top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Poslanci sa po prázdninách vracajú do rokovacích lavíc. Pozrite si program

Poslanci Mestského zastupiteľstva sa stretnú na rokovaní vo štvrtok 23. septembra o 13.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Starej Ľubovni. Čaká na nich vyše 20 rokovacích bodov.

Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 sa rokovanie uskutoční s dodržaním aktuálnych protiepidemických opatrení bez prítomnosti verejnosti. Dostupnosť rokovania bude zabezpečená prostredníctvom živého prenosu na facebookovej stránke „Stará Ľubovňa – oficiálna stránka mesta“. Obyvatelia mesta a iné osoby môžu na rokovaní vystúpiť v rámci bodu č. 3.


PROGRAM:

1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania.

2. Voľba návrhovej komisie.

3. Vystúpenie obyvateľov mesta a iných osôb.

4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania MsZ.

5. Vyhodnotenie interpelácií poslancov a vystúpení obyvateľov mesta a iných osôb z predchádzajúceho rokovania MsZ.

6. Správa o výsledku finančnej kontroly.

7. Majetkové prevody Mesta Stará Ľubovňa.

8. Kontrola plnenia Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa a príspevkovej organizácie VPS za I. polrok 2021 (vrátane stanovísk hlavného kontrolóra a finančno-ekonomickej komisie).

9. Správy o výsledkoch hospodárenia obchodných spoločností Mesta Stará Ľubovňa – SLOBYTERM, spol. s r. o., EKOS, spol. s r. o., ĽMS, spol. s r. o., MARMON, spol. s r. o. a neziskovej organizácie Ľubovnianska nemocnica za I. polrok 2021.

10. Informácia o priebehu realizácie Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií za I. polrok 2021.

11. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa.

12. Návrh zmeny VZN č. 48 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa.

13. Návrh VZN č. 66 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa.

14. Správa o organizačnom zabezpečení školského roka 2021/2022.

15. Návrh zmeny VZN č. 63 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Stará Ľubovňa.

16. Návrh VZN č. 67 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Stará Ľubovňa.

17. Informácia o situácii súvisiacej s prevádzkou Karanténnej stanice.

18. Informácia o pripravovanej zmene VZN č. 64 o regulovaní parkovania vozidiel na vymedzenom území mesta Stará Ľubovňa.

19. Informácia Ľubovnianskej mediálnej spoločnosti, s. r. o., Stará Ľubovňa o uzatvorení Zmluvy o vzájomnej spolupráci.

20. Interpelácia poslancov.

21. Rôzne.

22. Záver.


Foto: archív ĽMS

Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 35 (22. september 2021)

Comments


bottom of page