top of page
Willa Poprad - Vaša vysnívaná svadba
  • Alena Dudláková

VIDEO Radnica vyčlenila sedemtisíc eur pre aktívnych obyvateľov

Mesto Stará Ľubovňa aj tento rok vyčlenilo 7-tisíc eur z Rozvojového programu mesta 2024 na posilnenie občianskej spolupatričnosti. Už po desiatykrát tak podporilo iniciatívu občanov, ktorí chcú prispieť k skrášleniu svojho okolia.


Od uverejnenia výzvy 3. apríla tohto roku bolo podaných 23 žiadostí o príspevok, ten môže byť maximálne 500 € na jeden projekt. Samospráva podporila 18 žiadateľov. Dotácie použijú na rôzne účely, ako je napríklad revitalizácia zelene, osadenie lavičiek, na kúpu sudov na zachytávanie dažďovej vody či vytvorenie okrasných skaliek. Očakáva sa tu vklad aktívnych občanov, hlavne formou práce.


LAVIČKY MUSIA MAŤ ROVNAKÝ VIZUÁL

Piati žiadatelia prejavili záujem o lavičky. Tie pre docielenie jednotného vizuálu obstará radnica. Okrem samotnej lavičky obdržia úspešní žiadatelia aj finančné prostriedky nevyhnutné na jej osadenie, a to do výšky 500 €. Odvoz lavičky zo skladu a jej osadenie už musia zrealizovať samotní žiadatelia. „V prípade lavičiek je pre správne zostavenie rozpočtu žiadosti nutná konzultácia s pracovníkom mestského úradu v Starej Ľubovni, vzhľadom k tomu, že cena obstaraných lavičiek je každý rok odlišná. Žiadateľ uvádza do rozpočtu cenu, ktorú mu povie zodpovedný pracovník MsÚ, suma je spravidla nižšia ako 500 € a žiadatelia tak požadujú ešte finančné prostriedky na osadenie lavičky, prípadne ostatné oprávnené výdavky v zmysle výzvy,“ spresnila Miriama Varcholová, projektová referentka Mesta Stará Ľubovňa.


PROJEKTY ZREALIZUJÚ DO KONCA ROKA

Úspešní žiadatelia môžu po podpise Zmluvy o dobrovoľníckej činnosti realizovať svoje projekty do 6. decembra tohto roku, kedy je najneskôr príjemca dotácie povinný predložiť vyúčtovanie dotácie na predpísanom formulári. „V našom meste žije veľa nadšených, šikovných ľudí, ktorí aktívne participujú na verejnom živote v meste. Vzhľadom k tomu, že sa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Stará Ľubovňa o poskytovaní dotácii vzťahuje len na právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, našla samospráva spôsob ako podporiť občiansku iniciatívu radových občanov, mimovládne organizácie a neformálne občianske združenia nevynímajúc. Grantová schéma spočíva vo forme refundácie preukázateľne vynaložených výdavkov úspešných prijímateľov alebo úhrady faktúr prostredníctvom príspevkovej organizácie VPS, p. o. Stará Ľubovňa,“ uzavrela M. Varcholová.

Aj vďaka tejto grantovej schéme sa za desaťročie skrášlili mnohé mestské lokality či zákutia. Mnohí obyvatelia si postupne takto zveľaďujú priestory pred bytovkami. Radnica oceňuje hlavne udržateľnosť a výnimočnosť občianskych projektov.

(Pozn.: materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 25, 26. jún 2024)

Commentaires


bottom of page