top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Rekonštrukcia kostola si vyžiadala vyše 1,4 milióna eur

Updated: Nov 29, 2022

Veriaci v Starej Ľubovni sa dočkali. Kostol z 13. storočia je po mesiacoch interiérovej prestavby opäť sprístupnený. Predchádzal tomu veľký deň konsekrácie (posviacky) Farského kostola sv. Mikuláša. Na slávnostnej sv. omši 17. novembra sa okrem farníkov stretlo množstvo kňazov – rodákov i z okolia a predsedal jej Mons. Andrej Imrich, emeritný spišský pomocný biskup.


Celková premena kostola začala už roku 2020 a zahŕňala niekoľko etáp. Pohltila pritom vyše 1,4 mil. €. „Priniesli ste veľkú obetu, že ste sa postarali o tento nádherný kostol,“ vyzdvihol úsilie mnohých zainteresovaných Mons. Andrej Imrich.


Historická prestavba kostola

Farnosť Stará Ľubovňa má za sebou veľkú obnovu kostola, aká nemá obdobu, naposledy sa zvonku rekonštruoval kostol pred vyše 60-timi rokmi, v priebehu ostatných rokov sa realizovali iba dielčie interiérové premeny.

„Obnova kostola vlastne ešte neskončila a ani nemá skončiť. V kostole ešte bude potrebné niektoré veci dorobiť, iné predmety z kostola sú ešte v štádiu čistenia a reštaurovania,“ pripomenul dekan a farár Rímskokatolíckej farnosti v Starej Ľubovni Pavol Lacko. Ako dodal, „nechceme z kostola urobiť múzeum a pri obnove sa nechceme správať barbarsky, ale chrániť a zveľaďovať to, čo máme a sú to skvosty.“

Farnosti sa podarilo financovať veľké dielo zatiaľ bez pôvodne plánovaného úveru. Ako pripomenul dekan, účet farnosti je nateraz v mínuse, nie sú vyplatené všetky práce a bude potrebné postupne reštaurovať všetky oltáre. „Nie každému sa bude páčiť kostol po obnove, nie každému sa dá vyhovieť, ale aj v týchto záležitostiach buďme trpezliví, zhovievaví, veľkodušní a ľudskí,“ dodal P. Lacko. Historická prestavba kostola bola sprevádzaná množstvom problémov, zastihla ju aj pandémia, energetická kríza, inflácia...


Pod drobnohľadom pamiatkarov

Všetko sa dialo pod dozorom pamiatkarov, odborníkov, a to v súčinnosti s Biskupským úradom, Pamiatkovým úradom v Bratislave a inými zainteresovanými stranami. „Nie vždy som vládal, nie vždy ma poslúchalo zdravie, nie vždy som všetko stíhal, nie vždy som bol trpezlivý, viackrát som bol bezmocný a mal chuť utiecť,“ uznal dekan farnosti, ktorý spolu s niekoľkými  zanietenými stál za celou premenou. Ako dopovedal, našťastie sa našlo dosť ľudí, ktorí ho povzbudzovali a pomáhali. Zoznam dobrovoľníkov, firiem i darcov je siahodlhý.

Okrem zbierok farníkov sa na financovaní podieľalo aj Mesto Stará Ľubovňa, Prešovský samosprávny kraj a Ministerstvo kultúry SR. „Ďakujem všetkým, ktorí k tomuto dielu prispeli. Prosili sme často v oznamoch o modlitby, aby Pán požehnal toto dielo, on to robil. Vám všetkým ďakujem za pomoc duchovnú, materiálnu, finančnú a ľudskú. Tá ľudská a Božia prichádzala vtedy, keď si človek myslel, že to treba vzdať. Vtedy Pán Boh poslal ľudí, ktorí povzbudili, pomohli, stáli pri mne... Ďakujem im, aj keď ich nemenujem, v duchu však áno,“ vyjadril slová vďaky dekan staroľubovnianskej farnosti, ktorá má tak po dlhých desaťročiach vynovený kostol zvonku i zvnútra.

Túto historickú premenu bude farníkom pripomínať aj monštrancia, ktorú venovali farnosti kňazi – rodáci zo Starej Ľubovne.


Pavol Lacko: "Obnova kostola vlastne ešte neskončila a ani nemá skončiť."

