top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Zasadnú poslanci mestského zastupiteľstva

Poslanci Mestského zastupiteľstva sa stretnú 28. apríla (štvrtok) o 9.00 h na zasadnutí vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Starej Ľubovni. Rokovanie sa uskutoční s dodržaním aktuálnych protiepidemických opatrení. Živý prenos z rokovania bude zabezpečený prostredníctvom facebookovej stránky Stará Ľubovňa – oficiálna stránka mesta.Program:

1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania.

2. Voľba návrhovej komisie.

3. Vystúpenie obyvateľov mesta a iných osôb.

4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúcich rokovaní MsZ.

5. Vyhodnotenie interpelácií poslancov a vystúpení obyvateľov mesta a iných osôb z predchádzajúceho rokovania MsZ.

6. Majetkové prevody Mesta Stará Ľubovňa.

7. Návrh Záverečného účtu a výročnej správy Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS za r. 2021 (vrátane stanovísk hlavného kontrolóra a finančno-ekonomickej komisie).

8. Výsledky hospodárenia obchodných spoločností Mesta Stará Ľubovňa – SLOBYTERM, spol. s r. o., EKOS, spol. s r. o., ĽMS, spol. s r. o., MARMON, spol. s r. o., Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. , r. s. p. a neziskovej organizácie Ľubovnianska nemocnica za r. 2021 a ich finančné plány na rok 2022.

9. Návrh na schválenie začatia obstarávania Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu mesta Stará Ľubovňa.

10. Správa o plnení Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií za r. 2021.

11. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa.

12. Prerokovanie petície občanov z Jarmočnej ul. a priľahlých ulíc proti výstavbe garáží a skladov na p. č. CKN 457/4 a p. č. CKN 458/2 v k. ú. Stará Ľubovňa.

13. Návrh zmeny VZN č. 63 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Stará Ľubovňa.

14. Správa o činnosti Mesta Stará Ľubovňa v sociálnej oblasti za r. 2021.

15. Správa o plnení Akčného plánu realizácie Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Stará Ľubovňa za r. 2021.

16. Návrh Dodatku č. 1 Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Stará Ľubovňa na roky 2021 – 2024.

17. Návrh na vyradenie nákladného motorového vozidla LIAZ z majetku spol. s r. o. EKOS Stará Ľubovňa.

18. Interpelácia poslancov.

19. Rôzne.

20. Záver.

Foto: archív ĽMS

Comentarios


bottom of page