top of page
 • Writer's pictureRedakcia ĽN

Sledujte rokovanie NAŽIVO! V Starej Ľubovni sa bude hovoriť o dôležitých témach

Rokovanie mestského zastupiteľstva je naplánované na 13. hodinu. Živý prenos bude zabezpečovať naša Ľubovnianska mediálna spoločnosť.

Ako informovala radnica, z dôvodu dodržania protiepidemických opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19 sa rokovanie uskutoční bez prítomnosti verejnosti. Program však môžete sledovať na sociálnych sieťach https://www.facebook.com/lms.sk a https://www.facebook.com/staralubovna.P r o g r a m 
rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni
18.02.2021

1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu   rokovania.

2. Voľba návrhovej komisie.

3. Správa o plnení uznesení   z predchádzajúceho rokovania MsZ.
P r e d k l a d á : Ing. Ján Šidlovský

4. Vyhodnotenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho rokovania   MsZ.
P r e d k l a d á : Ing. Aleš Solár

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného   kontrolóra Mesta Stará Ľubovňa za r. 2020.
P r e d k l a d á : Ing. Ján Šidlovský

6. Správa o vybavovaní sťažností   a petícií za rok 2020.
P r e d k l a d á : Ing. Ján Šidlovský 

7. Prerokovanie výsledku kontroly NKÚ SR - zníženie administratívnej záťaže občanov pri výkone úradnej agendy samosprávy.
P r e d k l a d á : JUDr. Železníková

8. Majetkové prevody Mesta Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : Mgr. Štefan Žid

9. Návrh dotácií v zmysle VZN č. 44 na r. 2021.
P r e d k l a d á : Ing. Miroslav Srnka

10. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : PhDr. Ľuboš Tomko

11. Projekt „Rekonštrukcia malej športovej haly v Starej   Ľubovni“ - schválenie podania žiadosti o poskytnutie príspevku a   spolufinancovania projektu.
P r e d k l a d á : PhDr. Ľuboš Tomko

12. Správa o činnosti Mesta Stará Ľubovňa v sociálnej oblasti   za r. 2020.
P r e d k l a d á : Mgr. Mária Raššová

13. Správa o plnení   Akčného plánu realizácie Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Stará   Ľubovňa za r. 2020.
P r e d k l a d á : Mgr. Mária Raššová

14. Správa o činnosti Mestskej polície v Starej Ľubovni za r.   2020.
P r e d k l a d á : Oskár Ščigulinský 

15. Správa o činnosti ZPOZ Človek - človeku   pri MsÚ v Starej Ľubovni za r. 2020.
P r e d k l a d á : PaedDr. Eva Kollárová

Comments


bottom of page