top of page
  • Peter Rindoš

Rozdeľovanie dotácií športovcom vyvolalo pre kovidové opatrenia debaty poslancov

Téma rozdeľovania dotácií športovým klubom rezonovala medzi poslancami viac, ako po minulé roky. Niektorí z nich sa pýtali, ako kluby utrácali mestské peniaze v čase opatrení proti covid-19.


Mestskí poslanci na nedávnom rokovaní rozdelili športovým klubom na tento rok sumu 91-tisíc eur. Ak sa chceli kluby o dotácie uchádzať, tie z predchádzajúceho roku museli správne vydokladovať. Práve tu začala debata, ktorá zo strany poslancov ponúkla rôzne pohľady. Filip Lampart poznamenal, že minuloročné opatrenia proti covid-19 sa týkali aj zrušených športových podujatí, pričom zo strany klubov nepostrehol žiadne vrátenie financií. „Nejde mi preto do hlavy, že došlo k vyčerpaniu,“ podotkol. Poslanec Patrik Boďo reagoval, že zúčtovanie minuloročných dotácií preverovali na radnici, nie je teda dôvod ďalšie dotácie neschvaľovať. „Dostali sme podklady, že všetky kluby mali všetko v poriadku, aj preto sme odporúčali návrh na schvaľovanie,“ naznačil šéf športovej komisie.


KONTROLÓR CHYSTÁ NÁVRHY

Ako poznamenal primátor Ľuboš Tomko, otázniky od poslancov k návrhom dotácií sú legitímne. Podľa vedúceho ekonomického oddelenia radnice v Starej Ľubovni Miroslava Srnku, aj keď si kluby účtovali prevádzkové náklady, tie sú v súlade so znením platného nariadenia mesta (VZN č.44). Určité pochybnosti ale naznačil hlavný kontrolór. „Nateraz nie som si istý či všetky dotácie boli vyúčtované správne,“ poznamenal na nedávnom rokovaní zastupiteľstva Ján Šidlovský s tým, že do budúcnosti má návrhy na zmeny. Práve o tvrdenie hlavného kontrolóra sa opieral návrh poslanca Rudolfa Žiaka, aby sa schvaľovanie dotácií preložilo na neskôr. „Schvaľovanie dotácií navrhujem opätovne predložiť na najbližšie rokovanie aj so stanoviskom hlavného kontrolóra,“ uviedol. Odklad dotácií sa napokon nekonal, šesť hlasov poslancov v pléne nestačilo, suma 91-tisíc tak bola väčšinou potvrdená.


rin, foto: ĽMS


Čo hovorí VZN č. 44

- prijímateľ dotácie je povinný predložiť vyúčtovanie a vyhodnotenie dotácie do 30 dní od ukončenia podporovanej činnosti (ak je dotácia poskytnutá na činnosť počas celého kalendárneho roka, vyúčtovanie a vyhodnotenie musí prijímateľ predložiť do 15. 12. príslušného kalendárneho roka)

- prijímateľ k vyúčtovaniu prikladá zoznam príslušných účtovných dokladov s uvedením účelu nákladu, čísla dokladu, dátumu dňa, z ktorého je doklad a sumy v eurách, na akú bol doklad vystavený

- súčasťou vyúčtovania sú aj doklady o financovaní projektu z vlastných zdrojov

- všetky doklady musia spĺňať náležitosti daňových dokladov

- mesto ako poskytovateľ dotácie má právo požiadať kedykoľvek prijímateľa o predloženie originálov dokladov k nahliadnutiu

- mesto si vyhradzuje právo kontroly dokladov. Ak ju vykoná, o výsledku kontroly spíše zápisnicu, ktorú podpíšu obidve strany

- kontrolu dokladov za Mesto vykonáva najneskôr do 15.2. v príslušnom roku ekonomicko - majetkové oddelenie MsÚ a na požiadanie komisia športu a mládeže


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 8 (3. marec 2021)

Comments


bottom of page