top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Schodištia nie sú sklady – hasiči avizujú prísne kontroly

Updated: Jun 26, 2020


Vladimir Halko

Nedávna tragédia v Prešove nenechala nikoho ľahostajným, mnohí pomáhali… Ukázalo sa však, aké dôležité je aj nepodceňovať bezpečnostné pravidlá. Aj preto majú tunajší hasiči nariadené vykonanie kontrol v bytových domoch. Čoho sa budú týkať, čo hrozí za priestupky – aj o tom viac v rozhovore s Vladimírom Haľkom (na fotografii), riaditeľom Hasičského a Záchranného zboru (HaZZ) v Starej Ľubovni.


Čoho sa teda budú avizované kontroly v bytovkách hlavne týkať?


– Tieto kontroly budú vykonávané namátkovo vo všetkých bytovkách v okrese Stará Ľubovňa. Akcia prebehne v prvom polroku 2020 a bude sa prísne dohliadať na stav v bytovkách. Upozorňujeme obyvateľov, aby si prekontrolovali svoje spoločné priestory a pivnice a prísne dodržiavali pokyny správcov a ich požiarnych technikov. Na stretnutí so správcami – technikmi požiarnej ochrany bytových spoločenstiev budeme upozorňovať na túto akciu.

Mnohé tragické udalosti už ukázali, aké dôležité sú hlavne schodištia, zameráte sa na ne prioritne? 


– Na týchto jediných únikových cestách nesmú byť umiestnené žiadne horľavé látky, okrem konštrukcií dverí do bytov, okien a madiel zábradlí. V chránených únikových cestách taktiež nesmú byť umiestnené rôzne zriaďovacie predmety alebo iné zariadenia, ktoré zužujú ich šírku. Ďalšou skutočnosťou je aj nutnosť zabezpečenia prístupu k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu, vody a k požiarnym vodovodom (hydrantom). Dôležité je povedať, že táto úniková cesta siaha aj do suterénu s podschodiskovým priestorom.


Aké ale máte skúsenosti, vieme, že schodištia sú často využívané práve aj na iné účely…


– Na základe skúseností a vyhodnotenia požiarov v bytových domoch na Slovensku začala v roku 2010 celoslovenská akcia na preverenie stavu v týchto objektoch. Aj v našom okrese. Žiaľ, stav nie je dobrý a potvrdil skutočnosť, že niektorí obyvatelia v bytovkách si urobili v jedinej únikovej ceste doslova sklad všetkého možného. Po upozornení reagovali často podráždene, že je to ich majetok a, že kde si majú veci uložiť. Vraj to nikomu neprekáža, iba nám. Títo obyvatelia si musia uvedomiť, že týmto počínaním ohrozujú v prvom rade seba a svojich najbližších, potom susedov a nakoniec aj zasahujúcich záchranárov (hasičov), ktorí pri evakuácii obyvateľov prechádzajú po týchto chodbách, kontrolujú priestor a vykonávajú zásah. V zadymenom priestore stačí botník, bicykel, kočiar, kvet či kvetinová stena, aby sa človek potkol, prípadne stratil orientáciu.


Napriek tomu ste tieto veci asi pri kontrolách na schodištiach nachádzali…


– Počas kontrolnej činnosti sme často nemo a s úžasom pozerali, čo všetko sa na chodbách a za výťahmi nachádzalo. Od nepotrebného materiálu z domácnosti ako balíky papiera a novín, vyhodeného oblečenia, drevené skrine plné šatstva a obuvi, horľavých riedidiel, farieb, zaváranín, až po sklad dosiek, polystyrénu. Tiež funkčný mraziaci box, staré práčky, chladničky, plynové sporáky, vyhodené kuchynské linky, nábytok a pod. Nutné je povedať, že tieto veci sú často nahádzané priamo na stúpačkách elektrického káblovania a na rozvádzačoch elektrickej energie. Taktiež drevené zásteny a mreže, ktoré znemožňujú prístup k hlavným vypínačom energie a plynu, tiež vetraniu, ak sa nachádza okno za výťahom. Všetky tieto materiály sú „potravou pre oheň“ a hlavne „obrovským vyvíjačom“ toxického dymu a plynu.


Často ale zvádza napr. vyzdobiť si priestor pred bytom kvetom… Sú aspoň menšie kvetináče

prípustné?– V zadymenom priestore sa o ne človek ľahko potkne. Veľkým neduhom sú aj kvetinové steny, ktoré sme našli namontované priamo cez schody a bolo ťažké sa okolo nich prešmyknúť tak, aby sa osoba nezachytila o oblečenie. A predstavte si, že sa tam má dostať hasič oblečený v zásahovom odeve a s dýchacím prístrojom. Zažili sme prípady, keď naši kolegovia boli prizvaní na výpomoc pri znášaní osôb, ktoré bolo potrebné dostať z vyšších poschodí nosidlami do sanitky. Najprv museli odpratať všetky kvety, aby sa vôbec vymerali s nosidlami. Ak ide o každú minútu, je to život ohrozujúca strata času.


