top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Sociálny taxík sa uchytil, problémom je jeho financovanie a podpora mesta

Už štvrtý rok funguje v meste Stará Ľubovňa prepravná služba – sociálny taxík. Tí, ktorí majú na ňu nárok, ju využívajú, ich počet stúpa, len za rok 2021 sa takto prepravilo 273 osôb. Kameňom úrazu je aktuálne jej ďalšie financovanie. Prevádzkovateľ, nezisková organizácia Elixír zdravia požaduje od mesta zmenu spôsobu financovania prepravnej služby formou finančného príspevku v súlade s novelou zákona o sociálnych službách alebo formou účelovej dotácie, ktorá by reálne pokrývala prevádzkové náklady na túto službu.

Podmienkou uzatvorenia zmluvy o financovaní je schválenie návrhu zmeny VZN č. 63 o poskytovaní sociálnych služieb v meste Stará Ľubovňa, ten poslanci zatiaľ neschválili, požadovali jeho dopracovanie a odložili na ďalšie rokovanie.


Mesto sa obáva zvýšených nákladov

Ako pripomenul poslanec Rudolf Žiak, podľa zákona je mesto povinné prevádzkovať tento druh sociálnej služby, ak to nie je schopné zabezpečiť vo vlastnej réžii, tak aj cez neverejného poskytovateľa.

Ako poznamenal primátor Ľuboš Tomko, zo strany štátu dostávajú mestá a obce viaceré kompetencie, ale bez finančného krytia. „Čo sa týka sociálneho taxíka, je to oprávnené, aby sme zvyšovali príspevok, ale nie úplne tak, ako to požaduje neverejný poskytovateľ sociálnej služby, lebo ak to trošičku neudržíme na uzde, nie je vylúčené, že výdavky na sociálne služby nepôjdu v 10-tisícoch, ale státisícoch eur,“ poznamenal primátor a pripomenul podporu iných neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v meste i dotáciu na obedy pre dôchodcov, ktorá sa aktuálne zvýšila a ide na vrub mesta. „Je dôležité, aby sme to aj finančne ustáli, lebo môže sa stať, že budeme veľmi drasticky škrtať výdavky na budúci rok,“ podotkol primátor.To, akou sumou by malo mesto podporovať prevádzkovateľa sociálneho taxíka, sa zatiaľ nevie, výška sa bude odvíjať po vypočítaní nákladov na jeden kilometer prepravnej služby. Najprv však musí byť schválená zmena VZN č. 63.


Doterajšia podpora sociálneho taxíka

Mesto za obdobie 4 rokov doteraz podporilo prepravnú službu – sociálny taxík sumou 17 800 €. „Ročné náklady na celkovú činnosť neziskovej organizácie v roku 2022 predpokladáme približne vo výške 50 000 €. Veľkosťou porovnateľné mestá, ktoré prevádzkujú sociálny taxík, napr. v spolupráci so Slovenským Červeným krížom prispievajú na prevádzku tejto sociálnej služby od 15 až do 20 tisíc € ročne,“ vyjadril sa pre naše noviny Marek Vantroba, vedúci prepravnej služby. Pripomenul aj, že spoločnosť sa usiluje nespoliehať len na podporu mesta, hľadá aj iné zdroje na prevádzku, vrátane projektov a štátnych podpôr.


Dotácie z mesta 
pre prepravnú službu 
– sociálny taxík
Rok 2019 - 4 000 €
Rok 2020 - 3 600 €
Rok 2021 - 6 700 €
Rok 2022 - 3 600 €

„Tento rok je pre nás mimoriadne náročný, pretože okrem dotácie od mesta v sume 3 600 € a finančných zdrojov zo zaplatených daní nemáme na našu činnosť zabezpečené financie z iných verejných zdrojov. Spoločne s tržbami za poskytnuté služby tak nedokážeme pokryť ani prevádzkové náklady.“Zneužívanie služby?

V rozprave poslancov sa objavili aj názory zneužívania prepravnej služby. „Radi by sme vyhoveli každému dôchodcovi, ktorý potrebuje takúto službu, ale každý hospodári len s tým, čo má,“ podotkla poslankyňa Nadežda Suchá a pripomenula i prípad zo svojej lekárskej praxe, „osoba v dobrej kondícii povedala, že si ide zavolať sociálny taxík a býva iba pár ulíc od mojej ambulancie.“ To, že je dôležité, aby sa vyselektovali v tejto službe len tí, ktorí sú naozaj odkázaní na ňu, pripomenula aj Marta Benková: „Aby to nebolo paušálne nad 62 rokov alebo, že si niekto zmyslí, že ide na taxík, lebo sanitka príde o dve hodiny, tak nebude čakať,“ podotkla zároveň členka sociálnej komisie pri MsZ.


