top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Sociálny taxík: Na návrh mesta reaguje prepravná služba

Mesto zverejnilo doplnený návrh VZN číslo 63 o poskytovaní sociálnych služieb na území Starej Ľubovne. Ten má riešiť poskytovanie prepravnej služby “sociálneho taxíka“. Zmeny súviseli s petíciou, ktorú podpísalo 654 občanov a viac sme o nej informovali v minulých vydaniach. Na zverejnený návrh mesta zareagovali z petičného výboru, nasledujúce znenie prinášame v ich podaní.


„Nové Všeobecne záväzné nariadenie č. 63 mesta Stará Ľubovňa zverejnené na úradnej tabuli mesta dňa 19.8.2022, ktoré malo riešiť poskytovanie prepravnej služby „sociálny taxík“ v zmysle petície občanov mesta Stará Ľubovňa určite nepoteší občanov, ktorí túto službu využívajú.


Podstatou petície, ktorej sa platným spôsobom zúčastnilo 654 občanov bola požiadavka, aby mesto Stará Ľubovňa zmenou VZN prispievalo na prepravu osôb aj nad rámec Zákona o sociálnych službách osobám s preukazom ŤZP a seniorom nad 65 rokov, tak ako to funguje v mnohých mestách hlavne na strednom a západnom Slovensku.


Vo VZN č. 63 sú však tieto skupiny obyvateľov vylúčené a ponechané sú iba skupiny občanov, ktoré sú odkázané na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzické osoby s nepriaznivým zdravotným stavom a s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie v zmysle Zákona o sociálnych službách. Podľa mesta sa to týka iba 13-tich občanov Starej Ľubovne z celkového počtu 235 občanov Starej Ľubovne, ktorí využívajú prepravnú službu. V navrhovanom VZN mesto dokonca obmedzilo poskytovanie finančného príspevku poskytovateľovi prepravnej služby na prepravu týchto občanov iba v rámci mesta Stará Ľubovňa, čo je v rozpore s uvedeným zákonom.


Je tak trochu zarážajúce, že zverejnené VZN č. 63 nekorešponduje ani s požiadavkami občanov uvedenými v petícii, ale ani s vyjadreniami poslancov na zasadnutí MZ dňa 23.6.2022, kde nik nespochybnil potrebu a opodstatnenosť poskytovania služieb sociálneho taxíka.


V súvislosti s uvedeným je potrebne uviesť, že nezisková organizácia Elixír zdravia, n.o. dostala od mesta na rok 2022 dotáciu 3 500 €, čo pokrýva požadované prevádzkové náklady na tri mesiace prevádzky. Vzhľadom k tomu, ako aj k skutočnosti, že sme v auguste zakúpili osobné motorové vozidlo s hydraulickou plošinou na prepravu osôb na invalidnom vozíku, požiadali sme mesto o mimoriadnu dotáciu pre rok 2022, o ktorej by poslanci mesta mali rozhodnúť na septembrovom mestskom zastupiteľstve.


Keďže medzi občanmi zaznievajú ohlasy, že nami poskytovaná prepravná služba bude zrušená, môžeme touto cestou ubezpečiť občanov, že v blízkej budúcnosti sa nemusia obávať jej zrušenia.

Aj napriek tomu, že našou snahou je, aby sociálny taxík ostal aj naďalej „sociálny“, obávame sa, že v prípade nezískania potrebných finančných prostriedkov na jeho prevádzku, budeme nútení upraviť podmienky poskytovania tejto služby.“


Valéria Ochotnická,

predseda petičného výboru a predseda správnej rady neziskovej organizácie

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 31 (24. august 2022)

Comentarios


bottom of page