top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

VIDEO Zápisy už budú prezenčne: Ako sú pripravené školy a čo ukrajinské deti?

Updated: Apr 5, 2022

V septembri by na Slovensku malo do prváckych lavíc zasadnúť viac ako 64-tisíc detí. V Staroľubovnianskom okrese by to malo byť okolo dvoch stovák nováčikov. Zatiaľ čo po minulé roky si kvôli zlej pandemickej situácii školy nádejných prvákov „preverili“ zväčša online alebo, dokonca, ich do školy zapísali rodičia iba elektronicky, tohto roku je situácia iná.
Podľa aktuálneho znenia školského semaforu je zápis do základnej školy možný s osobnou prítomnosťou detí a rodičov. Zápis sa odporúča organizovať za dodržiavania maximálnych hygienických opatrení podľa situácie v danej škole v čase zápisu – nezhromažďovať väčší počet rodičov a detí. V prípade zlej epidemickej situácie je potrebné konzultovať potrebné kroky príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva.


Ako to bude u nás?

„Zápis u nás prebieha štandardne už niekoľko rokov v prvom kroku elektronicky, kedy rodičia vyplnia elektronickú prihlášku s pre nás potrebnými dátami a v druhom kroku prídu osobne k nám do školy spolu so svojím dieťaťom,“ ozrejmila riaditeľka najväčšej základnej školy v Starej Ľubovni ZŠ Komenského Alžbeta Chamillová. Ako dodala, rodičia by mali odložiť stres a neprenášať ho na dieťa, no najmä by mali, „s porozumením čítať všetky zverejnené informácie, a tak sa vyhnúť chybám v údajoch a iným nedorozumeniam.“

Keďže od minulého roku je u nás povinné predprimárne vzdelávanie pre deti, ktoré dovŕšili päť rokov, zaujímalo nás, či sa tento fakt môže podpísať na ich vyššej úrovni pripravenosti. „Dlhodobo sledujeme výbornú pripravenosť detí z našich mestských materských škôl, máme výbornú spoluprácu, preto neočakávame výraznú zmenu. Každopádne, v individuálnych prípadoch táto povinnosť úroveň pripravenosti pochopiteľne zvýši,“ dodala A. Chamillová.

Michaela Fábová, riaditeľka jedinej cirkevnej školy ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda v Starej Ľubovni k téme zápisov konštatuje: „Sme radi, že je možné robiť zápis prezenčne. Máme veľkú snahu pre budúcich prvákov a ich rodičov pripraviť príjemné a bezpečné prostredie. Rodičia by nemali zabudnúť upozorniť školu na špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby svojho dieťaťa.“
Je možný výber školy

Hoci majú rodičia dnes väčší výber, aj čo sa týka rozhodovania, kam umiestnia svoje školopovinné dieťa, podľa slovenskej platnej legislatívy si žiaci plnia povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom majú trvalý pobyt. Ide o tzv. spádovú školu. Ak sa rodičia (zákonní zástupcovia) rozhodnú zapísať svoje dieťa do inej školy, je na rozhodnutí riaditeľa tejto školy, či dieťa do školy prijme.Kedy možno zvažovať odklad?

Ak dieťa nespĺňa požiadavky potrebné na jeho zaradenie do školského procesu alebo zo zdravotných či iných závažných dôvodov nie je na tento krok pripravené, môžu rodičia požiadať o odklad školskej dochádzky. Teda laicky povedané, dieťa ešte jeden rok ostáva v materskej škole a do školy nastúpi až o rok. Rodičia musia na príslušnú základnú školu podať písomnú žiadosť, ku ktorej je nutné priložiť odporúčanie psychológa (príp. aj iného špecialistu) a všeobecného lekára pre deti a dorast. V tomto smere sa školy zhodujú v tom, že počty detí, ktorých sa to týka, sú porovnateľné s minulými rokmi.Výnimkou je Základná škola v Podsadku, kde podľa zástupkyne Martiny Dicovej minulý rok nemali žiadnu žiadosť o odklad a tento rok uvidia pri samotnom zápise. A ako sa ich škola naň pripravuje? „Spracovali sme prvotné informácie pre rodičov formou pozvánok, ktoré im budú osobne doručené. Organizáciu zápisu máme pripravenú, v deň zápisu, keď sa rodičia dostavia aj s dieťaťom do školy, budú inštruovaní vyučujúcimi našej školy.“

Základná škola v Podsadku teoreticky očakáva lepšiu pripravenosť, keďže deti absolvovali predprimárne vzdelávanie, ale prakticky to zhodnotia až v priebehu školského roka.

A čo deti z Ukrajiny?

V dôsledku vojnového konfliktu na Ukrajine zasadajú do školských lavíc po celom Slovensku už aj ukrajinské deti. Hoci ich počty nie sú vysoké, tento zápis by mohol situáciu zmeniť. Ministerstvo školstva v tomto smere odporúča: „Deti z Ukrajiny, v prípade záujmu ich zákonných zástupcov, budú do základných škôl zaraďované podľa § 146 ods. 4 školského zákona ako deti „cudzincov“. Ich vzdelávanie u nás sa bude riadiť rovnako, ako vzdelávanie detí s trvalým pobytom v SR.“


Aj školy v našom regióne nezatvárajú oči a ani dvere pred touto situáciou. Ako hovorí M. Fábová, riaditeľka ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda, „aktuálne už máme v škole zaradené tri deti z Ukrajiny. Snažíme sa im zabezpečovať bezpečie, pokoj i materiálnu podporu. Veľkou posilou nám sú žiaci z Ukrajiny, ktorí na Slovensku žijú už dlho. Tlmočia, robia novým žiakom z Ukrajiny tutoring. V prípade, že by na zápis prišli aj deti z Ukrajiny, zápis urobíme v ich jazyku.“ Podobne sa vyjadrila aj riaditeľka ZŠ Komenského A. Chamillová: „Našu školu navštevujú deti cudzincov už dlhodobo, takže skúsenosti máme a sme pripravení.“ Aj podľa slov M. Dicovej zo ZŠ v Podsadku sú aj oni pripravení na túto situáciu, a to aj napriek tomu, že bojujú s priestorovou kapacitou školy.


Zápisy v Starej Ľubovni
Ak dieťa dovŕši do 31. augusta tohto roku šesť rokov, je povinnosťou zákonného zástupcu prihlásiť ho na plnenie školskej dochádzky v základnej škole.
Zápisy do 1. ročníka v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stará Ľubovňa v ZŠ na Komenského ul., na Levočskej ul., Za vodou a v Podsadku na školský rok 2022/23 budú prebiehať od 6. apríla do 8. apríla 2022, v čase od 13.00 do 17.00 h.
V cirkevnej škole ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda sa zápis žiakov do 1. ročníka uskutoční 7. a 8. apríla od 13.00 – 17.00 h v budove školy. 
Špeciálna základná škola sv. Anny v Starej Ľubovni rovnako prijíma deti do 1. ročníka, dieťa tu treba zapísať najprv na spádovú školu a informovať sa v škole.


Dagmar Baluchová, foto: ilustračné, archív ĽM

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 12 (30. marec 2022)

Comments


bottom of page