top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Lukratívny POZEMOK pod hradom: Ako rozhodnú poslanci?

V Starej Ľubovni sa bude rozhodovať o lukratívnych pozemkoch. Miestna spoločnosť Gurman prejavila záujem o vyše dva hektáre mestskej plochy nachádzajúcej sa pod hradom. Na oplátku ponúka vyše 1,5 hektárový, od hradného kopca o čosi vzdialenejší pozemok s tým, že by doplatila necelých 180-tisíc eur. O celej veci budú vo štvrtok rozhodovať poslanci.


Záujem o zámenu pozemkov prejavila staroľubovnianska spoločnosť prostredníctvom žiadosti ešte minulý rok. Pôvodne si s ňou malo mesto vymeniť 15 719 metrov štvorcových. Najnovšie informácie z radnice však hovoria, že žiadateľ prejavil interes až o 21 139 metrov štvorcových.

Na zamýšľanú zámenu pozemkov ste sa nás v uplynulých mesiacoch pýtali viacerí...


Viac na túto tému sa dočítate v aktuálnom vydaní Ľubovnianskych novín č. 24/2022.


Z listu čitateľa:

Ľubovniansky hrad a jeho okolie.

V dnešnej rýchlej dobe strácame miesta, ktoré zasluhujú našu pozornosť a ktoré rýchlo miznú kvôli nedostatočne regulovanému rozvoju.

Budovaním ďalších a ďalších turistických aj voľnočasových atrakcii nám pred očami miznú miesta s prírodnou a historickou hodnotou - strácajú svoj genius loci.

Atrakcie nepovedia nám a našim potomkom veľa o histórii a o mieste. Nenahovárajme si, je to všade vo svete, ale prvoradý ciel väčšiny atrakcii je zisk; sprostredkovanie nejakého hodnotného odkazu je tu druhoradé. Z pamiatok a miest s atrakciami sa stáva len výpoveď o momentálnej “kultúre” národa a “kultúre” doby.

Pri pamiatkach má ísť hlavne o zachovanie histórie pre generácie po nás. Miesta ako je Ľubovniansky hrad a okolie sú vzácne tým, že zostávajú v čo najpôvodnejšej podobe. Aj zarastená lúka a kroviny (dobré útočisko pre faunu) pripomína oveľa viac históriu ako ďalšia atrakcia. Myslíte, že Ľubovniansky hrad s okolím v jeho dávnej slávnej minulosti vyzeral ako z „reklamného katalógu“?


Filmári (nielen oni) radi navštevujú také miesta, ktoré práve vďaka svojej originalite, pôvodnosti nestratili na príťažlivosti. Všade sú najhodnotnejšie pamiatky tie, ktoré najviac pripomínajú svoju dobu a príroda taká, ktorá je nenarušená.

Pocit, že miesto ma aj skrytú hodnotu – že je „NAŠE“, zostane v človeku len vtedy, ak sa dá slobodne poznávať. Tento pocit spoluvlastníctva sa stráca, keď okolie niekomu patrí - tu je plot, tu treba platiť vstupné, tu parkovné, odtiaľ ide obťažujúca hudba...

Tiež negatívne príklady zo sveta, by nás mali poučiť: napr. Labské Údolie v Drážďanoch bolo vyradené zo zoznamu pamiatok UNESCO, kvôli nevhodnej výstavbe premostenia Labe. (ss)


PROGRAM MsZ

Poslanci Mestského zastupiteľstva sa stretnú 23. júna (štvrtok) o 9.00 h na zasadnutí vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Starej Ľubovni.

1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania.

2. Voľba návrhovej komisie.

3. Vystúpenie obyvateľov mesta a iných osôb.

4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania MsZ.

5. Vyhodnotenie interpelácií poslancov a vystúpení obyvateľov mesta a iných osôb z predchádzajúceho rokovania MsZ.

6. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Stará Ľubovňa na II. polrok 2022.

7. Majetkové prevody Mesta Stará Ľubovňa.

8. Návrh zmeny č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS na rok 2022 (vrátane stanovísk hlavného kontrolóra a finančno-ekonomickej komisie).

9. Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy a rozsahu výkonu funkcie primátora mesta na volebné obdobie 2022 – 2026.

10. Prerokovanie petície za doplnenie VZN č. 63 v zmysle návrhu predloženom na zasadnutí MsZ 28. apríla 2022 o poskytovaní prepravnej služby – sociálny taxík.

11. Návrh zmeny VZN č. 47 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

12. Návrh na zriadenie športových tried v Základnej škole, Komenského 6, 064 01 Stará Ľubovňa v školskom roku 2022/2023.

13. Informatívna správa o príprave Kultúrneho leta 2022.

14. Rozbor projektových aktivít.

15. Interpelácia poslancov.

16. Rôzne: 16.1 Návrh na zmenu termínu októbrového rokovania MsZ.

17. Záver.

bottom of page