top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

ZÁPISY DO MŠ: Koľko deti môžu prijať škôlky?

Updated: May 16, 2022

Po zápisoch do základných škôl sa spustili aj zápisy do materských. Myslieť na to musia hlavne rodičia 5-ročných detí, pre nich je predprimárne vzdelávanie povinné.Zápis detí do materských škôl v meste Stará Ľubovňa, a to konkrétne do Materskej školy Tatranská s elokovaným pracoviskom na ulici Za vodou a Materskej školy Vsetínska s elokovaným pracoviskom na Komenského ul. sa spustil 2. mája a trvať bude do konca mesiaca, a to v čase prevádzky MŠ.


K zápisu treba predložiť vyplnenú žiadosť na prijatie dieťaťa, na predprimárne vzdelávanie podpísanú obidvomi rodičmi, potvrdenú všeobecným lekárom pre deti a dorast. Žiadosti a bližšie informácie si rodičia môžu vyzdvihnúť v MŠ alebo si ich môžu stiahnuť z webových sídiel materských škôl.


Do materských škôl sú prijímané deti vo veku 3 - 6 rokov, v niektorých prípadoch aj od dovŕšenia dvoch rokov veku dieťaťa. Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2022, je predprimárne vzdelávanie už povinné. To plní dieťa v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu, ale môže ho plniť aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy príjme.


Kto má pri prijímaní prednosť?

Prednostne sú prijímané do materských škôl deti, ktoré sú staršie ako päť rokov, majú odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky, deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky


Kapacita MŠ v Starej Ľubovni

Na Vsetínskej ulici bude otvorených šesť tried a na Komenského ulici to budú tri triedy. „Kapacitne môžeme prijať 52 detí. V MŠ v Podsadku sa bude otvárať nová trieda, a to aj kvôli umiestneniu hojného počtu detí s povinnou dochádzkou, kde bude dochádzať približne 61 detí,“ informovala Zuzana Vyšňovská, riaditeľka MŠ na Vsetínskej ulici.

Materská škola na Tatranskej ulici plánuje podľa slov riaditeľky obsadiť toľko miest, koľko detí im odchádza do ZŠ, približný počet je 90 miest za obe pracoviská. „V školskom roku 2022/23 plánujeme ostať na tých istých počtoch tried, ako v tomto roku, a to je 13 tried,“ dodala Monika Bukovičová, riaditeľka MŠ na Tatranskej ulici.


foto: ilustračné, archív MŠ Vsetínska

Jana Blašková


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 18 (11. máj 2022)


bottom of page