mladého človeka. Pokladať akúkoľvek skúšku za zbytočnú môže len človek, ktorý má strach z vlastného zlyhania. Tu je na mieste otázka - či sú mladí ľudia dosť zodpovední voči sebe, či negovanie maturitnej skúšky nie je len ľahšou cestou. Táto prvá veľká skúška by im mala ukázať, že v živote je potrebné prezentovať svoj potenciál vo forme vedomostí a schopností, nakoľko sa s tým stretnú ešte veľakrát. Nemyslím si, že dištančná výučba pripravila študentov nedostatočne, táto situácia dovolila mnohým skrývať vlastnú lenivosť za nekvalitnú výučbu. Problematický je pre mňa spôsob vykonávania maturitnej skúšky na Slovensku, ktorý pokladám za nekorešpondujúci s požiadavkami modernej doby. Zároveň, ako učiteľ s mnohoročnou praxou, viem, že v žiadnom prípade nie je hodnotenie žiakov na maturite objektívne. Mali by sme vrátiť maturitnej skúške vážnosť a nevytvárať umelo tisíce maturantov, ktorí nevedia, ako k nej prišli. Ale to nie je problém školstva, to je problém celej našej spoločnosti, ktorá si, bohužiaľ, rýchlo zvyká na nekalé praktiky vo všetkých oblastiach.


Benjamín Fečík

(Cirkevné gymnázium svätého Mikuláša, Stará Ľubovňa):


- Som za zrušenie maturít, myslím si, že voči tohtoročným maturantom nie je fér, aby skúška prebiehala. Je pravdou, že nemôžeme pripisovať vinu za nepripravenosť maturantov výhradne dištančnej výučbe, no na druhej strane, nemôžeme prehliadať jeden a pol roka dištančného vzdelávania, ktoré bolo rozhodne na nižšej úrovni než prezenčná výučba. Individuálny prístup študenta k učeniu je jednoznačne veľmi dôležitý, avšak to nepochybne musí ísť ruka v ruke s kvalitným vyučovaním. Čaká ma maturita z angličtiny, slovenčiny, matematiky a informatiky, ale pri určitých predmetoch mi, v stále nedávnom období on-line vzdelávania, určite chýbalo prezenčné vyučovanie, tým pádom sa nepokladám za dostatočne pripraveného na maturitnú skúšku. Internetovú petíciu som zaregistroval, nemyslím si však, že v našej krajine politikov zaujímajú hlasy nejakých obyčajných študentov.


Lucia Čandíková Paraličová

(pedagogička, Cirkevné gymnázium svätého Mikuláša, Stará Ľubovňa):

- Verím, že sa maturitné skúšky uskutočnia. Myslím si, že sú dôležitou súčasťou nielen gymnaziálneho štúdia, keďže uzatvárajú jednu z dôležitých študijných a životných etáp študentov, ktorí si trénujú zvládnutie veľkého rozsahu učiva z rôznych predmetov, učia sa vybrať podstatné termíny, porozumieť zásadným vzťahom a prezentovať zručnosti, ktoré nadobudli počas dovtedajšieho štúdia. Okrem toho sa učia zásadnej zručnosti, ktorú budú aplikovať počas vysokoškolského štúdia, a to, ako si správne rozsiahle učivo pred skúškou zopakovať. Samotný priebeh maturitnej skúšky, s výberom zadania, 15-minútovou prípravou, 15-minútovou odpoveďou pred skúšobnou komisiou, je výbornou skúsenosťou a prípravou na vysokoškolský spôsob ústneho skúšania. Existencia dištančného vzdelávania a najmä on-line hodín poskytla dostatočný priestor na prípravu a konzultácie s pedagógmi. Samozrejme, rozumiem tomu, že pri striedaní dištančného a prezenčného vyučovania sa stráca akýsi rytmus vzdelávacieho procesu, ale hovoríme o dospelých študentoch a budúcich vysokoškolákoch, ktorí by mali byť schopní prevziať zodpovednosť za svoje vzdelávanie. Petícia za zrušenie maturít preto nie je, podľa môjho názoru, na mieste. Ako problém skôr vnímam to, že si mnohí nedokážu rozvrhnúť čas na štúdium a relax a veľmi často svoje povinnosti odsúvajú.


