top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Žiakov v Podsadku vedú k šetreniu prírody. Získali ocenenie zelenej školy

Updated: May 5, 2022

Zelená škola je najväčší environmentálny program na svete. Na Slovensku v tomto programe aktuálne pôsobí 251 škôl. Jednou z týchto škôl je aj Základná škola Podsadek, ktorá sa do tohto projektu prvýkrát zapojila v školskom roku 2016/17.

Zo siedmich ponúkaných tém sa škola rozhodla pre tému Odpad, v ktorej sa jej v dvojročnom certifikačnom období podarilo získať vlajku a certifikát Zelenej školy, ktoré predstavujú najvyššie ocenenie a zároveň značku kvality proenvironmentálnej výučby.„V tomto programe sme sa rozhodli pokračovať. Aktuálne pracujeme na téme Zeleň a ochrana prírody a pripravujeme sa na záverečné hodnotenie, v ktorom opäť zabojujeme o status Zelenej školy. Tento program škola nám pomáha realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi, ktoré vedú žiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu,“ informovala koordinátorka Zelenej školy Dana Knapová. Ako dodala, ide nielen o vzdelávací, ale hlavne formačný program.

Benefit projektu je aj v tom, že žiaci si praktickými aktivitami uvedomujú čoraz väčšiu potrebu chrániť prírodu a planétu.V čom spočíva environmentálne 
zameranie školy?

- Úlohy a ciele  projektu Zelenej školy zakomponovali do výchovno-vzdelávacieho procesu školy, 
- o aktivitách Zelenej školy pravidelne informujú aj na svojej webovej stránke, čím sa snažia v tejto problematike šíriť osvetu a inšpirovať aj iné školy,
 - prostredníctvom rôznych aktivít zvýšili množstvo zelene v triedach, na chodbách školy a školskom dvore (žiaci si týmito aktivitami osvojujú aj dlhodobú praktickú starostlivosť a výsadbu okrasných rastlín, zeleninových sadeníc a liečivých byliniek),
- snažia sa u žiakov zvýšiť povedomie o tvorbe a ochrane životného prostredia aj prostredníctvom realizácie aktivít na Deň Zeme, Deň vody, Deň lesov, 
- v školskej knižnici vytvorili envirokútik, v ktorom si žiaci čítajú knihy o prírode, 
- v škole pracuje ekohliadka v zložení žiakov, ktorí pravidelne monitorujú a hodnotia poriadok v triedach, správnu separáciu odpadu a starostlivosť o triednu zeleň, 
- v školskej záhrade vytvorili pocitový chodník, bylinkový a zeleninový záhon a altánok, ktorý slúži ako ekoučebňa pre žiakov (pri prácach na ekoučebni aktívne pomáhali aj starší žiaci),
- vysadili ovocné a listnaté stromy, okrasné kríky, starajú sa o vtáčikov a hmyz, zhotovili vtáčie búdky a hmyzí hotel,
- počas celého roka sa starajú o poriadok v okolí školy, zároveň vedú žiakov k tomu, aby poriadok udržiavali aj v okolí svojich domovov,
- žiaci sa v tomto programe naučili lepšie separovať odpad nielen v škole, ale mnohí aj doma,
- pri realizácii exteriérových aktivít bola nápomocná aj firma Ekos, ktorá škole zabezpečila zeminu do školskej záhrady a drevo potrebné na stavbu ekoučebne,
- vytvorili tzv. Ekokódex, ktorý predstavuje umelecké dielo, ktoré v danej riešenej téme stvárňuje spoločné environmentálne hodnoty, ktoré majú aj z dlhodobého hľadiska pripomínať, že možno na prvý pohľad malými, ale zmysluplnými krokmi, môžu prispieť k trvalo udržateľným zmenám, ktoré pomáhajú chrániť prostredie, v ktorom všetci žijeme.


ZŠ Podsadek, ĽN 39/2022

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 17 (4. máj 2022)Comments


bottom of page