top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Veľká obnova ihriska v detskom domove v Podolínci

Vďaka Nadácií pre deti Slovenska a ich grantovému programu Spojme hlavy, ktorého výzvu nadácia vyhlásila v tomto roku, sa Detskému domovu sv. Klementa Hofbauera v Podolínci podarilo úspešne navrhnúť a zrevitalizovať pôvodné detské ihrisko, ktoré malo viac ako 30 rokov a nespĺňalo súčasné trendy ani bezpečnostné požiadavky dnešnej doby.


„Vďaka zapojeniu sa do projektu sa podarilo vytvoriť nový priestor na zmysluplné využívanie voľného času v prostredí detského domova tak, aby ponúkalo aktivity pre všetky deti detského domova - pre najmladšie deti aj tenegerov," informovali zástupcovia sociálneho zariadenia.

Do tohto projektu sa zapojili klienti detského domova, ktorí za pomoci lektorov absolvovali školenia, kde získali poznatky a informácie, ako úspešne vypracovať a zvládnuť projekt, ktorý by pomohol deťom z detského domova pri trávení voľnočasových aktivít. Kvôli bezpečnosti sa tu rozhodli vybrať produkty, ktoré spĺňajú bezpečnosť a trvanlivosť, nie sú náročné na údržbu a zároveň spĺňajú prísne bezpečnostné certifikáty.


Realizáciu odstránenia starého ihriska a osadenia nových konštrukcií vykonali vo vlastnej réžii, aby ušetrili financie a zároveň, aby deti a mládež zariadenia získali sociálne a pracovné zručnosti a tiež vzťah k novovybudovanému detskému ihrisku.

„Okrem nadácie pre deti Slovenska, od ktorej sme dostali grant na realizáciu tohto projektu v hodnote 2 x 500 eur, sme oslovili aj Mesto Podolínec, ktoré nám schválilo žiadosť a poskytlo nám príspevok na ihrisko v celkovej sume 400 eur."

Zvyšnú sumu peňazí zafinancoval samotný detský domov prostredníctvom 2 % z výberu daní, ktoré sa nazbierali za uplynulé obdobie v neziskovej organizácii, ktorú má zriadené zariadenie.

Dnes sa tak deti a teenegeri tešia z plnohodnotného workout ihriska a pyramídy pre menšie deti, ktoré spĺňa najnovšie požiadavky a kritériá a slúži na každodenné využívanie voľno-časových aktivít deťom detského domova.ĽN 108/2022 Kolektív Detského domova sv. Klementa Hofbauera Podolínec

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 40 (26. október 2022)
Comments


bottom of page