top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

PATRIK BOĎO hovorí o nových pravidlách financovania v športe

Updated: Jun 26, 2020

Športové kluby v Starej Ľubovni budú dostávať dotácie po novom. Po rokoch kontroverzií, kedy sa po prídeloch mestských peňazí objavovali hlasy za a proti, prichádzajú konkrétne pravidlá. Vypracovala a odsúhlasila ich komisia pri mestskom zastupiteľstve. Na aktuálnu tému a akú bude mať prideľovanie financií postupnosť, sme sa pýtali predsedu komisie športu a mládeže Patrika Boďa.

Bodo 2

Komisia prijala dotačné kritériá pre športové kluby. Ako to bude celé fungovať?


– Novovytvorené kritériá na prerozdelenie dotácie športovým klubom sú prostriedkom, vďaka ktorému dokážeme bodovacím systémom určiť objektívne hodnoty jednotlivým klubom. Navrhnuté čiastky pôjdu na stôl poslancom. Tí ich môžu schváliť, pozmeniť alebo úplne zmietnuť zo stola. Kluby musia podať žiadosti najneskôr do konca roka, podmienkou je vyplniť dotazník, ktorý slúži práve na pridelenie objektívneho počtu bodov. Prerozdeľovanie navrhnutých financií prebehne na MsZ začiatkom budúceho roka.


Aká bola filozofia komisie – podporovať, a teda dotovať viac mládež, prípadne tých najúspešnejších?


-Dotovať a podporovať mládež. Kluby s bohatou mládežníckou základňou by teda v bodovacom systéme mali oproti ostatným obstáť najlepšie. Na druhej strane sa odkláňame od jednorazových úspechov typu „majster regiónu, majster Slovenska, Európy“ a pod. Takéto úspechy síce sú tou najlepšou reklamou pre mesto, no spravodlivo sa takémuto počinu, s ohľadom na ostatné športy prideliť body nedá. Okrem toho, takýto druh úspechu nie je dlhodobou a hlavne istou záležitosťou, čo teda nespĺňa hlavnú pointu nových kritérií. A i keď sa v nich nenachádza bodovanie pre získanie medaily či titulu, body môžu kluby nazbierať za najvyššiu úroveň súťaže či ligy, v ktorej danú sezónu pôsobia. Komisia sa zhodla, že veľké, no jednorazové úspechy, by mali byť mestom odmeňované inou formou.


V minulosti sa jednotlivé športové odvetvia o výšku dotácií škriepili. Čo všetko predchádzalo procesu tvorby nových kritérií?


– Žiaľ, členovia športovej komisie v predchádzajúcich volebných obdobiach na rozsiahle, hlbšie, uchopiteľné a objektívne kritéria neprišli. Netreba tomu prisudzovať neodbornosť jednotlivých členov, ale skôr prílišnú zaujatosť voči športom, v ktorých členovia komisie pôsobili. Aktuálne zvolená komisia pozostáva tak z členov na funkcionárskych pozíciách športových klubov, ako aj členov, ktorí sa venujú športu na každodennej báze, no nie sú funkcionármi, štatutármi a podobne. Komisia tiež pozostáva aj z poslancov MsZ.

Popri iným športovým záležitostiam bol tak primárny cieľ pre novú komisiu jasný – vypracovať v roku 2019 čo možno najobjektívnejšie kritériá. Keďže snaha o tvorbu kritérií v rokoch 2014-2018 miestami hraničila s nekontrolovateľnými spormi a hádkami, ktorých som bol ako člen komisie svedkom, som sa ako terajší predseda komisie snažil hlavne začiatky kreovania ukorigovať, aby sme nevkĺzli do podobnej šlamastiky. Z tohto pohľadu mi tak prináleží vyzdvihnúť prácu väčšiny členov komisie, ktorí k vážnosti tvorby kritérií pristupovali po celý rok svedomito a hlavne aktívne. Zatiaľ čo v minulosti komisia v priemere zasadala 4-krát do roka, terajšie zoskupenie sa dokázalo stretnúť až 10-krát, pričom jedno stretnutie v tomto roku je ešte pred nami. Počas stretnutí sme sa snažili byť čo najviac konštruktívni a do sporných situácií sme sa dostali len „sviatočne“. Aj to je dôvodom, prečo sa pilotné kritériá dokázali dostať do obehu za pomerne promptný čas.


Dotazník pre kritériá vyzerá naoko zložitý. Ako ho príjmu športovci?


– Pre laika môže nový systém pôsobiť komplikovane, avšak športoví funkcionári pracujú s hodnotami, ktoré majú v dotazníku vyplniť, na dennodennej báze. Nič by ich tak nemalo zaskočiť, no keď aj áno, kedykoľvek sa kluby majú možnosť obrátiť priamo na oddelenie školstva, kultúry, športu a mládeže.

Okrem toho, kluby sme na nový systém v predstihu dostatočne pripravili. Dokument dotačných kritérií bol najskôr klubom zaslaný na pripomienkovanie, pričom objektívne skutočnosti komisia následne zapracovala do kritérií. Tak bol spracovaný dotazník, ktorý bol opäť skúšobne zaslaný všetkým klubom. Vyplnené údaje boli objektívne posúdené pri nasledujúcom stretnutí členov komisie, vďaka čomu sme dokázali dotiahnuť v kritériách všetky detaily a finálne ich uzavrieť.


Vyskytli sa pri prijímaní kritérií problémy?


-Najtvrdším orieškom bolo percentuálne určenie výšky dotácie pre kolektívne a individuálne športy. Rozmeňme si to na drobné. Aby mohol individuálny športovec súťažiť, vystačí si na to v prvom rade sám, pričom reprezentuje seba, potom klub, ďalej mesto, štát. Kolektívni športovci hrajú najskôr za klub, mesto, štát, až tak sú dôležité individuálne úspechy. Málokedy sa stáva, že individuálny športovec dovedie celé mužstvo sám až k zisku majstrovského titulu či víťazstvu v lige, súťaži, turnaji a pod. Vo všeobecnosti je známe, že ak nejde o nejaké extrémne požiadavky, vychádzajú náklady na štartovné, tréningy, oblečenie, stravu či dopravu jednotlivcom nižšie, ako je tomu pri kolektívnych športoch. Aj preto komisia stanovila dotáciu rozdeliť medzi druhy športov na základe fixne stanoveného pomeru kolektívnych a individuálnych športov 65:35. Komisia sa vo väčšine zhodla, že ak by mal byť pomer vyrovnaný, až vtedy by to bolo hlavne pre kolektívne športy neobjektívne, až diskriminujúce.

Každopádne, nedovolím si tvrdiť, že premiérové kritériá sú objektívne na 100 percent. Obávam sa, že také niečo ani nie je reálne. Avšak, ak kritéria prevýšia objektívnosť aspoň na 90 percent, možno hovoriť o splnenom cieli. Hlavne pri uvážení, že mesto doteraz v rukách nemalo žiadne kritériá.


Peter Rindoš, foto: archív TS


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 46 (10. december)

[/spb_text_block]

bottom of page