Ako sa vyjadril M. Vantroba, nie je možné, aby vodič sociálneho taxíka posudzoval, ktorý senior je vzhľadom na svoj vek a zdravotný stav odkázaný na prepravnú službu a ktorý nie. „Sú seniori, ktorí sú navonok v „dobrej kondícii“ nemajú ani preukaz ŤZP, ale často majú aj veľa iných pridružených závažných ochorení. Klienti s ťažkým zdravotným postihnutím sa preukazujú svojím preukazom osoby s ŤZP bez bližšieho skúmania dôvodov jeho vydania,“ poznamenal.


Ďalším otáznikom bolo aj upozornenie vedúcej sociálneho oddelenia MsÚ Márie Raššovej, na to, že sú využívatelia prepravnej služby, ktorí ale zároveň poberajú štátnu podporu na prepravu. „Úrad práce nás upozornil na to, že sa nesmú prekrývať príspevky štátu a tie mestské. Aj v meste Stará Ľubovňa je veľká skupina ľudí, ktorá dostáva mesačne po 36 eur na cestovanie vlastným autom a títo ľudia napriek tomu využívajú aj sociálny taxík,“ podotkla M. Raššová a navrhla, aby sa vyselektovali ľudia, ktorí by, ak berú podporu na prepravu od štátu, síce mohli využívať sociálny taxík, ale za inú cenu.Populácia výrazne starne

Či sa teda poslanci rozhodnú podporiť prevádzku prepravnej služby, sa uvidí. Napokon, nik nespochybňoval jej výhody, okrem ceny (1 €/jedna jazda v meste pre osoby s trvalým pobytom v meste Stará Ľubovňa) aj bezplatnú asistenciu a vozidlo prispôsobené pre vozičkárov a ľudí s obmedzenou pohyblivosťou. „Finančné nároky sa nám rozširujú nielen v sociálnych službách, je to aj pri športe, pri zimnom štadióne či pri plavárni... Čo sa týka peňazí pre sociálne služby, keď to porovnáme s ostatnými, je to veľmi nízka čiastka na to, aby tí ľudia, ktorí pracujú v sociálnych službách, odtiaľ neodišli kvôli zlému finančnému hodnoteniu a hlavne klienti to potrebujú, populácia nám starne,“ pripomenul poslanec Peter Hrebík.Starnutie populácie v Starej Ľubovni pripomína aj fakt, že kým pred 15-timi rokmi bolo v meste 1 103 obyvateľov nad 62 rokov, dnes ich je 2 631. Zvýšeným nárokom na financovanie služieb tejto kategórie občanov sa tak mesto zrejme nevyhne, ako podotkol primátor, v budúcom roku bude musieť rátať s výdavkami na denné sociálne zariadenie s jedálňou a rozvozom stravy, ktoré sa buduje za nemocnicou.


Dopracujú sa podmienky

Nateraz tak poslanci odložili tému s tým, že sa presnejšie vyšpecifikujú podmienky pre užívateľov služby a k téme sa vrátia na júnovom zastupiteľstve. „Sme presvedčení, že k dohode dôjde a služba bude občanom poskytovaná aj naďalej. Našou snahou je, aby sociálny taxík ostal aj naďalej „sociálny“ a službami, ktoré poskytujeme, sme naďalej zvyšovali kvalitu života našich seniorov a občanov so zdravotným postihnutím, a tak zabránili ich sociálnemu vylúčeniu zo spoločnosti,“ uzavrel M. Vantroba za prepravnú službu, ktorá poskytuje okrem sociálneho taxíka aj iné služby, ktorých financovanie má zabezpečené z vlastných zdrojov a mesto nežiada o ich financovanie.


ANKETA: Názory užívavateľov sociálneho taxíka

Viera Vranovská: - Pre niektorých je táto služba výsostne nevyhnutná a priam životne dôležitá. Patrím k nim, môj manžel má 78 rokov, je po amputácii nohy a nebyť sociálneho taxíka a ľudí, ktorí tam pracujú, tak si neviem pomôcť. Som veľmi vďačná za túto službu.


Mária Jeleňová: - Neviem si predstaviť, že by sa táto služba mala zrušiť. Ak by nám toto zobrali, bolo by to hrozné. Je to výborná vec. Mám 72 rokov, už nemôžem jazdiť, mám závraty a často potrebujem chodiť k lekárovi. Odpracovala som 37 rokov, vychovala 6 detí, všetky ale pracujú, doma nemám nikoho.


Ján Rakyta: - Mám amputovanú nohu, som na vozíčku... Musel som preto využiť službu sociálneho taxíka v meste. Viem, dá sa využiť aj sanitka, ale nie každý kvôli zdravotnému stavu môže čakať. Nikomu neželám, aby bol odkázaný na pomoc iných, ale ak vám niekto pomôže nielen s prepravou, ale i usmernením, ľudskosťou, je to veľmi dôležité.


foto: archív ĽMS

Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 18 (11. máj 2022)

Comments


bottom of page