Aké teda sú preventívne možnosti?


– Pred kontrolou bytového domu sa stále nahlásime u správcu, ktorý nám poskytne povereného pracovníka, ktorý sa s nami zúčastní kontroly. SLOBYTERM aj OSBD s nami dobre spolupracujú a priebežne taktiež upozorňujú obyvateľov na tieto skutočnosti, o ktorých hovoríme. Každému bytu sú do poštových schránok vložené písomné výzvy na dodržiavanie požiarnych pravidiel. V domoch sú aj nástenky s týmito výzvami a informovaní sú aj domoví dôverníci. Pri prvej kontrole bytového domu obchádzame byt za bytom a vysvetľujeme a vyzývame na nápravu. Zistené nedostatky sú uvedené v zápisnici, kde sa určia termíny na odstránenie a prerokuje sa to so správcom. Ten znova písomne upozorní obyvateľov a domových dôverníkov. Po uplynutí termínov v zápisnici sa vykoná následná kontrola a až tu za neodstránené nedostatky sú ukladané pokuty.


Stáva sa vám aj to, že pred avizovanou kontrolou si obyvatelia veci upracú, ale po vašom odchode ich tam dajú späť?


–  Áno sú takí a stáva sa to často. Ak ideme skontrolovať odstránenie nedostatku, ktorý bol iba na jednom poschodí, pri ceste dole schodmi zistíme znova ďalšie. Je to neprípustné a pri zistení týchto staro-nových nedostatkov za začína odznova.


To, že takýmto správaním ľudia príliš riskujú a môže sa im to vypomstiť, je asi jasné, neodrádza vás takéto neustále napomínanie? Budete teda aj prísnejšie sankcionovať priestupky?


– Doteraz hasiči dávali pokuty až po uplynutí jedného roka, po vykonaní následnej kontroly, ktorá sa má robiť, takpovediac, do roka a do dňa. No tentokrát, po udalosti v Prešove, sa bude pristupovať  k zisteným závadám oveľa prísnejšie a pri vážnych nedostatkoch budú pokuty ukladané bezodkladne.


Je len jasné, že asi nie ste vítaní obyvateľmi bytoviek…


– Niektorí obyvatelia argumentujú tým, že doteraz sa nikdy nič nestalo a že iba vymýšľame „katastrofické scenáre“.  Žiaľ, tento argument neobstojí. Ak sa v prípade mimoriadnej udalosti vo vchode zachráni život, zdravie alebo majetok, má celá táto činnosť opodstatnenie a zmysel. Nechceme ale hádzať všetkých do jedného vreca. Sú aj takí, ktorým na tom záleží a od prvej kontroly je u nich všetko v súlade so zákonom. A v kontrolách budeme pokračovať, okrem ďalších naplánovaných v bytových domoch sa po získaných skúsenostiach budeme namátkovo vracať už aj k už skontrolovaným vchodom. Ak sa objavia novo-vzniknuté nedostatky, tie už musia byť riešené podľa zákona pokutou vo výške dvojnásobku predchádzajúcej pokuty. Obyvatelia v bytových domoch, ak vedia a vidia nedostatky vo svojom vchode, alebo na svojom poschodí, mali by taktiež nekompromisne trvať u svojich susedov na ich odstránení.

Pokuty pre fyzické osoby Podľa  zákona o ochrane pred požiarmi  č.314/2001 Z.z.  v znení neskorších predpisov  môže okresné riaditeľstvo HaZZ  podľa §61 uložiť pokutu fyzickej osobe a to: § 61  ods. 2 – (do výšky 99 eur) – ak nedodržiava vyznačené zákazy a príkazy týkajúce sa ochrany pred požiarmi – ak neumožní, alebo sťaží vykonanie preventívnej protipožiarnej kontroly – poruší zásady bezpečnej prevádzky tepelných, elektrických, plynových a iných spotrebičov – nezabezpečí kontrolu, čistenie a odborné preskúšanie komínov


§ 61  ods. 3 – (do výšky 165 eur) – nevykoná v určenej lehote opatrenia uložene pri protipožiarnej kontrole (neodstráni v uloženej lehote zistené nedostatky) – poškodí, odstráni, zneužije, alebo inak zníži účinnosť požiarnych zariadení – nedodrží predpisy o skladovaní a ukladaní horľavých látok – nedodržiava požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavieb – znemožní prístup k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu a vody


+ § 61  ods. 4 – (do výšky 331 eur) – poruší príkazy alebo zákazy o manipulácii s otvoreným ohňom – poruší rozhodnutie o vylúčení veci z užívania – nedodrží zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru – vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov,  alebo zakladá oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č2/2020 (21. január)


Comments


bottom of page