top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Rekordná výška škôd požiarov PETER PAZERA hovorí o práci hasičov v minulom roku

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (OR HaZZ) v priemere ročne zasahuje pri troch stovkách rôznych udalostí. Aj v roku 2022 vyrážali hasiči 305-krát, najviac zásahov tvorila technická pomoc (110), nasledovali dopravné nehody (72) a požiare (69). Podrobnejšie aj o ďalšej činnosti zboru sme sa porozprávali s riaditeľom Okresného riaditeľstva HaZZ Petrom Pazerom, ktorý riadi dve hasičské stanice (Stará Ľubovňa, Ľubotín) s 50-tkou príslušníkov.

„Oddelenie požiarnej prevencie OR HaZZ v Starej Ľubovni plánuje v roku 2023 uskutočniť 120

protipožiarnych kontrol.“


V minulom roku horelo v okrese takmer 70-krát. Zo štatistík vyplýva, že oproti predchádzajúcemu roku stúpol počet požiarov o 20. Priblížte nám, kde boli požiare najničivejšie a v akej oblasti dominovali?

- Najviac požiarov sme zaznamenali na trávnatých a krovinatých porastoch, a to 23, nasledovali skládky odpadov a odpadkov – 12. Našťastie, pri nich nevznikli škody na životoch ani na zdraví, materiálne ale predstavujú vyše 290-tisíc €, uchránené hodnoty boli v sume vyše 3,7 mil. €. Čo sa týka požiarovosti, patril rok 2022 z pohľadu výšky priamych škôd spôsobených požiarom za posledných päť rokov za nadpriemerný.

Zásahová činnosť - výjazdy
Počet požiarov -  71 (2x bez zásahu)
Technická pomoc - 110  (2x bez zásahu)
Dopravná nehoda - 72
Zásahy s nebezpečnou látkou - 9
Cvičenie - 9
Bez zásahu - 4
Iné - 30
Celkový počet výjazdov - 305  

Čo najviac ovplyvnilo túto výšku škôd?

- Bol to požiar kompresorovne vo firme na plnenie minerálnych vôd, kde bolo príčinou úmyselné podpálenie neznámou osobou a pri požiari vznikla priama škoda vo výške 60 000 €. Ďalej to bol požiar nakladača JCB na ceste za obcou Hniezdne, kde sa technická porucha stroja podpísala pod škodu vo výške 50-tisíc €.


Práca hasičov je aj o prevencii...

- Áno, za rok 2022 bolo plánovaných 150 protipožiarnych kontrol, čo sa podarilo splniť, vrátane 17 tematických protipožiarnych kontrol zameraných na akcieschopnosť, pripravenosť a materiálno-technické vybavenie DHZO.


Predpokladáme teda, že v kontrolnej činnosti budete pokračovať aj tento rok.

- Oddelenie požiarnej prevencie OR HaZZ v Starej Ľubovni plánuje v roku 2023 uskutočniť 120 protipožiarnych kontrol, ktoré budú zamerané na sociálne podniky a zariadenia, na ochranu lesov pred požiarmi, a to v jarnom období a prípadne v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. A ďalšie kontroly, spomeniem ešte kontrolu zhromažďovacích priestorov, stav únikových ciest a únikových východov, prístup k východom na voľné priestranstvo, prístup k ovládacím prvkom požiarnotechnických zariadení v nákupných centrách. A pred vykurovacou sezónou budú činnosti zamerané na kontrolu kotolní a komínov a časť protipožiarnych kontrol bude zameraná aj na skladovanie a manipuláciu s horľavými kvapalinami.


Rok 2022 bol ešte ovplyvnený pandémiou, ale hlavne vojnou na Ukrajine. Ako to poznačilo prácu hasičov?

- Boli sme veľkou mierou ovplyvnení končiacou pandémiou, ale hlavne situáciou na našej východnej hranici v súvislosti so vzniknutým konfliktom na Ukrajine. Tejto situácii sa výrazným spôsobom prispôsobovala, hlavne prvé mesiace vojny, organizácia služieb na našich hasičských staniciach, vrátane služieb na hraničných priechodoch, koordinačných strediskách a veľkokapacitných centrách na východnej hranici. OR z plánovaných dvoch taktických cvičení vykonalo obidve, pričom jedno bolo väčšieho rozsahu a boli na ňom zúčastnené aj Dobrovoľné hasičské zbory obcí Orlov, Plaveč a Čirč. Tento rok sme vyškolili 6 nových veliteľov DHZO a traja velitelia DHZO vykonali na našom OR cyklickú prípravu. V rámci 15 kontrol akcieschopnosti hasičských jednotiek DHZO zaradených do kategórie B sme jednu jednotku museli z tejto kategórie vyradiť a zaradiť ju do kategórie C.


Helena Musalová, foto: E.F.

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 3 (25. január 2023)

Comments


bottom of page