top of page
  • Peter Rindoš

Poslanci si nesprávne vysvetľovali rokovací poriadok

Na októbrovom zasadnutí poslancov v Starej Ľubovni došlo ku kurióznej situácii. Počas rokovania nebol dodržaný Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva, poslanci tak konali v rozpore s tým, čo v minulosti sami schválili.


Rokovací poriadok okrem iného upravuje pravidlá a spôsob priebehu rokovania mestského zastupiteľstva, vrátane prijatých uznesení.


Nesprávna interpretácia podávania návrhov

K nedodržaniu rokovacieho poriadku došlo pri desiatom bode programu posledného zasadnutia v končiacom sa volebnom období. Rozhodovalo sa v ňom o mimoriadne dôležitom rozpočte.

Poslanec Patrik Boďo, ako prvý podal návrh na zmenu, ktorým chcel docieliť zvýšenie dotácií pre oblasť športu, kultúry a sociálnych služieb. Po ňom avizoval protinávrh poslanec Rudolf Žiak s tým, aby sa vecou zaoberalo zastupiteľstvo na ďalšom zasadnutí. „Najprv by sa malo hlasovať o mojom návrhu. Posledný podaný návrh ide ako prvý,“ pripomenul k procedúre, ktorou sa upravuje poradie hlasovania. Jeho interpretáciu podporil aj prísediaci poslanec Peter Sokol. „V rámci rokovacieho poriadku,“ doplnil.


Kontrolór: Poriadok treba naštudovať

Priestor pri hlasovaní napokon chybne dostal druhý z poslaneckých návrhov. Krátko pred samotným hlasovaním ešte vyzval primátor Ľuboš Tomko prednášajúcu členku návrhovej komisie, poslankyňu Nadeždu Suchú, aby sa vo veci uistil. Poslanci následne pristúpili k hlasovaniu, zrejme však nemali vedomosť, že sa rozchádzajú s rokovacím poriadkom. „Ak boli k návrhu podané pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, hlasuje sa najskôr o nich, a to v poradí, v akom boli podané,“ uvádza rokovací poriadok. V praxi to znamená, že poslanci mali hlasovať najprv o návrhu P. Boďa, ku ktorému nedošlo. „Je zrejmé, že rokovací poriadok nebol dodržaný, odkontrolovať to mala aj návrhová komisia. Aj v tomto prípade prax ukazuje, že poslanci by mali mať rokovací poriadok naštudovaný, návrhová komisia by mala pracovať spoločne a v zbore, neuponáhľať priebeh rokovania,“ poznamenal hlavný kontrolór mesta Ján Šidlovský. Ako dodal, uznesenie o rozpočte podpísaním overovateľov zápisnice zostáva platné.


Peter Rindoš

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 42 (9. november 2022)Comentários


bottom of page