Tímea Neupauerová

Obchodná akadémia, Stará Ľubovňa):


- Zdieľam názor mnohých študentov, ktorí sú podobne ako ja, za zrušenie maturít. Nemyslím si, že sme adekvátne pripravení vzhľadom na podmienky niekdajšieho dištančného vzdelávania. Počas on-line výučby poklesli vyjadrovacie schopnosti študentov, preto vidím značný problém v podaní plnohodnotného výkonu v ústnej časti. Taktiež prevažná časť maturity v odborných školách pozostáva z praxe, ktorá bola realizovaná len čiastočne. Pocit napätia z našej strany nevnímam ako výhovorku, ale ako oprávnený pocit stresu a keďže sa nevie, koľko študentov nemalo potrebnú techniku a prístup k on-line vyučovaniu, je možné, že by študenti nepristúpili k skúškam ako seberovní. Väčšinu asi neprekvapím, ak poviem, že svoju mieru pripravenosti na maturitu hodnotím ako nízku. Stotožňujem sa s názorom, že študent je značne závislý od samotnej kvality výučby a ako sa aj zmienila Aliancia stredoškolákov, na overenie vedomostí tu máme známky a prijímacie skúšky na vysoké školy, preto nepokladám za potrebné dodatočné testovanie. Petíciu hodnotím ako dobrý priestor pre naše vyjadrenie.


Adrián Henisch

(Stredná odborná škola technická, Stará Ľubovňa):


- Náš ročník sa dištančne vzdelával takmer dva roky. Áno, teória sa dá dobrať, ale prax, ktorá je u nás základom, chýba. Tá zručnosť je pre nás, elektrikárov, kľúčová. I keď v našej škole prebiehalo vyučovanie, keď to bolo umožnené, prezenčne - tzv. formou 5 : 1, keď na jedného majstra pripadá päť žiakov, stále tam však bol ten pandemický deficit. Osobne by som privítal administratívnu maturitu vypočítanú z priemeru známok, tak ako minulý rok. Príde mi vhodnejšia a v tejto situácii aj spravodlivejšia. Nechcem sa vyhovárať, ale objektívne zhodnotiť situáciu. Skoro dva roky dištančnej výučby sú dosť a v porovnaní s dvojicou predchádzajúcich ročníkov je to oveľa dlhšia doba. Čo sa týka petície, nepodpísal som ju, myslím si, že v aktuálnej situácii je irelevantná. Pred maturitnou skúškou mám rešpekt. Moja maturita pozostáva zo slovenčiny, angličtiny a z komplexnej skúšky odborných predmetov. Čaká ma aj praktická časť, kde budem obhajovať svoju maturitnú prácu o PLC programovacích prístrojoch, na ktorej som niekoľko mesiacov pracoval. Neostáva nám teda nič iné, len skoncentrovať vlastné úsilie. Maturantom odkazujem - Držte sa! Dúfam, že učitelia budú tento rok tolerantnejší a chápavejší.


Dorota Pčolková

(Gymnázium Terézie Vansovej, Stará Ľubovňa):


- Určite by sa každý z nás rád vyhol všetkým tým prípravám a stresu, avšak, mnohí chceme pokračovať v štúdiu na vysokých školách, kde nás čaká mnoho takýchto skúšok, a podľa mňa by bolo dobré vyskúšať si to prvýkrát v známom prostredí. Myslím si, že maturita je prínosná - učí nás pripraviť sa na určitú záťažovú situáciu, zvládať nápor a vyrovnať sa s prípadným zlyhaním, čo je len na osoh do reálneho života. Papierovú formu testov by už podľa mňa mohla nahradiť digitálna verzia, ale zatiaľ to na zmenu nevyzerá. Dištančná výučba bola určite menej efektívna ako prezenčná, no nemyslím si, že by sme jej mali prisudzovať plnú vinu za istú nepripravenosť. Niektoré témy študent oveľa lepšie pochopí, ak sú vysvetlené priamo učiteľom, no iné sa dajú naštudovať aj svojpomocne, hoc je zväčša nutné vynaložiť viac úsilia. Aj v tomto prípade platí, že kto chce, hľadá spôsob a kto nechce, hľadá výhovorky. Za seba môžem povedať, že som na dobrej ceste, na skúšky sa pripravujem od začiatku roka. Okrem slovenčiny a angličtiny maturujem z biológie a chémie, keďže ďalej plánujem pokračovať buď v odbore dentálna hygiena, alebo študovať biológiu so zameraním na genetiku.Alexandra Chamillová, foto: archív študentov

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 6 (16. február 2022)


bottom of page