top of page

Ľubovnianska mediálna spoločnosť - NOVINKY

predplatne_LN_RGB_2024.jpg

Dvojtýždenník a predplatné LN na II. polrok 2024

 

Od júla tohto roka budú Ľubovnianske noviny vychádzať v dvojtýždennej periodicite. Pre stálych odberateľov zároveň platí zvýhodnená cena predplatného, aktuálne vo výške 9,50 eur za celý druhý polrok 2024. Dlho zvažovaný zámer o zmene súvisí s organizáciou práce v redakcii, pri ktorej viac času a priestoru budeme venovať informáciám v elektronickej podobe. Naďalej nám môžete posielať svoje tipy, námety, fotografie o videá na noviny@lms.sk.

predplatne_LN_RGB_2024_balice.jpg

Všeobecný štatút súťaže

Štatút reklamnej a propagačnej Súťaže Organizátora Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o.

 

Štatút súťaže (ďalej len „súťaž“)

 

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže

 

 1. Vyhlasovateľ a organizátorom súťaže „názov“ je spoločnosť Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o, Nám. gen. Štefánika č. 6, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36477206, zapísaná:  Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 13247/P (ďalej len „Ľubovnianske mediálna spoločnosť“ a/alebo „Vyhlasovateľ“ a/alebo „Organizátor“).

 2. Tento štatút stanovuje pravidlá súťaže, všeobecné podmienky pre účasť v súťaži, práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá pre určenie víťazov súťaže. Štatút súťaž v plnom znení bude k dispozícii na internetovej stránke lms.sk (webové sídlo Vyhlasovateľa) a v sídle Vyhlasovateľa.

 3. Cieľom súťaže je reklama, podpora produktov a služieb Ľubovnianskej mediálnej spoločnosti.

 4. Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky

Trvanie súťaže

Termín súťaže je stanovený na obdobie od dd.mm.rrrr do dd.mm.rrrr. Žrebovanie výhercov sa uskutoční dd.mm.rrrr o hh:mm.

 

 • Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

 

Zúčastniť súťaže sa môže iba osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“). Všetci, ktorí splnia tieto podmienky budú automaticky zaradení do losovania. Losovať sa bude určený počet výhercov.

Pravidlá súťaže

 

 1. Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby uvedené v čl. III. tohto štatútu.

 2. Účasťou v súťaži súťažiaci v prípade výhry súhlasí so spracovaním a zverejnením jeho údajov podľa tohto štatútu.

 3. Do súťaže o výhernú cenu bude zaradená každá fyzická osoba, ktorá v termíne konania súťaže podľa čl. II tohto štatútu splní všetky podmienky účasti v súťaži uvedené v tomto štatúte.

Výhra v súťaži

 

 1. Výherca v súťaži získava určené ceny.

 2. Výhernú cenu do súťaže venoval organizátor súťaže, resp. jeho partner.

 3. Výhry v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou.

 4. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.

 

Oznámenie o výhre

 

 1. Meno jedného výhercu zverejní vyhlasovateľ oznámením ........................

 2. Taktiež sa výherca bude kontaktovať, pričom je povinný reagovať v lehote 48 hodín. V prípade, že výherca nebude na výhru reagovať do 48 hodín, organizátor si vyhradzuje právo vykonať nové losovanie za účelom postúpenia výhry ďalšiemu výhercovi, resp. si vyhradzuje právo cenu neudeliť.

 3. Vecné výhry, ktorých hodnota presahuje sumu 350 €, vrátane DPH sú v časti sumy, ktorá prevyšuje sumu 350 € vrátane DPH predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona o dani z príjmov v aktuálnom znení. Za zdanenie výhry zodpovedá výlučne výherca. Vyhlasovateľ je povinný oznámiť výhercovi hodnotu výhry do 30 dní po vyhlásení výsledkov Súťaže. Vyhlasovateľ‘ nehradí účastníkom Súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s výhrou v Súťaži.

 

 • Odovzdanie výhry

 

 1. Výherca je povinný poskytnúť organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť za účelom odovzdania jeho výhry. Organizátor je oprávnený pri kontaktovaní výhercu požadovať od výhercu súťaže, súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, email, telefónne číslo, adresa za účelom zverejnenia, ako aj odovzdania a doručenia výhry.

