top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

VIDEO Budúcim prváčikom začali zápisy

Updated: Apr 9, 2021

Pre budúcich prváčikov bývajú klasické zápisy nezabudnuteľné. Aktuálna situácia ich však znova posúva do online priestoru. Základné školy sú napriek tomu nachystané zabojovať o čím viac nových žiakov. Viac vo videu.


Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky sa budú konať v období od 7. do 16. apríla 2021. Konkrétne miesto a čas konania zápisu bude zverejnené na webových stránkach škôl.

Ministerstvo školstva avizovalo, že ak bude trvať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, zápisy sa budú organizovať bez osobnej prítomnosti detí. „Predpokladám, že zápis bude prebiehať ako v minulom školskom roku, bez budúcich prvákov,“ skonštatoval Peter Höger, riaditeľ ZŠ Levočská.


pokračujeme pod reklamou


Odporúčané formy zápisu sú buď prostredníctvom elektronického formulára, alebo si ho rodič môže vyzdvihnúť osobne v škole. „Už päť rokov realizujeme zápis elektronicky, pretože nám to veľmi zjednodušuje prácu. Avšak v minulom roku sme v júni zorganizovali aj osobné stretnutie, kde sme ešte skontrolovali doklady, poskytli ďalšie informácie. Napríklad, že poskytujeme aj diétne stravovanie,“ povedala riaditeľka ZŠ Komenského Alžbeta Chamillová.


OSOBITOSTI ŠKÔL

Aj takáto maličkosť môže by kľúčová pre výber školy. Rodič by si mal o budúcej škole svojho dieťaťa zistiť čo najviac. Základná škola Komenského je najväčšou školou v meste. „Sme modernou sídliskovou školou s obrovským areálom a kvalitným personálom. Spolupracujeme s piatimi športovými klubmi v meste. V minulom roku sme zaviedli na prvom stupni športové hokejové triedy pre chlapcov a pre dievčatá všeobecnú športovú prípravu. So športovými triedami postupne pokračujeme aj na druhom stupni. Spolupracujeme s volejbalovým klubom mesta v rámci tréningov pre chlapcov. Novinkou je, že v budúcom školskom roku už budú tréningy aj pre dievčatá,“ zhrnula A. Chamillová.


Základná škola Levočská má takmer 60-ročnú históriu. Už dlhodobo vzdeláva aj najviac žiakov z okolitých obcí. „Sme škola rodinného typu s výbornou polohou v centre mesta a dostupnosťou mestskej hromadnej dopravy. Ponúkame kvalitný výchovnovzdelávací proces a bohatú paletu krúžkov. Športové pokrývajú hlavne florbal. Škola je zameraná aj na rozvíjanie cudzích jazykov a prírodovedných predmetov. O našej práci svedčia výsledky z testovaní, ktoré sú vždy nad celoslovenským priemerom,“ uviedol P. Höger.

Základná škola Za vodou vyniká ekologickou profiláciou. „Prvákom ponúkame v prvom rade bezpečné a zdravé školské prostredie umiestnené v prírodnej, tichej lokalite ďaleko od hluku mesta, kde využívame naše eko učebne na zážitkové vyučovanie. To prebieha aj v našej novootvorenej knižnici. Budujeme zelenú strechu a stenu, vyvýšené záhony, skalku, vodné plochy s rastlinami či pocitový chodník. Zaviedli sme environmentálnu výchovu a anglický jazyk od prvého ročníka. V pláne máme vybudovať dopravné ihrisko v strede v atletického ovalu a vytvoriť predmet dopravnú výchovu pre prvý a druhý ročník,“ predostrel Rastislav Vitkovský, riaditeľ školy.


POMÔŽU SI POZVÁNKAMI

K zápisu v Základnej škole v Podsadku si budú volať rodičov budúcich prváčikov priebežne, a to pomocou papierových pozvánok. „Pripravíme presný harmonogram, aby boli dodržané všetky protiepidemiologické opatrenia,“ poznamenala riaditeľka Viera Kičurová. V Podsadku zatiaľ ťažko odhadujú, koľko detí do školy pribudne. Ich počet závisí od viacerých faktorov, viaceré rodiny pendlujú medzi inými obcami, respektíve okresmi, niektoré napríklad aj medzi Veľkou Britániou. Trend je ale taký, že v ostatných rokoch je v miestnej škole prvákov viac.


Na území mesta pôsobí aj ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda. „Zápis bude u nás prebiehať od 8. až 30. apríla bez osobnej účasti dieťaťa. Sme školou, kde výchova a vzdelávanie sú orientované v kresťanskom duchu. Máme rozšírené vyučovanie prírodovedných predmetov a anglický jazyk vyučujeme od prvého ročníka. Zároveň máme športové triedy zamerané na atletiku a kolektívne športy,“ povedala Monika Maníková, riaditeľka školy.


PRE HENDIKEPOVANÉ DETI

Rodič, ktorý má dieťa so zdravotným znevýhodnením a s odporúčaním psychologického a špeciálnopedagogického vyšetrenia na zaradenie do špeciálnej základnej školy, zapíše žiaka najprv do spádovej školy. „Po komunikácii s riaditeľom dieťa na danú školu zapíšu, ale umiestnené je do špeciálnej školy. Keď dieťa prijmem, mojou povinnosťou je podať túto informáciu konkrétnej škole, že dieťa navštevuje našu špeciálnu školu a zároveň o tom informujem aj mesto,“ vysvetlil postup v takomto prípade riaditeľ ŠZŠ sv. Anny Ján Rusiňák.


foto: ĽMS


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 11 (24. marec 2021)

Comments


bottom of page