top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

VIDEO Spojené krajské a komunálne voľby

V sobotu 29. októbra 2022 sa v čase od 7.00 h do 20.00 h budú konať komunálne voľby, ktoré budú prvýkrát spojené spolu s voľbami do VÚC. Voliť si budeme županov, primátorov, starostov a poslancov. V uliciach Starej Ľubovne sme sa preto pýtali, či sa obyvatelia nášho okresu chystajú zúčastniť volieb a čo je pre nich pri výbere kandidátov rozhodujúce.


Špecifikom spojených volieb do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov je, že volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu. Hlasuje vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.  Nie je teda možné požiadať o hlasovací preukaz, ktorý by umožňoval hlasovať v ľubovoľnej volebnej miestnosti mimo trvalého pobytu, ako to poznáme z iných druhov volieb.


Užitočné informácie o spôsobe hlasovania

Okrsková volebná komisia vydá voličovi pre župné voľby modrú obálku s hlasovacími lístkami a pre komunálne voľby bielu obálku s hlasovacími lístkami. Ich prevzatie potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom. Hlasovací lístok sa upravuje krúžkovaním. Po opustení osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov volič vloží modrú obálku do modrej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a bielu obálku do bielej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávy obcí.


Na účasť vo voľbách je potrebný občiansky preukaz

Volič preukáže svoju totožnosť v spojených krajských a komunálnych voľbách občianskym preukazom. Cudzinci sa preukážu dokladom o pobyte cudzinca. Ministerstvo vnútra zároveň upozorňuje, že cestovný pas alebo vodičský preukaz nie je možné použiť na zdokladovanie totožnosti. V prípade, že si volič v čase konania volieb do orgánov územnej samosprávy vybavuje nový občiansky preukaz z dôvodu uplynutia doby jeho platnosti či nesprávnych alebo neplatných údajov tvoriacich jeho obsah, vo volebnej miestnosti sa môže preukázať žiadosťou o vydanie občianskeho preukazu alebo potvrdením o občianskom preukaze vydaným príslušným orgánom policajného zboru.


Ako môžu voliť ľudia s ochorením COVID-19

Oprávneným voličom je osoba, ktorá má právo hlasovať vo voľbách, ktoré sa vykonávajú 29. októbra 2022 a ktorá má k dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19, oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.


Žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania:

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania:

- Zapisovateľovi miestnej volebnej komisie,

- iba telefonicky v úradných hodinách Mesta Stará Ľubovňa,

- od 24. do 28. októbra.


Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti.


Úradné hodiny Mestského úradu Stará Ľubovňa:

24.10. Pondelok:

08.00 h – 15.00 h

25.10. Utorok:

08.00 h – 15.00 h

26.10. Streda:

08.00 h – 15.00 h

27.10. Štvrtok:

08.00 h – 15.00 h

28.10. Piatok:

08.00 h – 12.00 h


Oprávnený volič v telefonickej žiadosti uvedie svoje osobné údaje v rozsahu:

a) Meno a priezvisko,

b) rodné číslo,

c) adresa trvalého pobytu,

d) adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom,

e) telefonický kontakt.


MsÚ, Stará Ľubovňa

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 39 (19. október 2022)


Comentários


bottom of page