 2. Poskytnutie týchto údajov výhercu je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie bude považované za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu, ktorá je nevyhnutná na odovzdanie výhry. Údaje výhercu budú organizátorom spracúvané najviac po dobu 1 roka odo dňa ich poskytnutia.

 3. Poskytnutím vyššie uvedených údajov udeľuje výherca organizátorovi súhlas na spracovanie týchto údajov a súhlas na zverejnenie údajov v rozsahu meno a priezvisko (resp. FB meno) v zozname výhercov uverejnenom

 

 • Strata nároku na výhru

 

V prípade, že výherca neplní podmienky uvedené v tomto štatúte, stráca nárok na výhru.

 

Dôležité podmienky súťaže

 

 1. Usporiadateľ súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania, promočnú akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť.

 2. Vyhlasovateľ súťaže si zároveň vyhradzuje právo posúdiť regulárnosť účasti jednotlivých účastníkov súťaže, ako aj právo vylúčiť účastníka súťaže zo súťaže v prípade, ak vznikne podozrenie z akéhokoľvek manipulovania alebo ovplyvňovania výsledkov súťaže.

 3. Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.

 4. Prípadné námietky s priebehom súťaže je možné organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy.

 5. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do súťaže zaradené.

 6. Usporiadateľ ďalej neručí za doručenie správy, ktorou bude zasielaná informácia o výhre.

 7. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci organizátora súťaže, osoby im blízke a ostatné spolupracujúce právnické a fyzické osoby, podieľajúce sa na tejto súťaži vrátene ich zamestnancov a osôb im aj ich zamestnancom blízkych. Prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom, nemôže dostať výhru, ktorá prepadne v prospech usporiadateľa súťaže.

 

Ochrana osobných údajov

 

 1. Účastník súťaže berie na vedomie, že dobrovoľným zapojením sa do súťaže udeľuje Organizátorovi súťaže v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a v súlade s Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní́ osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) dobrovoľný súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov na dobu trvania súťaže a vyhodnotenia súťaže, najdlhšie však na dobu (1) roku odo dňa ukončenia súťaže.

 2. Svojou účasťou v súťaži účastník súťaže vyhlasuje, že sú mu známe jeho práva podľa zákona o ochrane osobných údajov a Nariadenia.

 3. Informačná povinnosti podľa čl. 13 Nariadenia je splnená prostredníctvom podmienok ochrany osobných údajov zverejnená na webovom sídle Vyhlasovateľa (www.dedoles.sk).

 4. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Cezhraničný prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje.

 5. Osobné údaje sa budú poskytovať iba tretím stranám na základe osobitných predpisov napr. daňový úrad, Slovenská obchodná inšpekcia.

 6. Účastník súťaže má právo písomnou formou na adrese sídla prevádzkovateľa, alebo osobne odvolať svoj súhlas, inak platnosť súhlasu zanikne po uplynutí 1 roka.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Účasťou v súťaži vyjadruje každý účastník súťaže svoj súhlas s pravidlami tejto súťaže uvedenými v tomto štatúte. Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s týmto štatútom.

 2. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok Súťaže po jej vyhlásení.

 3. Tento štatút môže byť zmenený jedine formou písomných dodatkov k tomuto štatútu alebo formou zverejnenia nového znenia štatútu, ktorý v plnom rozsahu nahradí staré znenie štatútu.

 4. Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle § 4 ods. ž zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nie je hazardnou hrou.

 5. Súťaž ani tento štatút nie sú verejných návrhom na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ani verejným prísľubom v zmysle § 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

 6. Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu štatutárnym zástupcom Vyhlasovateľa súťaže.

uputavka_ceny.jpg
Obrázok2.jpg

Organizujete zaujímavé kultúrne podujatie v rámci okresu Stará Ľubovňa, nahláste nám to a my budeme radi informovať našich návštevníkov, kde sa môžu kultúrne vyžiť. Napíšte nám mail alebo volajte na +421 915 903 015.

Túto informáciu vyhľadáva na našej webovej stránke veľmi veľa ľudí. Chceli by ste na tejto stránke inzerovať? Ozvite sa nám mailom alebo telefonicky na +421 915 903 015.

bottom of page