top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Od zániku Vojenského obvodu Javorina uplynulo 10 rokov. Mnohé mapy zmenu nezobrazujú

Updated: Mar 5, 2021

Prvého januára tohto roku, uplynulo 10 rokov od zániku Vojenského obvodu Javorina. Vojenský obvod bol zrušený nariadením vlády SR č. 455/2010 Z.z. o zániku Vojenského obvodu Javorina zo dňa 1.12.2010. Týmto nariadením vlády sa zrušil vojenský obvod, ktorého územie v tom čase patrilo do okresu Kežmarok a ktoré podľa vtedajšieho administratívneho členenia pozostávalo z katastrálnych území Blažov, Ihla, Levočská Dolina, Ľubické Kúpele a Sypková.


Časť, o ktorú sa zväčšilo južné územie okresu Stará Ľubovňa


VZNIKLO AJ KATARSTRÁLNE ÚZEMIE HNIEZDNO

Pričlenením časti územia z VO Javorina k územiam uvedených obcí došlo nielen k nárastu výmery ich katastrálnych území, ale zväčšilo sa tým aj územie okresov Stará Ľubovňa, Levoča a Sabinov, na úkor okresu Kežmarok. Vojenský obvod Javorina totiž v čase prijatia uvedeného nariadenia vlády patril do okresu Kežmarok (predtým do okresu Poprad). Týmto právnym predpisom sa v našom okrese rozšírilo katastrálne územie obcí Jakubany, Kolačkov, Lomnička, Podolínec a Šambron. V lokalite Sypková, resp. Sipková v historickom katastrálnom území Jakubany, na území - pozemkoch patriacich do vlastníctva obce Hniezdne, bolo týmto vládnym nariadením novovytvorené katastrálne územie Hniezdno.

Pre vysvetlenie názvu Hniezdno uvádzam, že nejde o tlačovú chybu, ale o názov nového katastrálneho územia. Pre mnohých občanov nášho okresu je preto určite prekvapením, že v okrese Stará Ľubovňa máme nielen katastrálne územie Hniezdne, ale aj katastrálne územie Hniezdno.


KDE SA VLASTNE NACHÁDZA NAJVYŠŠÍ BOD OKRESU?

Na základe územných zmien sa rozloha okresu Stará Ľubovňa zväčšila o približne 8380 ha, t.z. o 83,8 km2. Zmenou veľkosti územia okresu došlo aj k zmenám ďalších zemepisných údajov nášho okresu.

Tak napríklad vrch Minčol v k.ú. Kyjov v Čergovskom pohorí s nadmorskou výškou 1157 metrov už nie je najvyšším vrchom v okrese Stará Ľubovňa, ale Čierna hora s výškou 1289 metrov nad hladinou mora. Vrch Čierna hora, na niektorých mapách označený aj ako Čierna hora (Ihla), sa nachádza hlboko v Levočských vrchoch a z centra okresu je najprístupnejší cez obec Kolačkov. Stojí však na rozhraní k.ú. Jakubany a k.ú. Lomnička. Podľa laickej identifikácie pomocou geoportálu ZBGIS to vychádza, že najvyšší bod okresu sa nachádza tesne vedľa uvedenej hranice v k.ú. Jakubany. Presnú identifikáciu polohy najvyššieho bodu okresu je však možné a myslím si, že by aj bolo potrebné určiť geometrickým zameraním. Aj druhý najvyšší kopec Siminy ležiaci na okraji Levočského pohoria s najvyšším bodom 1287 metrov, je vyšší ako Minčol v Čergovskom pohorí.


GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE ROZDELENIE ÚZEMIA DO ÚZEMIA OBCÍDOČKÁME SA OPRAVENIA MÁP?

Hoci od zmien hraníc nášho okresu a aj spomenutých vedľajších okresov, ktorých sa dotkla územná zmena vyplývajúca zo zániku VO Javorina, uplynulo už desať rokov, v našich médiách sa pomerne často stretávame s neaktuálnou mapou nášho okresu (a tým aj okresov Kežmarok, Levoča a Sabinov). Aj u nás v niektorých administratívnych budovách ešte stále visia staré mapy okresu Stará Ľubovňa s geografickým tvarom okresu z roku 1968. Nič proti tomu, veď majú určitú výpovednú historickú hodnotu, ale vedľa nich by mali visieť aj aktuálne mapy okresu Stará Ľubovňa.

