top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Výzva okresného úradu

Okresný úrad v Starej Ľubovni prichádza s pripomenutím výzvy. V nej apeluje na predkladanie nominácií kandidátov do funkcie člena riadiaceho výboru Najmenej rozvinutého okresu Stará Ľubovňa.


„Keďže doteraz prejavený záujem sociálno-ekonomických partnerov na voľbe do Riadiaceho výboru nespĺňa podmienky reprezentatívnej vzorky zástupcov sociálno-ekonomických partnerov za celý okres Stará Ľubovňa, termín na doručenie nominácií a žiadostí sa predlžuje do 24. marca 2022,“ informoval verejnosť Okresný úrad v Starej Ľubovni.

Opätovná výzva je vyvesená na úradnej tabuli i na webovom sídle okresu. Nájdete tam aj príslušné vzory tlačív.


Samotná voľba zástupcov, po troch za sociálnu a troch za ekonomickú oblasť, ktorí získali najviac nominácií, prebehne 29. marca. „O výsledku nominácií štatutárnych zástupcov, termíne a spôsobe voľby budú po uplynutí lehoty na doručenie nominácií a žiadostí informovaní všetci štatutárni zástupcovia, ktorí zaslali žiadosť o účasť na voľbe kandidátov do riadiaceho výboru,“ dodal okresný úrad, podľa ktorého doteraz došlé nominácie nie je potrebné odosielať znova.


Foto: archív

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novín č. 10 (16. marec 2022)

Comments


bottom of page