top of page
Willa Poprad - Vaša vysnívaná svadba
  • Mário Veverka

Pestrá jeseň života

Updated: Jul 9, 2020


Už 15 rokov ubehlo od chvíle, kedy do veľkej rodiny seniorov vstúpila aj Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku (OO JDS). Pri jej založení stáli Stará Ľubovňa, Hniezdne, Šarišské Jastrabie a Šambron, dnes tých základných organizácií (ZO) funguje podstatne viac. No nielen na to sme sa pýtali prvého muža OO JDS Jána Barillu.


Funkciu predsedu vykonávate od apríla t.r. Na úvod teda pochopiteľná otázka – čo vás po nástupe do nej prekvapilo? – Najskôr musím uviesť, že keď ma Štefan Pokrivčák, Mikuláš Jura a Václav Homišan oslovili a niekoľkonásobne presviedčali, aby som zobral tento post, tak som si ani neuvedomoval, že som už dôchodca a mám riadiť okresnú organizáciu. A čo ma prekvapilo? Pozitívne fakt, že vyššie menovaní a celé predsedníctvo ma milo prijali a hlavne, že mi boli a sú od začiatku veľmi nápomocní. Negatívum vidím v tom, že druhé historické mesto v okrese – Podolínec, nemá ZO JDS, nehovoriac o takých obciach ako Nová Ľubovňa, Plaveč alebo Chmeľnica. Tým som bol veľmi prekvapený. To je určite na škodu, lebo byť súčasťou veľkej rodiny nesie v sebe mnoho pozitív. V čom ale tkvie zmysel činnosti JDS? – Hlavným cieľom a snahou ústredia JDS ako poradného orgánu vlády, je chrániť práva a oprávnené požiadavky seniorov na spravodlivé a dôstojné dôchodkové zabezpečenie, zdravotnú a sociálnu starostlivosť. Navrhuje príslušné opatrenia, ktorých výsledkom je, že dokázala presadiť spravodlivejšiu valorizáciu dôchodkov, vdovské dôchodky, odstránenie diskriminácie u starodôchodcov, minimálny dôchodok, minimálnu sumu dôchodku pri exekúcií dôchodcu a v nedávnom období aj bezplatné cestovanie vlakom. Poďme k číslam. Keď sa OO JDS zakladala, mala 4 ZO a 120 členov. Teraz je to… – … 15 ZO, v ktorých pôsobí 1146 členov. V tejto súvislosti nás teší, že začiatkom roka boli založené dve nové organizácie, a to Veľký Lipník s 50-timi a Vislanka-Ďurková s 15-timi členmi, ktoré sa za krátky čas ukázali ako veľmi aktívne. Čo sa týka spolupráce so ZO, musím konštatovať, že je veľmi dobrá, a to sa odzrkadľuje vo veľmi aktívnej kultúrno- spoločenskej i športovej činnosti seniorov. Nemôžem nespomenúť dobrú a efektívnu spoluprácu s Mestom Stará Ľubovňa a obecnými samosprávami, za čo primátorovi a starostom patrí naše uznanie a úprimné poďakovanie. Bez ich podpory by seniori nemohli dôstojne prežívať jeseň svojho života. Vrátim sa ešte k členskej základni – došlo za posledné roky k jej posunom? – Nie, počet členov sa veľmi nemení, nakoľko jedni odchádzajú, druhí prichádzajú a nárast členov bude závisieť od očakávaných novozaložených organizácií. Treba zvýrazniť, že populácia v našom regióne oproti celonárodnému priemeru starne rýchlejšie, čoho dôkazom je fakt, že celkovo na Slovensku je 19,2?% poberateľov starobných dôchodkov z celkovej populácie a v našom okrese až 25,5?%. Už ste naznačili, že ZO nie sú v každej obci okresu. Trápi vás to? – Je pravda, že nie v každej obci sa dá založiť ZO JDS, čo súvisí jednak s jej veľkosťou, ako aj prístupom starostu a obecného zastupiteľstva. No nechce sa mi veriť, že by do budúcnosti nemohli byť založené ZO v Podolínci, Novej Ľubovni, Plavči, Chmeľnici, Ľubotíne, prípadne v ďalších obciach. Som presvedčený, že to, čo seniori v existujúcich ZO robia, ako žijú spoločenským životom, vyburcuje hlavne mladších seniorov, my im hovoríme „novo-dôchodcov“, v spomenutých obciach založiť si ZO za podpory starostov i OO JDS.

JDS-logo

Keď ste už spomenuli tých „novo-dôchodcov“, skúste v skratke zhrnúť, prečo by k vám mali vstúpiť.

– A prečo by nemali? Aj tak sa dá postaviť otázka. Je to však osobná vec každého z nich, či chce využívať výhody, ktoré ZO vytvárajú. Ako sa hovorí, v jednote je sila. A sila JDS sa pomaly, ale isto presadzuje.

Platia pri vstupe k vám nejaké obmedzenia?

– Nie, byť členom JDS nie je podmienené žiadnou príslušnosťou k čomukoľvek. Tu sme si všetci rovní.

Vieme, že počas roka nesedíte so založenými rukami a pomáhate napr. skrášľovať živ. prostredie. Ako ale ďalej trávite čas?

– Keď sa na to opýtate seniorov, tak určite nedopustia na také akcie, ako sú Jánske dni vo Vyšných Ružbachoch, Babička okresu, Okresné a Krajské športové hry, Krajská súťaž v bowlingu, súťaž v poézii a próze… A, samozrejme, ZO majú vo svojich plánoch činností rôzne kultúrno-spoločenské akcie ako výlety, zájazdy, zábavy, rekondično-liečebné pobyty, skrášľovanie obcí, brigády v lesoch a mnoho iných aktivít.

Jeseň života býva síce farebná, no zďaleka nielen ružová. Čo teda kvári dôchodcov v okrese?

– V prvom rade potreba vytvorenia zariadení pre seniorov, ako je denný stacionár a minimálne jedného denného centra. Okresnú organizáciu tiež trápi skutočnosť, že možno ako jediná v kraji nemá vlastné sídlo – kanceláriu, kde by bolo možné uložiť agendu. Z rozpočtu, ktorý je na úrovni 1500 € ročne, si nemôžeme dovoliť vybaviť kanceláriu ani zaplatiť nájom. Verím, že sa nájde sponzor, ktorý by bol ochotný poskytnúť jednu malú miestnosť na kanceláriu, hoci i bez nároku na vodu a teplo.

V meste Stará Ľubovňa sú v podstate tri kluby dôchodcov – MO JDS, Klub dôchodcov pri meste a Kresťanský klub dôchodcov. Nemrzí vás, že sa rodina seniorov týmto rozbíja?

– Je to háklivá problematika, no myslím si, že je to na škodu veci. Treba si uvedomiť, že tak sa triešti sila Jednoty dôchodcov Slovenska a zbytočne sa niektoré kluby ochudobňujú o výhody, ktoré plynú z účasti v JDS. Som však presvedčený, že to nenarúša vzájomne vzťahy seniorov a že do budúcnosti bude vzájomná spolupráca naberať ešte lepšiu a kvalitnejšiu úroveň.

Foto: archív J.B.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 42 (21.november 2017)


Comentários


bottom of page