Aktualizovaná mapa nášho okresu nie je ani na niektorých webových stránkach, napr. Wikipédie a VÚC Prešov, hoci údaje týkajúce sa novej rozlohy okresu, boli už opravené - 707,87 km2 (70 787 ha). Výnimkou nie je ani televízne vysielanie. Napríklad pri predpovediach počasia na rôznych televíznych kanáloch, je na mape Slovenska síce zobrazované územie okresov v súlade s nariadením vlády SR č. 455/2010 Z.z., ale v niektorých záberoch sú ešte staré mapy Slovenskej republiky, s geografickým tvarom okresov pred zrušením VO Javorina, t.z. ešte podľa územného usporiadania z roku 1996.

V roku 2018 pri príležitosti 50. výročia znovuzriadenia okresu Stará Ľubovňa bola vydaná publikácia Stará Ľubovňa, región mnohých kultúr na rozhraní Spiša a Šariša. V danom prípade ide síce o vzácny, rozsiahly takmer 600-stranový, ale pre bežné používanie nepraktický materiál.

Hoci v dnešnej dobe nie je náročné prostredníctvom internetu dopátrať sa údajov o našom okrese, som toho názoru, že pre potrebu našich občanov, ale aj turistov by bolo vhodné spracovať a vydať stručnú a praktickú publikáciu, v ktorej by boli v kocke zhrnuté základné údaje a zaujímavosti o okrese Stará Ľubovňa. Myslím si, že popri všeobecnom prehľade o zemepise Európy a sveta, by sme mali všetci, najmä študenti a žiaci poznať aj základné geografické a prírodopisné údaje o svojom okrese.
MAPA OKRESU STARÁ ĽUBOVŇA DO ROKU 31.12.2010


Ktoré územie patrilo do vojenského obvodu?

Územie vojenského obvodu s výmerou 316 384 415 m2,

t.z. 31 638 ha pripadlo do územia jednotlivých obcí takto:

- územie s výmerou 4 244 785 m2 do územia obce Bajerovce, katastrálne územie Bajerovce,

- územie s výmerou 7 836 512 m2  do územia obce Holumnica, katastrálne územie Holumnica,

- územie s výmerou 730 921 m2  do územia obce Hradisko, katastrálne územie Hradisko,

- územie s výmerou 7 394 328 m2  do územia obce Ihľany, katastrálne územie Majerka,

- územie s výmerou 11 467 549 m2  do územia obce Ihľany, katastrálne územie Stotince,

- územie s výmerou 7 226 349 m2  do územia obce Jakubany ako pôvodné katastrálne

územie Hniezdno,

- územie s výmerou 41 735 413 m2  do územia obce Jakubany, katastrálne územie Jakubany,

- územie s výmerou 3 535 681 m2  do územia obce Jurské, katastrálne územie Jurské,

- územie s výmerou 8 788 494 m2  do územia obce Kolačkov, katastrálne územie Kolačkov,

- územie s výmerou 702 410 m2  do územia obce Krásna Lúka, katastrálne územie Krásna Lúka,

- územie s výmerou 7 237 303 m2  do územia obce Levoča ako pôvodné katastrálne

územie Dvorce,

- územie s výmerou 40 281 019 m2  do územia obce Levoča, katastrálne územie Levoča,

- územie s výmerou 3 207 194 m2  do územia obce Levoča, katastrálne územie Závada,

- územie s výmerou 21 277 882 m2  do územia obce Lomnička, katastrálne územie Lomnička,

- územie s výmerou 32 763 875 m2  do územia obce Ľubica, katastrálne územie Ľubica,

- územie s výmerou 17 362 671 m2  do územia obce Ľubica ako pôvodné katastrálne

územie Ľubické Kúpele,

- územie s výmerou 1 748 364 m2  do územia obce Nižné Repaše, katastrálne

územie Nižné Repaše,

- územie s výmerou 589 591 m2  do územia obce Podolínec, katastrálne územie Podolínec,

- územie s výmerou 2 875 674 m2  do územia obce Poloma, katastrálne územie Poloma,

- územie s výmerou 4 209 741 m2  do územia obce Šambron, katastrálne územie Šambron,

- územie s výmerou 46 096 341 m2  do územia obce Tichý Potok ako pôvodné katastrálne

územie Blažov,

- územie s výmerou 8 127 710 m2  do územia obce Tichý Potok, katastrálne územie Tichý Potok,

- územie s výmerou 10 732 694 m2  do územia obce Torysky, katastrálne územie Torysky,

- územie s výmerou 17 961 353 m2  do územia obce Tvarožná ako pôvodné katastrálne

územie Ruskinovce,

- územie s výmerou 7 766 007 m2  do územia obce Tvarožná, katastrálne územie Tvarožná,

- územie s výmerou 484 554 m2  do územia obce Vyšné Repaše, katastrálne územie Vyšné Repaše.


Štefan Rybovič st.


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 6 (17. február 2021)


bottom of page