top of page
  • Peter Rindoš

Rodičom od septembra stúpli poplatky, dôvodom je rast cien

Za deti v školských zariadeniach v Starej Ľubovni rodičia zaplatia podstatne viac. Zmenu odsúhlasili mestskí poslanci na návrh radnice ešte na júnovom zastupiteľstve. Dôvodom sú najmä vyššie nákupné ceny potravín i nárast cien energií.


Pri niektorých položkách išlo mesto so zvýšením poplatkov aj o sto percent nahor. Kým napríklad za deti v družine rodičia donedávna platili šesť eur, po novom to bude 12 eur. Podľa primátora, ani nové opatrenia nebudú zrejme postačovať na vykrytie strát. „Na školstvo dávame 8,5 milióna eur, no ďalšie peniaze nevieme zobrať napríklad zo sociálnych služieb. Inflácia má dopad na každodenný život. Aj keď je to nepopulárne, treba to empaticky vysvetľovať,“ povedal primátor Ľuboš Tomko. Ako dodal, mesto už pritom zdvihlo rozpočet pre školy v rámci originálnych kompetencií o dvestotisíc eur.


Výška mesačných poplatkov (aktuálna, minulá)
20 eur (13 eur) – pobyt dieťaťa v materskej škole
 8 eur  (5 eur) – žiaci prípravného štúdia ZUŠ
12 eur  (6 eur) – školský klub detí 

Výška príspevku na nákup potravín a réžia
1,84 eur (1,66 eur) – materská škola
1,61 eur (1,40 eur) – prvý stupeň ZŠ
1,70 eur (1,48 eur) – druhý stupeň
1,41 eur (1,33 eur) – dospelí (obed)

Poplatky nejdú na platy učiteľov a zamestnancov

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach hradia rodičia alebo ich zákonní zástupcovia. Mesačnú výšku určuje všeobecne záväzné nariadenie, ktorého zmenu pocítia rodičia od začiatku nedávno otvoreného školského roka. „Návrh zmien prerokovala mestská školská rada, vzala ho na vedomie a odporúča ho schváliť,“ uviedla na zastupiteľstve v júni Eva Kollárová, vedúca oddelenia školstva na radnici. Ako tiež dodala, zvýšenie poplatkov vzala na vedomie aj príslušná komisia pri mestskom zastupiteľstve. „Tá odporučila zvážiť dopad a hľadať iné zdroje financovania.“

Podľa poslankyne Klaudie Satkeovej, ďalšie požiadavky dofinancovania zo strany škôl možno očakávať aj v ďalšom období. Zároveň zdôraznila, že poplatky od rodičov idú na prevádzku zariadení a nie na platy učiteľov, ako sa to neraz interpretuje. „Platy učiteľov a ďalších zamestnancov hradí štát.“


Dôvody zmien
Výšky príspevkov určuje každá samospráva, ktorá je zriaďovateľom školy, okrem iného ide aj o zabezpečenie výroby jedál a nápojov, čo súvisí so zákonom o výchove a vzdelávaní. Mesto Stará Ľubovňa sa vzhľadom na ceny potravinových komodít rozhodlo prejsť z druhého finančného pásma do tretieho. „Pri dodržaní zásad na zostavu jedálnych lístkov a dodržaní odporúčaných dávok, finančný limit na nákup potravín v druhom finančnom pásme nepostačuje na pokrytie nákladov na nákup potravín. Z dôvodu nárastu cien energií navrhujeme zmenu príspevku rodiča na režijné náklady v zariadeniach školského stravovania. Z dôvodu zvýšenia cien energií a s tým súvisiace zvýšene náklady na prevádzku, navrhujeme zvýšenie príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí, na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole a na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času,“ uvádza radnica v dôvodovej správe.

Peter Rindoš, foto: ĽMS

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 34 (14. september 2022)


Comentários


bottom of page