top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

VIDEO Špeciálna škola so špeciálnym prístupom

Špeciálna základná škola sv. Anny (ďalej „ŠZŠ sv. Anny“) v Starej Ľubovni pôsobí od roku 2016. V súčasnosti sídli v prenajatých priestoroch Domu sv. Anny na Štúrovej ulici v Starej Ľubovni. Aktuálne má 28 žiakov s mentálnym, telesným a kombinovaným postihnutím a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím. Školu vám predstavíme bližšie.


VÝNIMOČNOSŤ ŠKOLY

Špecifikum školy spočíva v tom, že ako jediná svojho druhu v okrese poskytuje výchovu a vzdelávanie žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím. Proces výchovy a vzdelávania prebieha v dvojzmennej prevádzke v piatich triedach.

Keďže má zariadenie bohaté skúsenosti, ponúka poradenstvo aj iným školám, širokej verejnosti a, samozrejme, i rodičom. „Cieľom našej školy je ukázať ľuďom v širšom okolí, že sú tu osoby inak obdarované, ako ich my nazývame, a hlavne potrebujú našu špeciálnu pozornosť. A tiež ich rodiny potrebujú našu pomoc, pretože je veľmi náročné starať sa o ťažko zdravotne znevýhodnene dieťa,“ poukázal na to podstatné riaditeľ Ján Rusiňák. Zároveň dodal, že žiakov chcú nielen vzdelávať, ale aj integrovať a v čo najvyššej možnej miere socializovať a pripraviť pre praktický život.VEĽKÉ PLÁNY S NOVOU ŠKOLOU

Škola má v pláne postaviť novú budovu v priestoroch areálu na Štúrovej ulici, kde by mohla prijať väčší počet žiakov. Väčšie priestory by poskytli väčšie možnosti. Už teraz prepájajú edukačný proces s pracovnou a sociálnou rehabilitáciou žiakov. Okrem skupinových metód tu má prioritu osobitný prístup ku každému jednotlivcovi. „Dôležitá je tu individuálna diagnostika, jednotlivé metódy a postupy tu, takpovediac, šijeme na mieru našim žiakom,“ podotkla špeciálna pedagogička a výchovná poradkyňa Anežka Michnová. Škola pracuje s prvkami TEACCH programu a VOKS-u, vychádza pritom z individuálnych výchovno-vzdelávacích plánov. K rozvoju žiakov prispievajú prvky projektového vyučovania a podporných terapií, ako je muzikoterapia, dramatoterapia, arteterapia či Snoezelen metódy. Štruktúra, obrázkový systém a rôzne komunikačné pomôcky má svoje opodstatnenie najmä pre žiakov s autizmom a neverbálnych žiakov.


ÚSPECHOM DROBNÉ KROKY

Od pedagogických zamestnancov sa tu očakáva veľká dávka flexibility, tímovosti, otvorenosti. Odmenou je to, že: „Dostávame obrovskú spätnú väzbu, keď vidíme ako sa žiaci snažia, ako robia možno minimálne kroky, ktoré ich ale stoja veľké úsilie. Veľmi sa tešíme a sme hrdí, keď sa posúvajú k väčšej samostatnosti a sú pripravené do praktického života. Tiež, keď máme pozitívnu spätnú väzbu od rodičov neverbálnych detí, teda tých, ktoré nekomunikujú,“ zdôraznila A. Michnová.

Práve spolupráca s rodičmi, inými školami a verejnosťou je kľúčová. ŠZŠ sv. Anny sa snaží šíriť osvetu cez workshopy i rôzne aktivity (napríklad propagácia Svetového dňa povedomia o autizme), prostredníctvom ktorých chce vytvárať akceptujúce prostredie pre deti a ich rodičov. Hoci pandemická situácia stopla mnohé naplánované aktivity, škola verí, že sa čoskoro budú môcť naplno realizovať vzdelávania aj spoločensko-kultúrne podujatia a pokračovať v spolupráci s rôznymi inštitúciami a organizáciami v meste.hm

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 6 (17. február 2021)

Σχόλια


bottom of page