top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Odpočty robili aj diaľkovo, bez vstupu do bytov

Každoročne na začiatku roka boli obyvatelia mesta zvyknutí na návštevy správcov bytov súvisiace s odpočtami meradiel za predchádzajúci rok. Tento rok v súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou museli správcovia bytov zvoliť iný spôsob.


ilustračné foto


„Pripravili sme odpočtové karty pre jednotlivé byty, ktoré sme s pomocou domových dôverníkov, v niektorých prípadoch vhodením do poštovej schránky, distribuovali do domácností. V prvej etape sme požiadali o odpočet stavu bytových vodomerov. Užívatelia bytov si odpočty urobili sami a doručili nám ich, buď prostredníctvom domových dôverníkov, osobne alebo elektronickou formou,“ priblížil Milan Malast, riaditeľ spoločnosti SLOBYTERM, ktorá spravuje 1677 bytov.

Veľmi pomohlo aj to, že od roku 2018 firma začala postupne montovať do domácností vodomery s rádiovým modulom na diaľkový odpočet. Ku koncu roka 2020 ich namontovali 1 000 kusov (okolo 30 %). „To nám uľahčilo získanie údajov o spotrebe vody, lebo odpočty sme vykonali diaľkovo, bez vstupu do bytu,“ podotkol M. Malast.


VÍZIA SPRÁVCU

V druhej etape, koncom februára, chce spoločnosť opäť osloviť domových dôverníkov, vlastníkov a nájomníkov bytov a požiadať ich o spoluprácu pri odpočte pomerových meračov na radiátoroch. Tento odpočet je možné podľa správcu bytov vykonať aj neskôr, pretože ku koncu zúčtovacieho obdobia, teda k 31. decembru, sa nameraná hodnota spotreby uloží do pamäte merača, kde zostáva do konca nasledujúceho roka.

„Užívatelia bytov vykonajú samoodpočet meračov podľa inštrukcií uvedených na odpočtovej karte a doručia nám ich v stanovenom termíne. V blízkej budúcnosti plánujeme pomerové rozdeľovače s možnosťou diaľkového odpočtu inštalovať v ďalších bytoch. Cieľom je, aby sme údaje zo všetkých meradiel získavali diaľkovým odpočtom,“ dodal riaditeľ spoločnosti SLOBYTERM, ktorá je vďačná za spoluprácu s domovými dôverníkmi a všetkými vlastníkmi a nájomníkmi bytov, ktorí sú nápomocní pri sústreďovaní údajov, ktoré potrebujú k realizácii ročného vyúčtovania.

Podľa aktuálnych platných právnych predpisov treba vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytov vykonať do konca mája.

hm, foto: E.F.


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 6 (17. február 2021)Comments


bottom of page