Pavol Lacko: „Ďakujeme tým, ktorí tomu dali myšlienku na začiatku - architekti manželia Michaela a Tomáš Haviarovci, tiež tomu, ktorý v týchto našich predstavách, túžbach a možnostiach s citom a bázňou pokračoval - architekt Tomáš Bujna, ďakujeme Jaroslavovi Kolodzejovi, ktorý dbal o to, aby všetko bolo urobené správne a uskutočňoval stavebný dozor, vďaka patrí Danke Jeleňovej za ochotu a pomoc pri administratívnych a ostatných záležitostiach pri obnove, členom Hospodárskej rady za ich službu, ďakujeme za všetku právnu a ľudskú pomoc, ktorú nezištne ponúkol Vladimír Dlugolinský, za nás všetkých ďakujem Jakubovi Ondrejovi, ktorý preukázal výnimočnú ochotu, snahu pomôcť a pomáhal ako vedel a vládal pri koordinácii celej obnovy i samotných prácach. Sme vďační všetkým firmám a ich pracovníkom, ktorí tu pracovali. Vôbec to nebola ľahká a jednoduchá práca, ale namáhavá a ťažká, veď som to všetko videl a vnímal. Vyjadrujeme vďačnosť každému, kto ako mohol, tak pomohol, väčšinou sú to dary „chudobnej vdovy z evanjelia“, ktoré najviac zavážia, ktorými ste vy, drahí farníci, prispeli k obnove nášho kostola. Chráňte si ho, opatrujte, udržiavajte a starajte sa ako o svoj dom.“


Priebeh obnovy Farského kostola sv. Mikuláša
- 1. etapa: prípravná 
Vybavovanie povolení, dokumentov, vypracovanie a zasielanie projektov, uskutočnenie potrebných výskumov - architektonicko-historický, dendrochronologický, reštaurátorský, archeologický, sanácia vlhkosti, digitálne zameranie objektu,... V tejto etape sa uskutočnil aj reštaurátorský výskum stien kostola a následne sa reštaurovali fresky na severnej strane presbytéria datované okolo roku 1330 a neskôr aj fresky vo víťaznom oblúku tiež z tohto obdobia, reštaurovanie fresiek bolo ukončené v roku 2019. Tiež bola zreštaurovaná vzácna krstiteľnica zo začiatku 16. storočia. Georadarový prieskum interiéru kostola označil pozície, kde sa nachádzajú krypty a hrobové miesta. V tomto období sa tiež realizovala prvá fáza sanácie proti vlhkosti obvodového muriva kostola. Preinvestované financie v tejto etape: 164 135,94 € (z toho vlastné zdroje 100 135,94 €, iné 64 000 €).

- 2. etapa: obnova exteriéru (2. marec - 20. november 2020)
V tomto období sa uskutočnila celková rekonštrukcia exteriéru - riadený prepich popod cestu na elektrickú a plynovú prípojku, vymenené zhnité a narušené trámy na krove, daná fólia a latovanie pod plechom, nová medená krytina na veži a streche, zrenovované kríže zo 17. a 19. storočia na streche a veži kostola, vymenené dvere na veži a výplne okenných a dverových otvorov kostola, demontáž a premiestnenie vonkajších epitafov, obnova fasády, oprava a obnova ciferníka a ručičiek, renovácia zábradlia na veži, sprístupnenie krypty, kovové zvukové okná na veži a vstupné dvere do krypty, kamenné ostenia dverí, nové kovové zavesenie zvonov a nová elektrifikácia zvonov a odbíjanie hodín, súbežne prebiehal archeologický výskum pri výkopových prácach, nový trávnik,... V interiéri kostola v roku 2020 pokračovala IV. etapa reštaurovania nástennej maľby z roku 1732 v južnej lodi kostola (získala aj Cenu časopisu Pamiatky a múzeá za reštaurovanie za rok 2020). Preinvestované financie v tejto etape: 511 934,23 € (z toho vlastné zdroje 402 434,23 €, iné 109 500 €).

- 3. etapa: obnova interiéru (23. február 2021 - 17. november 2022) 
V marci roku 2020 sa začalo s rekonštrukciou exteriéru. Realizácia bola komplexná demontáž, reštaurovanie, sčasti výroba nových lavíc a ich montáž, demontáž, renovácia vitráží a ich montáž, nová elektroinštalácia, ozvučenie, signalizačné zabezpečenie, obrazovky do bočných lodí, inštalácia kamier na online prenosy, osvetlenie, podlahové temperovanie, dlažba položená na pôvodnej, nový obetný oltár, konsekračné kríže, ambona, sedes, sedenie pre miništrantov, očistenie, vyspravovanie a vymaľovanie stien a klenieb, očistenie vnútorných epitafov, inštalácia reštaurovanej kazateľnice a zrenovovanej kropeničky pri bočnom vchode, nábytok do sakristie, nové spovednice, čistenie a ladenie organa, čalúnenie do lavíc, nové plachty na oltáre, upratovanie... Preinvestované financie v tejto etape: 731 311,23 € (z toho vlastné zdroje 548 649,82 €, iné zdroje 182 661,41 €).

Helena Musalová, foto: Michal Petrilák

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 44 (23. november 2022)Comments


bottom of page